2 Juwau 1:1-13

  • Mwanyikiro (1-3)

  • Pitirizani kufamba mu undimomwene (4-6)

  • Citani mphole-mphole na anyakunyengeza (7-11)

    • Lekani kum’mwanyika (10, 11)

  • Masasanyiro toera kuenda kaona abale; mwanyikiro (12, 13)

 Ine ninga nkulu,* ndiri kulembera iwe nkazi wakusankhulwa na Mulungu, pabodzi na anako. Mwandimomwene ine ndisakufunani, tayu basi ine, mbwenye onsene anadziwa undimomwene asakufunanimbo,  thangwi ya undimomwene uli m’mitima yathu, wakuti unapitiriza kukhala na ife kwenda na kwenda.  Mulungu, wakuti ndi Baba pabodzi na Mwanace, Yezu Kristu, anadzatipasa undimomwene, mbapangiza ufuni kuna ife. Iwo anadzapangiza kukoma ntima kukulu kuna ife, anadzatibvera ntsisi, mbatipasa ntendere.  Ine ndakomerwa kakamwe pidadziwa ine kuti anako anango ali kufamba mu undimomwene, mwakubverana na matongero adapaswa ife na Baba.  Cincino ndisakuphemba iwe nkazi toera tifunane unango na ndzace. (Ine nee ndiri kukulembera matongero mapswa, mbwenye ndi matongero akuti ife tiri nawo kubulukira pakutoma.)  Ufuni unoyu usabveka kuti: Tipitirize kufamba mwakubverana na matongero ace. Ninga pidabva imwe kubulukira pakutoma: Musafunika kupitiriza kufamba mu ufuni.  Thangwi anyakunyengeza azinji abalalika pa dziko, ale anakhonda kuti Yezu Kristu abwera ninga munthu. Iwo ndi anyakunyengeza na anyamalwa a Kristu.  Citani mphole-mphole toera mukhonde kuluza pinthu pyakuti ife taphata basa pakati panu toera pioneke, mbwenye toera mutambire muoni wanu onsene.  Munthu anakhonda kutowezera pipfundziso pya Kristu, mbapfundzisa pinthu pyakusiyana, munthu unoyu nee ndi wakutawirika kuna Mulungu. Mbwenye ule anapitiriza kutowezera pipfundziso pya Kristu, munthu unoyu ndi wakutawirika kuna Baba na kuna Mwana. 10  Munthu angabwera kuna imwe na pipfundziso pyakusiyana na pyenepi, lekani kuntambira panyumba panu, nee kum’mwanyika. 11  Thangwi ule anam’mwanyika asaphedzera mabasa akuipa a munthu unoyu. 12  Maseze ndiri na pinthu pizinji toera kukupangani, ine nee ndisafuna kupilemba pa tsamba, mbwenye ndisadikhira kudzakuonani, toera ndilonge na imwe nkhope na nkhope, natenepa, imwe munadzatsandzaya kakamwe. 13  Ana a m’bale wako wankazi adasankhulwa na Mulungu, asapereka mwanyikiro kuna iwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nkulu wa mpingo.”