Aefesi 6:1-24

  • Uphungu kuna ana na anyakubala (1-4)

  • Uphungu kuna mabitcu na ambuya awo (5-9)

  • Pida pyonsene pya nkhondo pinapereka Mulungu (10-20)

  • Mwanyikiro wakumalisa (21-24)

6  Imwe ana, bverani anyakubalanu ninga munafunira Mbuya, thangwi pyenepi mphyakulungama.  “Lemedza babako na mako,” anewa ndi matongero akutoma, pontho iwo ali na pikiro iyi:  “Toera pinthu pikufambire mwadidi,* mbukhala maso mu ndzidzi uzinji pa dziko yapantsi.”  Imwembo ababa, lekani kutsukwalisa ananu, mbwenye pitirizani kuakuza kubulukira mu kualanga na kuapfundzisa* mwakubverana na pinalonga Yahova.  Imwe mabitcu,* bverani ambuyanu na ntima onsene, mbamualemedza na kuagopa, ninga pinacitira imwe Kristu,  tayu basi mu ndzidzi unaoniwa imwe,* toera kukomeresa anthu, mbwenye ninga mabitcu a Kristu, mbamucita na ntima onsene pinafuna Mulungu.  Tumikirani na manyerezero adidi ninga mukutumikira Yahova, tayu ninga mukutumikira anthu,  thangwi imwe musadziwa kuti Yahova anadzabwezera cinthu cadidi consene cinacita munthu, mwakukhonda tsalakana khala iye ndi bitcu peno munthu waufulu.  Imwembo ambuya, pitirizani kutsalakana anyabasa anu munjira ibodzi ene, lekani kuathusa, thangwi imwe musadziwa kuti Mbuyawo wakuti ndi Mbuyanumbo ali kudzulu, pontho iye nkhabe tsankhulo. 10  Pakumalisa, pitirizani kuwangiswa mwa Mbuya kubulukira mu mphambvu zace zikulu. 11  Bvalani pida pyonsene pya nkhondo pinapereka Mulungu, toera mukwanise kupirira pakuthimbana na manyengerero* a Dyabo; 12  thangwi ife tiri kumenya nkhondo,* tayu na anthu a manungo na ciropa, mbwenye tiri kumenyana na mautongi, atsogoleri, atongi a dziko ino yacidima, akuti ndi mphambvu za madimonyo* m’mbuto zakudzulu. 13  Na thangwi ineyi, bvalani pida pyonsene pya nkhondo pinapereka Mulungu, toera mukwanise kukhala akuwanga pa ntsiku yakuipa. Pontho, toera mungamala kukhunganyika mwadidi,* mukwanise kukhala akuwanga. 14  Natenepa, khalani akuwanga, mumange undimomwene ncunu mwanu ninga sintu,* mubvale ulungami ninga cakutsidzikiza naco diti yanu, 15  pontho bvalani m’manyalo anu masandalya a kukhunganyika toera kumwaza mphangwa zadidi zantendere. 16  Kusiyapo pinthu pyenepi pyonsene, bvalani xango ikulu ya cikhulupiro toera mukwanise kuthimisa nayo mapswimo onsene akugaka a Nyakuipa.* 17  Tawiranimbo cipulumuso ninga capeu ca utale, na supada ya nzimu wakucena, yakuti ndi mafala a Mulungu, 18  mu ndzidzi wakuti imwe musacita ntundu onsene wa maphembero na kudembetera, mbamupitiriza kuphembera ndzidzi onsene mukutsogolerwa na nzimu wakucena. Toera mukwanise kucita pyenepi, khalani akuyang’anira, mbamucita maphembero akudembetera ndzidzi onsene thangwi ya anthu onsene akucena. 19  Citanimbo phembero thangwi ya ine toera ndipaswe mafala mu ndzidzi unafungula ine mulomo wanga, toera ndikwanise kulonga mwacipapo pakudziwisa cibisobiso cakucena ca mphangwa zadidi. 20  Thangwi ya mphangwa zenezi, ine ndine ninga muimiriri adamangwa na maunyolo, citani phembero toera ndikwanise kuzilonga mwacipapo, ninga munafunikira ine kulonga. 21  Toera imwe mudziwe pinandicitikira kuno, pontho kuti ine ndiri tani, Tikiko, wakuti ndi m’bale wakufunika na wakukhulupirika mwa Mbuya, anadzakufokotozerani pyonsene. 22  Ine ndiri kuntumiza kuna imwe toera iye akudziwiseni kuti ife tiri tani, pontho toera iye abalangaze mitima yanu. 23  Abale onsene mbakhale na ntendere na ufuni, pabodzi na cikhulupiro cinapereka Mulungu Baba, na Mbuya Yezu Kristu. 24  Kukoma ntima kukulu kwa Mulungu kukhale na anthu onsene akuti ufuni wawo kuna Mbuyathu Yezu Kristu ndi wakwenda na kwenda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Toera ukhale na umaso wadidi.”
Peno: “cipfundziso; citsogolero.” Fala na Fala: “kuikha manyerezero mu.”
Peno: “anyabasa.”
Fala na Fala: “tayu mwaciphamaso.”
Peno: “misampha.”
Fala na Fala: “kuthimbana.”
Fala na Fala: “mizimu yakuipa.”
Fala na Fala: “mungamala kucita pyonsene.”
Peno: “bhande.”
Nyakuipa unoyu ndi Sathani.