2 Atesalonika 2:1-17

  • Munthu wakukhonda bvera mwambo (1-12)

  • Cenjezo toera kupitiriza kukhala akuwanga (13-17)

2  Mbwenye pya kuonekera kwa Mbuyathu Yezu Kristu na kugumanywa kwathu toera kukhala pabodzi na iye, ife tisakuphembani abale  toera mukhonde kuluza mwakucimbiza manyerezero anu adidi, pontho mukhonde kudzudzumika anthu angalonga kuti ntsiku ya Yahova yafika, mwakukhonda tsalakana khala iwo asalonga kuti pyenepi pisabulukira m’mafala akupumirwa,* mu mphangwa zakulongwa na anthu, peno m’matsamba anaoneka ninga atumizwa na ife.  Lekani kunyengezwa,* nee na munthu m’bodzi, thangwi mbidzati kufika ntsiku ineyi, pakutoma anadzaoneka anyakusandukira Mulungu* mbapangizika pakweca munthu wakukhonda bvera mwambo, ule anafuna kudzafudzwa.  Iye ndi nyakupingiza, pontho asakuzika ekhene padzulu pa pyonsene pinacemerwa alungu peno cinthu cinalambirwa, natenepa iye asakhala pantsi mu templo ya Mulungu, mbapangizika ekhene pakweca ninga mulungu.  Kodi nee musakumbuka kuti pikhali ine pabodzi na imwe kazinji kene ndikhakupangani pinthu pyenepi?  Cincino imwe musadziwa kuti mbani anaphata basa yakupingiza munthu wakukhonda bvera mwambo, toera iye apangizwe pa ndzidzi wakuthema.  Mwandimomwene, kukhonda bvera mwambo kweneku kwakuti ndi cibisobiso, kusacitika; mbwenye kunapitiriza nee kudziwika mpaka angabuluswa ule anampingiza.  Mwandimomwene, pa ndzidzi unoyu, nyakukhonda bvera mwambo anadzapangizwa pakweca, wakuti Mbuya Yezu anadzanfudza mukuphatisira mafala amphambvu anabuluka pamulomo pace,* mbam’malisiratu pa ndzidzi wakuti kuonekera kwace kunadzapangizika pakweca.  Mbwenye kuonekera kwa munthu wakukhonda bvera mwambo kusatsogolerwa na Sathani, wakuti asampasa mphambvu yakucita pinthu pyakudzumisa, pidzindikiro, pirengo pyauthambi,* 10  na ntundu onsene wa manyengerero akukhonda kulungama toera kupeusa ale akuti ali kuenda kafudzwa, toera kuabwezera kukhonda tawira kwawo na ntima onsene undimomwene wakuti mbudaapulumusa. 11  Na thangwi ineyi, Mulungu asatawirisa kuti iwo anyengezwe na pipfundziso pyapezi toera iwo akhulupire mafala authambi, 12  toera onsene atongwe, thangwi iwo nee akhulupira undimomwene, mbwenye akomerwa na pinthu pyakukhonda kulungama. 13  Mbwenye ife tisakulumizika toera kupereka takhuta kuna Mulungu ndzidzi onsene thangwi ya imwe abale anafuniwa na Yahova; thangwi kubulukira pakutoma, Mulungu akusankhulani toera mupulumuswe kubulukira mu kukucenesani na nzimu wace wakucena, pontho thangwi yakukhulupira kwanu undimomwene. 14  Iye akucemerani toera mupulumuswe kubulukira mu mphangwa zadidi zinamwaza ife, toera imwe mukhale na mbiri ya Mbuyathu Yezu Kristu. 15  Natenepa abale, pitirizani kukhala akuwanga mbamuphatisisa na manja mawiri pinthu pidapfundziswa imwe kubulukira mu mphangwa zakulongwa na mulomo, peno m’matsamba adatumiza ife. 16  Kusiyapo pyenepi, Mbuyathu Yezu Kristu pabodzi na Mulungu Babathu, ule adatifuna mbatipasa cibalangazo cakukhonda mala na cidikhiro cadidi kubulukira mu kukoma ntima kwace kukulu, 17  abalangaze mitima yanu, mbakuwangisani* toera ndzidzi onsene imwe mucite pinthu pyadidi, mbamulonga mafala adidi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kubulukira mu nzimu.” Onani Mabvekero a Mafala Anango, “Nzimu.”
Peno: “kupeuswa.”
Peno: “anyakupanduka; ale adasiya ulambiri wandimomwene.”
Fala na Fala: “nzimu wa pamulomo pace.”
Peno: “pyakunyengeza.”
Peno: “mbakupasani mphambvu.”