Aefesi 2:1-22

  • Kupaswa umaso pabodzi na Kristu (1-10)

  • Mpanda ukhali pakati pawo wafudzwa (11-22)

2  Kusiyapo pyenepi, Mulungu akupasani umaso, maseze imwe mukhadafa thangwi ya madodo anu na madawo anu,  mukhafamba imwe kale mwakubverana na makhaliro* a dziko ino, mwakubverana na ntongi wa mphambvu ya muya, wakuti ndi nzimu unaphata basa cincino muna ana akukhonda kubvera.  Inde, kale tonsene tikhacita pinthu pakati pawo mwakubverana na pifuno pyathu pyaunyama, mbaticita pinthu pinafuna manungo athu na manyerezero athu, mwacibaliro ife tikhali ana adathema kutambira ukali wa* Mulungu, ninga anthu anango.  Mbwenye Mulungu ndi wantsisi kakamwe, pontho thangwi ya ufuni wace ukulu udapangiza iye kuna ife,  iye atipasa umaso pabodzi na Kristu, maseze ife tikhadafa thangwi ya madodo athu, imwe mwapulumuswa thangwi ya kukoma ntima kwace kukulu.  Kusiyapo pyenepi, Mulungu atilamusa muli akufa pabodzi na Kristu, mbatipasa mbuto toera kukhala pabodzi na iye kudzulu, thangwi yakukhala kwathu akuphatana na Kristu Yezu,  Mulungu acita pyenepi toera m’midzidzi inafuna kudza, iye apangize kuna ife kukoma ntima kwace kukulu kudadzala na pinthu pyadidi kakamwe. Iye anadzacita pyenepi mu kupangiza udidi wace kuna ife akuti tiri akuphatana na Kristu Yezu.  Thangwi ya kukoma ntima kweneku, imwe mwapulumuswa kubulukira mu cikhulupiro canu, pyenepi nee pisabuluka kuna imwe, mbwenye ndi muoni wa Mulungu.  Nkhabe, imwe nee mwapulumuswa thangwi ya mabasa anu, toera akhonde kuoneka munthu wakukhala na mathangwi akudzikuza. 10  Ife ndife basa idacitwa na manja a Mulungu,* pontho tacitwa mwakuphatana na Kristu Yezu toera kucita mabasa adidi, akuti Mulungu aakhazikisa mwanyapantsi toera ife tiacite.* 11  Natenepa, imwe anthu a madzindza anango, akuti nee mwabalwa ninga Ayuda, kumbukani kuti kale anthu “adasidzwa” m’manungo mwawo na manja a anthu, akhakucemerani anthu “akukhonda kusidzwa.” 12  Pa ndzidzi unoyu imwe nee mukhali na Kristu, pontho mukhali kutali na mbumba ya Izraeli, imwe mukhali alendo anakhonda kudziwa pibverano pya pikiro. Imwe nee mukhali na cidikhiro, pontho nee mukhali na Mulungu pa dziko. 13  Mbwenye nakuti muli akuphatana na Kristu Yezu, imwe akuti mukhali kutali, cincino muli cifupi thangwi ya ciropa ca Kristu. 14  Thangwi iye ndi ntendere wathu, ndiye adagumanya misoka miwiri mbukhala ubodzi basi, mbafudza mpanda ukhali pakati pawo, wakuti ukhagawa misoka ineyi. 15  Na manungo ace, iye afudza unyamalwa, wakuti ndi Mwambo wa matongero unaperekwa ninga mitemo, toera pa misoka miwiri yakuti iri yakuphatana na iye, aicite mbumba ibodzi ipswa* mbakhazikisa ntendere, 16  toera iye aphedze mwakukwana misoka ineyi miwiri ninga mbumba ibodzi* toera ikhale muntendere na Mulungu, thangwi ya kufa kwace pamuti wakusikimizira,* thangwi iye afudza unyamalwa kubulukira mwa iye ene. 17  Pontho iye abwera, mbamwaza mphangwa zadidi za ntendere kuna imwe akuti mukhali kutali na Mulungu, na ntendere kuna ale akhali dhuzi na Iye, 18  thangwi kubulukira mwa iye, ife mbumba ziwiri, tinakwanisa kufendedzera Baba kubulukira mu nzimu wakucena ubodzi ene. 19  Natenepa, imwe nee ndimwebve alendo peno anthu akudza, mbwenye ndimwe anthu a dziko ibodzi ene ya anthu akucena, pontho ndimwe anthu a panyumba ya Mulungu, 20  pontho imwe ndimwe ninga nyumba idamangwa padzulu pa apostolo na aprofeta, mbwenye Kristu Yezu ndi mwala wakufunika kakamwe wapankhomo. 21  Thangwi yakuphatana na Kristu, makhundu onsene a nyumba ineyi asakhala akuphatana mwadidi, mbikula toera kukhala templo yakucena ya Yahova. 22  Nakuti muli akuphatana na Kristu, imwembo muli kumangwa pabodzi na anango toera mukhale nyumba inafuna kukhala Mulungu kubulukira mu nzimu wakucena.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “macitiro.”
Peno: “kufudzwa na.”
Peno: “basa idacitwa na iye.”
Fala na Fala: “toera ife tifambe mwenemo.”
Fala na Fala: “munthu m’bodzi mupswa.”
Fala na Fala: “manungo mabodzi.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.