3 Juwau 1:1-14

  • Mwanyikiro; phembero (1-4)

  • Kusimba Gayo (5-8)

  • Dhiyotrefe wakuti asafuna kukhala wakutoma (9, 10)

  • Dhemetriyo asasimbwa na abale onsene (11, 12)

  • Masasanyiro toera kuenda kaona abale; mwanyikiro (13, 14)

 Ine ninga nkulu,* ndiri kulembera Gayo munthu wakufunika, wakuti mwandimomwene ine ndisanfuna.  M’bale wanga wakufunika, ine ndisacita phembero toera pinthu pyonsene pipitirize kukufambira mwadidi, pontho ukhale na ungumi wadidi, ninga uli na iwe cincino.  Thangwi ine ndakomerwa kakamwe pidabwera abale mbalonga* kuti iwe usapitiriza kukhala wakukhulupirika mu undimomwene, mbupitiriza kufamba mu undimomwene.  Nkhabepo kutsandzaya* kukulu kakamwe kuli na ine kupiringana uku: Kubva kuti ananga asapitiriza kufamba mu undimomwene.  M’bale wanga wakufunika, pangiza kukhulupirika kwako mu pinthu pinacitira iwe abale, maseze nee usaadziwa.  Iwo alonga* mu mpingo pya ufuni unapangiza iwe. Angafuna kuenda, cita pyonsene pinakwanisa iwe toera uaphedze munjira yakuti inakomeresa Mulungu.*  Thangwi iwo aenda kamwaza mphangwa mu dzina ya Mulungu, mbakhonda dikhira kupaswa cinthu na anthu a madzindza anango.  Natenepa, ife tisafunika kutambira mwadidi abale ninga anewa, toera tiphate basa pabodzi na iwo pakudziwisa undimomwene.  Ine ndakulemberani tsamba monsene mu mpingo, mbwenye Dhiyotrefe wakuti asafuna kukhala wakutoma pakati pawo, nkhabe kutawira mwacilemedzo pinthu pinalonga ife. 10  Na thangwi ineyi, ine ndingabwera kweneko ndinadzapangiza pakweca pinthu pinacita iye, ninga uthambi unamwaza iye thangwi ya ife.* Iye nee asakomerwa na pyenepi basi, mbwenye asakhonda kutambira abale mwacilemedzo; ale anafuna kuatambira, iye asayesera kuapingiza mbaabulusa mu mpingo. 11  M’bale wanga wakufunika, leka kutowezera ale anacita pinthu pyakuipa, mbwenye towezera ale anacita pinthu pyadidi. Ule anacita pinthu pyadidi ali kukhundu ya Mulungu. Ule anacita pinthu pyakuipa, nee afika pakudziwa* Mulungu. 12  Dhemetriyo asasimbwa na abale onsene, undimomwene usancitira umboni. Mwandimomwene, ifembo tisapereka umboni thangwi ya iye, pontho iwe usadziwa kuti umboni unapereka ife ndi wandimomwene. 13  Ndikhali na pinthu pizinji toera kukupanga, mbwenye nee ndisafuna kupitiriza kupilemba pa tsamba. 14  Mbwenye ine ndisadikhira kuonana na iwe mwakukhonda dembuka, natenepa tinadzacedza nkhope na nkhope.* Ntendere mbukhale na iwe. Axamwali kuno asapereka mwanyikiro kuna iwe. Pereka mwanyikiro wanga kuna m’bodzi na m’bodzi wa axamwali.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nkulu wa mpingo.”
Peno: “mbapereka umboni.”
Munjira inango: “thangwi toera kupereka takhuta.”
Fala na Fala: “apereka umboni.”
Panango pyenepi pikhaphataniza kuapasa kobiri toera apitirize na ulendo wawo.
Fala na Fala: “mapsweda anatilonga iye mukuphatisira mafala akuipa.”
Fala na Fala: “nee aona.”
Peno: “unango na ndzace.”