Afilipi 1:1-30

  • Mwanyikiro (1, 2)

  • Kupereka takhuta kuna Mulungu; phembero ya Paulu (3-11)

  • Kuthambaruka kwa mphangwa zadidi mwakukhonda tsalakana pinentso (12-20)

  • Kukhala maso ndi Kristu, kufa ndi kuwina (21-26)

  • Kupangiza makhaliro adidi mwakubverana na mphangwa zadidi (27-30)

1  Ine Paulu na Timoti, ndife atumiki a Kristu Yezu, ndiri kulembera anthu akucena onsene ali ku Filipi, akuti ali akuphatana na Kristu Yezu, kuphatanizambo akulu a mpingo* pabodzi na atumiki akutumikira:  Mulungu Babathu pabodzi na Mbuya Yezu Kristu apangize kukoma ntima kukulu kuna imwe, pontho akupaseni ntendere.  Ndisapereka takhuta kuna Mulungu wanga ndzidzi onsene unakukumbukirani ine  m’maphembero anga onsene akudembetera anacita ine thangwi ya imwe monsene. Ndisacita mwakutsandzaya phembero ibodzi na ibodzi yakudembetera,  thangwi yakuphedzera kwanu* mphangwa zadidi kubulukira pa ntsiku yakutoma mpaka ndzidzi uno.  Thangwi ine ndisanyindira kuti: Ule adatoma kucita basa yadidi mwa imwe, anadzaifikisa kunkhomo* mpaka pa ntsiku ya Kristu Yezu.  Mphyakuthema kwa ine kunyerezera munjira ineyi thangwi ya imwe monsene, thangwi imwe muli muntima mwanga, imwe anatambirambo kukoma ntima kukulu pabodzi na ine, pakumangwa kwanga na maunyolo, pakutsidzikiza na pakukhazikisa mphangwa zadidi mwakubverana na mwambo.*  Mulungu asadziwa kuti ine ndisakutsuwani kakamwe monsene, ufuni ukulu uli na ine kuna imwe ndi ninga unapangiza Kristu Yezu.  Pakucita phembero, ine ndisapitiriza kuphemba kuti: Ufuni wanu upitirize kuthimizirika kakamwe, pabodzi na cidziwiso candimomwene, na luso yadidi yakudzindikira; 10  toera imwe mudzindikire kuti ndi pinthu pipi pyakufunika kakamwe, toera mukhale anthu akusowa cilema,* mbamukhonda kugwegwedusa anango mpaka pa ntsiku ya Kristu; 11  pontho mudzale na nsapo wakulungama, wakuti usabuluka kuna Yezu Kristu, toera kupasa mbiri na kusimba Mulungu. 12  Abale, cincino ndisafuna mudziwe kuti pinthu pidandicitikira, pyaphedza toera mphangwa zadidi ziende kutsogolo, 13  thangwi Anyakuonera onsene a Mambo na anthu anango onsene abva kuti ine ndamangwa na maunyolo thangwi ya Kristu. 14  Cincino abale azinji mwa Mbuya, ali na cinyindiro thangwi yakumangwa kwanga na maunyolo, pontho onsene asapangiza cipapo kakamwe, mbalonga mafala a Mulungu mwakukhonda gopa. 15  Ndimomwene kuti anango asamwaza mphangwa zinalonga pya Kristu mwabibvu na mwakuzondana, mbwenye anango asacita pyenepi na cifuno cadidi. 16  Ale anamwaza mphangwa na cifuno cadidi asadziwisa pya Kristu thangwi ya ufuni, thangwi iwo asadziwa kuti ine ndakhazikiswa toera kutsidzikiza mphangwa zadidi; 17  mbwenye ale anamwaza mphangwa mwabibvu na mwakuzondana, nee asacita pyenepi na cifuno cadidi, thangwi iwo asafuna kundibweresera nyatwa, mu ndzidzi wakuti ine ndamangwa na maunyolo. 18  Kodi pyenepi pisabweresanji? Anthu ali kubva mphangwa zinalonga pya Kristu, mwakukhonda tsalakana khala ale anazimwaza asacita pyenepi mwaciphamaso, peno na cifuno cadidi, pontho ine ndisatsandzaya na pyenepi. Mwandimomwene, ine ndinapitiriza kutsandzaya, 19  thangwi ine ndisadziwa kuti pyenepi pinabweresa cipulumuso kuna ine kubulukira m’maphembero anu akudembetera, na ciphedzo ca nzimu wakucena unapereka Yezu Kristu. 20  Ine ndiri na cinyindiro cikulu kakamwe, pontho ndisadikhira kuti nee ndinadzakhala na manyadzo, nee pang’ono pene; mbwenye thangwi yakulonga kwanga na cinyindiro consene, Kristu asimbwe cincino kubulukira m’manungo mwanga, ninga munasimbwa iye ndzidzi onsene, mwakukhonda tsalakana khala ndiri na umaso peno ndafa. 21  Thangwi kwa ine, kukhala maso ndi Kristu, kufa ndi kuwina. 22  Mbwenye khala ndisafunika kupitiriza kukhala na umaso m’manungo aunyama, basa yanga inabala misapo mizinji; ngakhale tenepo, ine nee ndinalonga kuti mbidasankhulanji. 23  Pa pinthu piwiri ipi, ine nkhabe dziwa kuti ndinasankhulanji, thangwi ine ndisafuna kuombolwa toera ndikhale pabodzi na Kristu, pyakuti mwandimomwene, ndi pyadidi kakamwe. 24  Mbwenye thangwi ya imwe, mphyadidi kakamwe kuti ine ndipitirize na manungo ano aunyama. 25  Natenepa, ine ndiri na cinyindiro cakuti nee ndinafa cincino, mbwenye ndinapitiriza kukhala na imwe monsene toera muthambaruke, mbamukhala akutsandzaya mu cikhulupiro, 26  toera ndingabwera pontho kuna imwe, kutsandzaya kwanu mwa Kristu Yezu kuthimizirike kakamwe thangwi ya ine. 27  Basi ene pangizani makhaliro adidi mwakubverana na mphangwa zadidi zinalonga pya Kristu, toera ndingabwera kudzakuonani, peno ndingakhala kutali na imwe, ndibve mphangwa zinalonga pya imwe, pontho ndidziwe kuti musapitiriza kukhala akuwanga na akuphatana kakamwe, ninga manungo mabodzi basi,* mbamuwangisira pabodzi pene toera kupitiriza kukhala na cikhulupiro ku mphangwa zadidi, 28  mbamukhonda tawira kugopeswa na anyamalwa anu. Ceneci ndi cipangizo cakuti iwo anadzafudzwa, mbwenye imwe munadzapulumuswa; pontho pyenepi pisabuluka kuna Mulungu. 29  Thangwi imwe mwapaswa nkhombo mwa Kristu, tayu basi toera kukhulupira iye, mbwenye toera kuonambo nyatwa thangwi ya iye. 30  Thangwi imwe muli kuthimbana na nyatwa ibodzi ene idaona imwe mbandikathimbana nayo, yakuti cincino imwe musadziwa kuti ndisapitiriza kuthimbana nayo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ayang’aniri.”
Peno: “ciphedzo canu toera kuendesa kutsogolo.”
Peno: “anadzaimalisa.”
Mwambo unoyu ndi ntemo wa dziko.
Peno: “akulungama.”
Peno: “mwakubverana.”