2 Pedhru 1:1-21

  • Mwanyikiro (1)

  • Phatisisani na manja mawiri kucemerwa kwanu (2-15)

    • Makhaliro akuti asafunika kuthimizirwa pa cikhulupiro (5-9)

  • Mafala a profesiya ndi akunyindirika kakamwe (16-21)

1  Ine Simau Pedhru, bitcu na mpostolo wa Yezu Kristu, ndiri kulembera ale akuti ali na cikhulupiro cadidi kakamwe ninga cathu, kubulukira mu ulungami wa Mulungu wathu na Mpulumusi wathu, Yezu Kristu:  Ndisaphembera toera kukoma ntima kukulu na ntendere pithimizirike kuna imwe kubulukira mu cidziwiso candimomwene ca Mulungu na ca Yezu Mbuyathu,  thangwi Mulungu, kubulukira mu mphambvu yace, atipasa* pinthu pyonsene pinafuna ife toera tikhale na umaso wakuperekeka kuna iye, kubulukira mu cidziwiso candimomwene ca Ule adaticemera na mbiri yace pabodzi na udidi wace.  Kubulukira mu pinthu pyenepi, iye atipasa* mapikiro makulu na akufunika kakamwe, toera kubulukira mwa iwo, imwe mukhale na makhaliro ninga a Mulungu, thangwi imwe mwapulumuka m’makhaliro akuipa a dziko anabwereswa na pifuno* pyakuipa.  Na thangwi ineyi, citani pyonsene pinakwanisa imwe toera pa cikhulupiro canu muthimizire makhaliro adidi, pa makhaliro anu adidi muthimizire cidziwiso,  pa cidziwiso canu muthimizire kudzitonga, pa kudzitonga kwanu muthimizire kupirira, pa kupirira kwanu muthimizire kuperekeka kuna Mulungu,  pa kuperekeka kwanu kuna Mulungu muthimizire kufuna abale, pa kufuna kwanu abale, muthimizire kufuna anthu onsene.  Thangwi pinthu pyenepi pingakhala muna imwe, mbapidzala mpaka kutayikira, pinakuphedzani toera mukhonde kusiya kutumikira peno kukhonda kubala misapo mu pinthu pinacita imwe mwakubverana na cidziwiso candimomwene ca Mbuyathu Yezu Kristu.  Thangwi munthu adasowa pinthu pyenepi ndi boliboli, iye asakhonda kuona ceza,* pontho aduwala kuceneswa kwa madawo ace akale. 10  Natenepa abale, citani pyonsene pinakwanisa imwe toera mupitirize kukhala akukhulupirika ninga anthu adacemerwa na adasankhulwa, thangwi mungapitiriza kucita pyenepi, imwe nee munadzagwa. 11  Mwandimomwene, mungacita pyenepi, imwe munadzapaswa nkhombo yakufungulirwa nsuwo wakupita mu Umambo wakukhonda mala wa Mbuyathu na Mpulumusi wathu Yezu Kristu. 12  Na thangwi ineyi, ndzidzi onsene ndisafuna kukukumbusani pinthu pyenepi, maseze imwe musapidziwa kale, pontho mwakhazikika mwadidi mu undimomwene uli muna imwe. 13  Mbwenye mu ndzidzi unapitiriza ine m’manungo awa akuti ndi ninga khumbi,* ndisaona kuti mphyadidi ndikukumbuseni pontho pinthu pyenepi, 14  thangwi ine ndisadziwa kuti mwakukhonda dembuka, ndinadzasiya khumbi iyi, ninga mudandipangiza Mbuyathu Yezu Kristu. 15  Ndzidzi onsene ndinacita pyonsene pinakwanisa ine, toera ndingaenda, imwe mukwanise kukumbuka* mwekhene pinthu pyenepi. 16  Pidakudziwisani ife pya mphambvu na kuonekera kwa Mbuyathu Yezu Kristu, ife nee tapicita mwakubverana na pithankano pyapezi pinabuluka m’manyerezero a anthu, mbwenye tapicita thangwi yakukhala kwathu amboni adaona na maso mbiri yace. 17  Thangwi Mulungu Baba, ampasa cilemedzo na mbiri pa ndzidzi udapangwa iye mafala awa na mbiri ikulu: “Uyu ndi Mwananga wakufunika, anakomerwa na ine.” 18  Inde, ife tabva mafala anewa adabuluka kudzulu mu ndzidzi ukhali ife pabodzi na iye paphiri yakucena. 19  Natenepa, mafala a profesiya ndi akunyindirika kakamwe kwa ife, pontho imwe musacita mwadidi kuabvesera, ninga nyale inagaka pa mbuto ya cidima (mpaka kuca kunja, mbibuluka nyenyezi* yakumacibese) m’mitima yanu. 20  Mwa pyonsene, dziwani kuti nee profesiya ibodzi ya m’Malemba isabuluka m’manyerezero a anthu. 21  Thangwi profesiya cipo yalongwa mwakubverana na pinafuna munthu, mbwenye anthu alonga mphangwa za Mulungu mukutsogolerwa* na nzimu wakucena.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “atipasa mwakukhonda lipa.”
Peno: “atipasa mwakukhonda lipa.”
Peno: “kusirira.”
Munjira inango: “boliboli; munthu anakhonda kuona kutali.”
Peno: “tabhernakulo,” pisabveka manungo ace aunyama.
Peno: “kulonga.”
Peno: “nthondowa.”
Peno: “mu kukulumizwa.”