2 Pedhru 2:1-22

  • Anadzaoneka apfundzisi authambi (1-3)

  • Apfundzisi authambi anadzatongwadi (4-10a)

    • Aanju aponywa mu Tartaro (4)

    • Madzi makulu; Sodhoma na Gomora (5-7)

  • Makhaliro a apfundzisi authambi (10b-22)

2  Ngakhale tenepo, aonekambo aprofeta authambi pakati pa mbumba. Munjira ibodzi ene, anadzaonekambo apfundzisi authambi pakati panu. Iwo anadzatomesa mwacibisobiso misoka yakuti inadzafudza cikhulupiro canu, pontho iwo anadzakhonda mbuyawo adaagula, mbabweresa okhene kufudzwa kwawo mwakucimbiza.  Kusiyapo pyenepi, anthu azinji anadzatowezera makhaliro akupasa manyadzo* a apfundzisi anewa, pontho thangwi ya iwo, anthu anadzalonga mwakuipa pya njira ya undimomwene.  Pontho, thangwi yakufuna kwawo pizinji, iwo anadzakudyerani nkopekope mukuphatisira mafala akunyengeza. Mbwenye kutongwa kwawo kudakhazikiswa kale kakamwe nee kunadembuka, mwakukhonda penula, ndzidzi wakufudzwa kwawo unadzafika.  Mwandimomwene, Mulungu nee asiya kutcunyusa aanju adadawa, mbwenye aaponya mu Tartaro,* mbaamangira ncidima* cikulu kakamwe, mbaakoya toera atongwe.  Iye nee asiya kutcunyusa dziko yakale, mbwenye pidabweresa iye madzi makulu* pa dziko ya anthu akuipa, iye apulumusa Nowa wakuti akhamwaza mphangwa za ulungami, pabodzi na anthu anango anomwe.  Pontho iye atcunyusambo mizinda ya Sodhoma na Gomora, mbaidzesa dotha, natenepa iye apangiza kuna anthu akuipa pinthu pinafuna kudzacitika ntsogolo.  Mbwenye iye apulumusa Loti, munthu wakulungama, wakuti akhatsukwala thangwi ya makhaliro akupasa manyadzo* a anthu akuipa,  thangwi ntsiku zonsene munthu unoyu wakulungama akhanentseka muntima mwace thangwi ya pinthu pyakuipa pikhaona iye na pikhabva iye mu ndzidzi ukhakhala iye pakati pawo.  Natenepa, Yahova asadziwa kuti anapulumusa tani mu nyatwa ale akuti ndi akukhulupirika kwa iye, mbwenye iye asadziwambo kuti anakoya tani anthu akuipa toera afudzwe* pa ntsiku yakutongwa, 10  makamaka ale anasaka kupswipisa manungo a anango, na ale anapwaza anthu anatonga* pakati pawo. Iwo nkhabe gopa, asacita pinafuna iwo basi, pontho iwo nkhabe gopa kulonga mwakusowa cilemedzo kuna anthu analemedzwa na Mulungu, 11  mbwenye aanju, maseze ndi akuwanga kakamwe na amphambvu, iwo nkhabe kuasumira mukuphatisira mafala akutikana, thangwi yakulemedza kwawo Yahova. 12  Mbwenye anthu anewa, mwakulandana na pinyama pyakusowa ndzeru pinacita pinthu mwakukhonda nyerezera, pyakuti pisabalwa toera piphatwe mbapiphiwa, asalonga mwakuipa pinthu pyakuti iwo nkhabe kupidziwa. Iwo anadzafudzwa thangwi ya macitiro awo akuipa, 13  iwo anadzatcunyuswa thangwi ya pinthu pyakuipa pidacita iwo. Pontho asaona kuti mphyakutsandzayisa kucita pinthu pyaunyama pinasirira iwo, ngakhale namasikati. Iwo ndi midonthi na pinthu pyakupswipisa pakati panu, pontho asakomerwa na pipfundziso pyawo pyauthambi mu ndzidzi unadya iwo pabodzi na imwe m’maphwando anu. 14  Maso awo adzala na upombo, iwo nkhabe kwanisa kusiya kucita madawo, pontho iwo asanyengerera ale akuti ndi akufewa. Iwo apfundzisa mitima yawo toera kufuna pyonsene. Iwo ndi ana adapaswa dzedze. 15  Iwo asiya njira yakulungama, mbatayika. Iwo atoweza njira ya Bhalamu, mwana wa Bheori, adacita pinthu pyakuipa thangwi akhafuna kakamwe kupaswa muoni, 16  mbwenye asandikwa thangwi yakuswa kwace mwambo. Buru, cinyama cakuti nkhabe kulonga, calonga ninga munthu, mbacipingiza macitiro akusowa ndzeru a mprofeta unoyu. 17  Anthu anewa ndi ninga micera yakusowa madzi, iwo ndi ninga makole anakwekwetwa na mphepo yakuwanga, pontho iwo akoyerwa cidima cikulu kakamwe. 18  Mafala analonga iwo asabveka ninga ndi akufunika, mbwenye ndi akusowa basa. Iwo asaphatisira pifuno pyaunyama na makhaliro akupasa manyadzo,* mbanyengerera ale adakwanisa kubuluka m’manja mwa anthu anacita pinthu pyakuipa. 19  Maseze iwo asapikira kuapasa ufulu, iwo ene ndi mabitcu a pinthu pyakuipa; thangwi munthu onsene anakundwa na unango, asakhala bitcu wa munthu adankunda.* 20  Mwandimomwene, khala pakumala kubuluka mu pinthu pyakupswipisa pya dziko thangwi yakukhala na cidziwiso candimomwene ca Mbuya na Mpulumusi wathu Yezu Kristu, iwo abwerera pontho mu pinthu pyenepi, mbakundwa; makhaliro awo akumalisa asakhala akuipa kakamwe kupiringana akutoma. 21  Mbapidakhala pyadidi kakamwe kwa iwo mbadakhonda kudziwa mwadidi njira yaulungami, kupiringana kuidziwa, buluka penepo, mbapeuka m’matongero akucena adatambira iwo. 22  Pidacitika kuna iwo ndi sawasawa na pinalonga nsangani uyu wandimomwene: “Mwanambwa abwerera mbadya matapiko ace, nkhumba idamala kusambiswa, yabulumunda pontho m’matope.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kucita pinthu mwakusowa manyadzo.” Mu Cigerego ndi aselgeia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Munjira inango: “m’madjenje a cidima.”
Peno: “cigumula.”
Peno: “kucita pinthu mwakusowa manyadzo.” Mu Cigerego ndi aselgeia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “aphiwe.”
Peno: “anatsogolera.”
Peno: “kucita pinthu mwakusowa manyadzo.” Mu Cigerego ndi aselgeia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “ule anakundwa na cinthu, asakhala bitcu wa cinthu ceneci.”