2 Pedhru 3:1-18

  • Anyakusingirira nee asatawira kuti kufudzwa kunadzafika (1-7)

  • Yahova nee akudembuka (8-10)

  • Nyerezerani kuti musafunika kukhala anthu a ntundu wanji (11-16)

    • Kudzulu kupswa na dziko yapantsi ipswa (13)

  • Citani mphole-mphole toera mukhonde kupeuswa (17, 18)

3  Abale akufunika, iyi ndi tsamba yaciwiri inakulemberani ine, yakuti ninga yakutoma, ine ndisakukumbusani toera kuwangisa luso yanu yakunyerezera mwadidi,  toera mukumbuke mafala adalongwa kale* na aprofeta akucena, na matongero a Mbuya na Mpulumusi wathu adaperekwa mukuphatisira apostolo anu.  Pakutoma dziwani kuti mu ntsiku zakumalisa anadzaoneka anyakusingirira, akuti anadzalonga mafala akusingirira. Iwo anadzacita pinthu mwakubverana na pifuno pyawo,  mbalonga: “Kodi iye nee apikira kuti mbadabwera, mphapo ali kupi?* Onani, kubulukira mu ndzidzi udafa ambuyathu, pyonsene piri sawasawa ninga mukhali ipyo kubulukira mu ndzidzi udacitwa pinthu.”  Mbwenye mwakufuna, iwo asapwaza undimomwene wakuti kutomera kale kakamwe kudzulu kukhalipo, pontho ikhalipombo dziko yapantsi idakhazikika mwakuwanga kunja kwa madzi na pakati pa madzi kubulukira mu fala ya Mulungu;  kubulukira mu pinthu pyenepi, dziko ya mu ndzidzi unoyu yafudzwa pidadzala iyo na madzi.  Mbwenye kubulukira mu fala ibodzi ene, kudzulu na dziko yapantsi inaona ife lero pisakoyiwa toera kufudzwa na moto, pontho pisakoyiwa mpaka pa ntsiku yakutongwa na yakufudzwa kwa anthu akuipa.  Mbwenye imwe abale anga, lekani kuduwala kuti ntsiku ibodzi kuna Yahova ndi ninga pyaka 1.000, pontho pyaka 1.000 ndi ninga ntsiku ibodzi.  Yahova nee akudembuka toera kucita pidapikira iye, ninga munanyerezera anthu anango kuti iye akudembuka; mbwenye iye asapangiza kupirira kuna imwe, thangwi iye nee asafuna kuti munthu afudzwe, mbwenye asafuna kuti anthu onsene atcunyuke. 10  Mbwenye ntsiku ya Yahova inadzafika ninga mbava, pa ntsiku ineyi kudzulu kunadzapita na kudhima kukulu kakamwe, mbwenye thangwi yakupisa kakamwe kwa pinthu pyakudzulu na pya pa dziko yapantsi, ipyo pinadzanyunguluka, pontho dziko yapantsi na mabasa anacitwa mwenemu, pinadzaoneka pakweca. 11  Nakuti pinthu pyenepi pyonsene pinadzafudzwa munjira ineyi, nyerezerani kuti musafunika kukhala anthu a ntundu wanji. Musafunika kukhala anthu a makhaliro akucena, mbamucita pinthu pinapangiza kuti ndimwe anthu adaperekeka kuna Mulungu, 12  mu ndzidzi unadikhira imwe mbamukumbuka* kubwera* kwa ntsiku ya Yahova. Pa ntsiku ineyi, kudzulu kunadzafudzwa na malirimi a moto, pontho pinthu pya kudzulu na pya pa dziko yapantsi pinadzanyunguluka thangwi ya kupisa kakamwe! 13  Mbwenye ife tisadikhira kudzulu kupswa na dziko yapantsi ipswa mwakubverana na pikiro yace, mwenemu munadzaoneka ulungami. 14  Natenepa abale anga akufunika, nakuti musadikhira pinthu pyenepi, citani pyonsene pinakwanisa imwe toera pakumalisa mugumaniwe kuti ndimwe anthu akusowa midonthi, akusowa mulando, pontho kuti muli muntendere. 15  Kusiyapo pyenepi, onani kupirira kwa Mbuyathu ninga cipulumuso, ninga mudakulemberanimbo Paulu m’bale wathu wakufunika, mwakubverana na cidziwiso cidapaswa iye. 16  Iye asalonga pinthu pyenepi m’matsamba ace onsene. Mbwenye pinthu pinango m’matsamba anewa pisanentsa kupibvesesa, pontho ale anakhonda kupibvesesa* na anyakusowa cikhulupiro, asapidodomesa ninga munacitira iwo na makhundu anango a Malemba, pyenepi pinadzabweresa kufudzwa kwawo. 17  Natenepa abale anga akufunika, nakuti imwe musadziwa pinthu pyenepi mwanyapantsi, citani mphole-mphole toera mukhonde kupeuswa na madodo a anyakudawa, pontho mukhonde kuluza kuwanga kwanu mu cikhulupiro. 18  Mbwenye pitirizani kutambira kukoma ntima kukulu, mbamukhala na cidziwiso ca Mbuya na Mpulumusi wathu Yezu Kristu. Iye mbapaswe mbiri cincino mpaka kwenda na kwenda. Ameni.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “pinthu pidalongwa mwanyapantsi.”
Fala na Fala: “Iri kupi pikiro ya kuonekera kwace?”
Peno: “mbamufuna kakamwe.” Fala na Fala: “mbamucimbizisa.”
Fala na Fala: “kuonekera.”
Peno: “anthu akukhonda kupfundziswa.”