2 Atesalonika 3:1-18

  • Pitirizani kucita phembero (1-5)

  • Kucenjezwa toera kucalira anthu akuti ali na makhaliro akukhonda bvera (6-15)

  • Mwanyikiro wakumalisa (16-18)

3  Pakumalisa, abale, pitirizani kucita phembero thangwi ya ife, toera mafala a Yahova apitirize kumwazika mwakucimbiza, mbasimbwa ninga munasimbwa iwo pakati panu,  pontho toera tiombolwe m’manja mwa anthu akuipa na mwa anyakuipa mitima, thangwi cikhulupiro nee ndi cinthu cakuti anthu onsene ali naco.  Mbwenye Mbuya ndi wakukhulupirika, pontho iye anadzakuwangisani, mbakutsidzikizani kuna Nyakuipa.*  Mbwenye kwa imwe, ife tiri na cinyindiro mwa Mbuya cakuti imwe musatowezera pitsogolero pyathu, pontho munapitiriza kupitowezera.  Mbuya mbapitirize kutsogolera mwadidi mitima yanu toera mufune Mulungu, mbamupirira thangwi ya Kristu.  Abale, cincino ife tisakupasani pitsogolero mu dzina ya Mbuyathu Yezu Kristu: Calirani m’bale onsene wakukhonda bvera,* peno wakuti nkhabe kufamba mwakubverana na pitsogolero pidatumiza ife kuna imwe.*  Imwe musadziwa kuti musafunika kutitowezera tani, thangwi ife nee takhala anthu akukhonda bvera pakati panu,  ife nee tadya papezi cakudya ca munthu.* Mbwenye taphata basa mwakuwanga, mbatiwangisira masiku na masikati toera tikhonde kukhala ninga ntolo kuna imwe.  Pyenepi nee pisabveka kuti ife nkhabe ufulu wakupaswa pinthu na imwe, mbwenye tikhafuna kupangiza kuti ife tathema kutowezerwa na imwe. 10  Mwandimomwene, pikhali ife pabodzi na imwe, kazinji kene tikhakupangani ntemo uyu: “Khala munthu nkhabe funa kuphata basa, mbaleke kudya.” 11  Thangwi ife tabva kuti anango asafamba mwakukhonda thema pakati panu; iwo nkhabe kuphata basa, mbwenye asadzudzumika na pinthu pyakuti nee ndi pyawo. 12  Kuna anthu anewa, ife tisapereka ntemo, mbatiacenjeza mu dzina ya Mbuya Yezu Kristu, kuti iwo asafunika kuphata basa mwakukhurudzika, adye cakudya cidaphatira iwo basa na manja awo. 13  Mbwenye kwa imwe abale, lekani kusiya kucita pinthu pyadidi. 14  Mbwenye munthu angakhonda kubvera pinalonga ife mu tsamba iyi, muikheni cidzindikiro, mbamuncalira,* toera iye akhale na manyadzo. 15  Ngakhale tenepo, lekani kumuona ninga nyamalwa, mbwenye pitirizani kumpasa uphungu ninga m’bale. 16  Cincino, Mbuya wantendere akupaseni ntendere ndzidzi onsene, munjira zonsene. Mbuya mbakhale na imwe monsene. 17  Tambirani mwanyikiro wanga ine Paulu, udalemba ine na manja anga, wakuti ndi cidzindikiro m’matsamba anga onsene; awa ndi malembero anga. 18  Kukoma ntima kukulu kwa Mbuyathu Yezu Kristu kukhale na imwe monsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Nyakuipa unoyu ndi Sathani.
Peno: “ale anakhonda kucita pinapangwa iwo.”
Munjira inango: “iwo.”
Peno: “mbatikhonda kulipa.”
Peno: “mbamukhonda kucita uxamwali na iye.”