Afilipi 3:1-21

  • Tikhonde kunyindira pinthu pyaunyama (1-11)

    • Kuona pinthu pyonsene ninga pyakusowa basa thangwi ya Kristu (7-9)

  • Kuwangisira toera ndikwanise pinafuna ine (12-21)

    • Kwathu ndi kudzulu (20)

3  Pakumalisa, abale anga, pitirizani kutsandzaya mwa Mbuya. Kwa ine si pyakunetesa tayu kukulemberani pontho pinthu pibodzi pyene, mbwenye pyenepi ndi toera kukutsidzikizani.  Citani mphole-mphole na anambwa; citani mphole-mphole na ale anacita pinthu pyakuipa; citani mphole-mphole na ale anakulumiza anthu toera kusidzwa.  Thangwi ife ndife adasidzwa mwandimomwene, thangwi tisaphata basa yakucena na ciphedzo ca nzimu wa Mulungu, ife tisadzikuza mwa Kristu Yezu, pontho nee tisanyindira pinthu pyaunyama,  maseze ine, kupiringana onsene ndiri na mathangwi toera kunyindira pinthu pyaunyama. Khala munthu asanyerezera kuti ali na mathangwi toera kunyindira pinthu pyaunyama, ine ndiri na mathangwi mazinji kupiringana iye:  Ndasidzwa pa ntsiku yacisere, ndine wa mbumba ya Izraeli, wa dzindza ya Bhenjamini, Muhebheri adabalwa na Ahebheri; Nfarisi wakuti akhabvera Mwambo;  thangwi ya phinga, ine ndikhatcinga mpingo; mwakubverana na ulungami thangwi yakubvera mwambo, ine ndapangiza kukhala munthu wakusowa mulando.  Ngakhale tenepo, pinthu pikhaona ine ninga pyakufunika, ndisapiona ninga pyakusowa basa* thangwi ya Kristu.  Kusiyapo pyenepi, mwandimomwene ine ndisaona pinthu pyonsene ninga pyakusowa basa thangwi ya ntengo ukulu kakamwe wa kudziwa Kristu Yezu Mbuyanga. Thangwi ya iye, ine ndatawira kuluza pinthu pyonsene, pontho ndisapiona ninga pirombo,* toera ndikwanise kuwina Kristu,*  pontho toera ndigumanike kuti ndiri wakuphatana na iye, tayu thangwi yaulungami wanga kubulukira mu kubvera Mwambo, mbwenye thangwi yaulungami unabulukira mu kukhulupira Kristu, ulungami unoyu usabuluka kuna Mulungu thangwi ya cikhulupiro. 10  Pinafuna ine ndi kudziwa iye, pontho ndidziwe mphambvu za ule adamulamusa muli akufa, ndionembo nyatwa zidaona iye, mbanditawira kufa ninga mudafera iye, 11  toera ndione khala ndinakwanisa kulamuswa pabodzi na ale anafuna kulamuswa muli akufa pakutoma. 12  Pyenepi nee pisabveka kuti ndatambira kale muoni wanga, peno kuti ndine wakulungama, mbwenye ndisawangisira toera pingakwanisika, ndiwine cire cakuti Kristu andisankhula toera kucitambira. 13  Abale anga, ine nee ndisaona kuti ndatambira kale muoni wanga; mbwenye undimomwene ndi wakuti: Ine ndisaduwala pinthu piri nduli mwanga, mbandiwangisira* toera kuphata pinthu piri patsogolo panga, 14  ndisawangisira toera ndikwanise pinafuna ine, toera nditambire muoni wakucemerwa kwanga na Mulungu toera kuenda kudzulu kubulukira mwa Kristu Yezu. 15  Natenepa, tonsene akuti ndife akukola mwauzimu, tisafunika kukhala na manyerezero anewa, pontho munganyerezera pinthu munjira yakusiyana na ineyi, Mulungu anadzakupangizani manyerezero akulinganira. 16  Mbwenye mwakukhonda tsalakana kuti tathambaruka mpaka papi, tendeni tipitirize kufamba* munjira ibodzi ene. 17  Abale, mwakuphatana towezerani pinacita ine, pontho towezerani ale anacita pinthu munjira ibodzi ene idakupangizani ife. 18  Thangwi pana anthu azinji akuti ndikhaalonga kazinji kene, mbwenye cincino ndisaalonga nakulira, thangwi iwo asacita pinthu* ninga anyamalwa a muti wakusikimizira* wa Kristu. 19  Mamalisiro awo ndi kufudzwa, mulungu wawo ndi mimba zawo, iwo asadzikuza thangwi ya pinthu pyakuti akhafunika kupasika napyo manyadzo, pontho asanyerezera pinthu pya pantsi pano basi. 20  Mbwenye ife kwathu ndi kudzulu, pontho tisadikhira na cifuno cikulu mpulumusi, Mbuya Yezu Kristu, wakuti ali kudzulu, 21  wakuti anadzacinja manungo athu akupwazika toera akhale ninga manungo ace a mbiri mukuphatisira mphambvu yace ikulu yakuti asakwanisa kutonga nayo pinthu pyonsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “ndapisiya mwakufuna kwanga.”
Peno: “pirombo pinataiwa kukhuku; nyambvu; pinthu pyakunyanyasa.”
Peno: “toera ndikwanise kukhala na uxamwali wakuwanga na Kristu.”
Peno: “mbandidadamira.”
Peno: “kufamba mwakulinganira.”
Fala na Fala: “asafamba.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.