Agalata 5:1-26

  • Ufulu Wacikristu (1-15)

  • Kufamba mwakubverana na citsogolero ca nzimu wakucena (16-26)

    • Mabasa aunyama (19-21)

    • Misapo ya nzimu wakucena (22, 23)

5  Ife tiri na ufulu unoyu thangwi Kristu atisudzula. Natenepa, khalani akuwanga, mbamukhonda kutawira kukhala pontho pantsi pa ubitcu.  Bveserani! Ine Paulu, ndinakupangani kuti: Mungasidzwa, Kristu anakhala wakusowa basa* kuna imwe.  Ine ndiri kupanga pontho amuna onsene anatawira kusidzwa, kuti iwo asatongwa kubvera Mwambo onsene.  Imwe anayesera kuoniwa kukhala akulungama kubulukira mu Mwambo, mwalekana na Kristu; muli kutali* na kukoma ntima kwace kukulu.  Mbwenye ife, mukutsogolerwa na nzimu wakucena tisadikhira na ntima onsene ulungami wakuti usabulukira mu cikhulupiro.  Thangwi kwa ale akuti ali akuphatana na Kristu Yezu, kusidzwa na kukhonda kusidzwa nkhabe basa kwa iwo, mbwenye cinafunika ndi kukhala na cikhulupiro cinatsogolerwa na ufuni.  Imwe mukhathamanga mwadidi.* Mphapo mbani adakupingizani toera mukhonde kupitiriza kubvera undimomwene?  Ntundu unoyu wa cipfundziso nee cisabuluka kuna Ule adakucemerani.  Ntombwe pang’ono basi wakutupisa nawo mikate usatupisa ufa onsene wakumunywa. 10  Ine ndisanyindira kuti imwe akuti muli akuphatana na Mbuya, nee munadzanyerezera munjira inango; mbwenye ule anakunentsani, mwakukhonda tsalakana kuti mbani, anadzatcunyuswa ninga munafunikira iye. 11  Abale anga, mbidakhala kuti ine ndisapitiriza kumwaza mphangwa zinalonga pya kusidzwa, iwo nee mbadapitiriza kunditcinga. Munjira ineyi, muti wakusikimizira* nee mbudakhala pontho ninga mwala wakugwegwedusa anthu. 12  Ine ndikhafuna kuti anthu anewa anayesera kukupeusani, akapaliki pyawo okhene.* 13  Abale anga, imwe mwacemerwa toera kukhala anthu aufulu. Basi ene lekani kuphatisira ufulu unoyu toera kusaka njira yakucita nayo pifuno pyaunyama, mbwenye kulumizwani na ufuni toera kutumikirana unango na ndzace. 14  Thangwi Mwambo onsene usaphatanizwa m’matongero mabodzi basi, akuti: “Funa ndzako ninga iwe ene.” 15  Khala imwe musapitiriza kulumana unango na ndzace mbamuonesana nyatwa* mwekhene, citani mphole-mphole toera mukhonde kufudzana unango na ndzace. 16  Mbwenye ine ndinakupangani: Pitirizani kufamba mwakubverana na citsogolero ca nzimu wakucena, natenepa nee munadzacita pifuno pyaunyama. 17  Thangwi pifuno pyaunyama nkhabe kubverana na nzimu wakucena, nzimu wakucena nkhabe kubveranambo na manungo; manungo na nzimu wakucena asaidana unango na ndzace, natenepa imwe nee musacita pinthu pinafuna imwe kucita. 18  Kusiyapo pyenepi, khala musatsogolerwa na nzimu wakucena, imwe nee muli pantsi pa mwambo. 19  Mabasa aunyama asaoneka pakweca. Iwo ndi ulukwali,* macitiro akunyanyasa, makhaliro akupasa manyadzo,* 20  kulambira madzimunthu, kukhulupira mizimu,* kuidana, nthonga, ntcanje, kuipirwa kakamwe, kukhonda bverana, kugawana, kucita misoka,* 21  bibvu, kuledzera, maphwando akukhonda thema,* na pinthu pinango ninga pyenepi. Ine ndiri kukucenjezani thangwi ya pinthu pyenepi, ninga mudakucenjezani ine kale, kuti ale anacita pinthu pyenepi nee anadzapita mu Umambo wa Mulungu. 22  Mbwenye misapo ya nzimu wakucena ndi iyi: Ufuni, kukomerwa,* ntendere, kupirira, kukoma ntima, udidi, cikhulupiro, 23  kukhurudzika* na kudzitonga.* Nkhabepo mwambo unakhondesa pinthu pyenepi. 24  Kusiyapo pyenepi, ale akuti ndi atumiki a Kristu Yezu akhomera pamuti manungo awo, kuphatanizambo kusirira na pifuno pyaunyama. 25  Khala ife tisakhala maso mwakubverana na nzimu wakucena, tendeni tipitirize kufamba* mwakubverana na nzimu wakucena. 26  Tikhonde kukhala anthu akudzikuza, akutomesa nzimu wa mapika pakati pathu, pontho tikhonde kucitirana bibvu unango na ndzace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ntsembe ya Kristu inakhala yakusowa basa.”
Fala na Fala: “mwagwera kunja.”
Peno: “mukhafamba mwadidi munjira ya undimomwene.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “kucitika okhene mangomwa,” natenepa iwo nee mbadakhalabve akuthema toera kubvera mwambo ukhaphedzera iwo.
Peno: “kudyana, kukhwedzulana.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Mu Cigerego ndi aselgeia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “pya ung’anga.”
Peno: “kutowezera pipfundziso pya anthu.”
Peno: “kucita maphwando mwandzayaya.”
Peno: “kutsandzaya.”
Peno: “kupfulika.”
Peno: “kuphata ntima.”
Peno: “kufamba mwadidi, mwakulinganira.”