Afilipi 4:1-23

  • Kukhala akuphatana, kukomerwa, na manyerezero adidi (1-9)

    • Lekani kudzudzumika, nee na cinthu cibodzi (6, 7)

  • Kupereka takhuta thangwi ya miyoni ya abale a ku Filipi (10-20)

  • Mwanyikiro wakumalisa (21-23)

4  Natenepa, abale anga, ine ndisakufunani, pontho ndisakutsuwani, imwe ndimwe kukomerwa kwanga na nthimba yanga, imwe abale anga akufunika, pitirizani kukhala akuwanga tenepo mwa Mbuya.  Ine ndisadembetera Evodhiya na Sintike toera akhale na manyerezero mabodzi ene mwa Mbuya.  Pontho ine ndisaphembambo iwe, ninga nyabasa ndzanga wakunyindirika toera upitirize kuphedza akazi anewa adawangisira* pabodzi na ine m’basa yakumwaza mphangwa zadidi. Iwo acita pyenepi na Klementi pabodzi na anyabasa andzanga onsene, akuti madzina awo alembwa m’bukhu ya umaso.  Ndzidzi onsene komerwani mwa Mbuya. Ine ndinalonga pontho kuti: Komerwani!  Anthu onsene adziwe kuti imwe muli na maonero akulinganira. Mbuya ali dhuzi.  Lekani kudzudzumika, nee na cinthu cibodzi, mbwenye mu pinthu pyonsene, dziwisani Mulungu maphembo anu kubulukira mu kucita phembero, kudembetera na kupereka takhuta;  natenepa, ntendere wa Mulungu wakuti usapiringana kubvesesa konsene, unadzatsidzikiza mitima yanu na manyerezero* anu kubulukira mwa Kristu Yezu.  Pakumalisa abale anga, pinthu pyonsene pyakuti ndi pyandimomwene, pyonsene pyakuti ndi pyakufunika, pyonsene pyakuti ndi pyakulungama, pyonsene pyakuti ndi pyakucena,* pyonsene pyakuti pyathema kufuniwa, pyonsene pyakuti pisalongwa mwadidi, pyonsene pyakuti ndi pyadidi, na pyonsene pyakuti pyathema kusimbwa, pitirizani kunyerezera* pinthu pyenepi.  Citani pinthu pidapfundza imwe, pidatawira imwe na pidabva imwe kuna ine, kuphatanizambo pire pidandiona imwe mbandikacita, natenepa Mulungu wantendere anadzakhala na imwe. 10  Ine ndisakomerwa kakamwe mwa Mbuya, thangwi cincino imwe mwatoma pontho kupangiza kuti musandinyerezera. Maseze imwe mukhadzudzumika thangwi ya ine, mbwenye nee mukhali na ndzidzi toera kupangiza pyenepi. 11  Nee ndiri kulonga pyenepi thangwi ciripo cidasowa ine, thangwi ine ndapfundza kukhala munthu wakukomerwa* na piri na ine m’makhaliro onsene. 12  Ine ndisadziwa kukhala na pinthu pyakucepa, pontho ndisadziwa kukhala na pinthu pizinji. Mu pinthu pyonsene na m’makhaliro onsene, ine ndapfundza cinthu cakuti anthu azinji nkhabe kucidziwa: Kukhala wakukomerwa, mwakukhonda tsalakana khala ndakhuta peno ndiri na njala, khala ndiri na pinthu pizinji peno ndasowa pinthu. 13  Mu pinthu pyonsene, ine ndisakwanisa kukhala na mphambvu thangwi ya ule anandipasa mphambvu. 14  Mbwenye imwe mwacita mwadidi kundiphedza pa nyatwa yanga. 15  Mwandimomwene, imwe abale a ku Filipi musadziwambo kuti pidamala imwe kubva mphangwa zadidi paulendo wakutoma, pidabuluka ine ku Masedhonya, nkhabe mpingo unango udandiphedza peno udatawira ciphedzo canga, kusiyapo imwe basi; 16  thangwi pikhali ine ku Tesalonika imwe mwanditumizira pinthu toera kundiphedza, tayu kabodzi, mbwenye kawiri. 17  Pyenepi nee pisabveka kuti ine ndiri kusaka kuwina miyoni, mbwenye ndisafuna kakamwe kuti mutambire nkhombo zakuti zinadzathimizira ntengo wa pinthu piri na imwe. 18  Ngakhale tenepo, ine ndiri na pyonsene pinafuna ine, pontho ndiri na pizinji kupiringana pinafuna ine. Nkhabebve cinasowa ine, makamaka cincino pakumala kutambira pinthu pidatumiza imwe na Epafrodhito, pyakuti ndi ntsembe yakutawirika, yakununkhira, na yadidi pamaso pa Mulungu. 19  Natenepa, Mulungu wanga anadzakupasani mwakudzala manja pyonsene pinafuna imwe mwakubverana na upfumi wa mbiri Yace kubulukira mwa Kristu Yezu. 20  Cincino, Mulungu wathu na Babathu, apaswe mbiri kwenda na kwenda. Ameni. 21  Perekani mwanyikiro wanga kuna anthu akucena onsene akuti ali akuphatana na Kristu Yezu. Abale akuti ali pabodzi na ine asapereka mwanyikiro wawo kuna imwe. 22  Anthu akucena onsene, mbwenye makamaka anthu a panyumba ya Sezari, asapereka mwanyikiro wawo kuna imwe. 23  Kukoma ntima kukulu kwa Mbuya Yezu Kristu kukhale na imwe thangwi ya nzimu* unapangiza imwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “adaphata basa mwakuwanga.”
Fala na Fala: “luso ya manyerezero.”
Peno: “pyakusowa midonthi.”
Peno: “kunyerezera thangwi ya; kunyerezera mwacidikhodikho.”
Peno: “kukwana.”
Peno: “maonero adidi; manyerezero adidi.”