2 Akorinto 6:1-18

  • Kukhonda kuphatisira mwakuipa kukoma ntima kukulu kwa Mulungu (1, 2)

  • Kufokotozwa kwa utumiki wa Paulu (3-13)

  • Lekani kumangirirwa pa goli ibodzi ene (14-18)

6  Ninga anyakuphata basa pabodzi na Mulungu, ife tisakudembeteranimbo toera mukhonde kutambira kukoma ntima kukulu kwa Mulungu, mbamuluza cifuniro ca kukoma ntima kweneku.*  Thangwi iye alonga: “Mu ndzidzi wakutawirika, ine ndakubvesera, pontho pa ntsiku yacipulumuso, ine ndakuphedza.” Bveserani, uno ndi ndzidzi wakutawirika kakamwe! Uno ndi ndzidzi wacipulumuso!  Ife nkhabe kucita cinthu cakuti cinagwegwedusa* munthu, toera anthu akhonde kuona madodo mu utumiki wathu;  mbwenye munjira zonsene ife tisapangiza kuti ndife atumiki a Mulungu, mu kupirira pinentso pizinji, pakuona nyatwa, pakusowa pinthu, pakuthimbana na makhaliro akunentsa,  pakumenywa, pakufungirwa nkaidi, pakucitirwa cikuti, pakuphata basa mwakuwanga, kumala masiku nee kugona, midzidzi yakusowa cakudya;  ife tisapangiza kuti ndife atumiki a Mulungu mu kukhala na umaso wakucena, cidziwiso, kupirira, kukoma ntima, nzimu wakucena, kukhala na ufuni wakusowa umpfakafaka,  kulonga undimomwene, kunyindira mphambvu za Mulungu; kuphatirira pida pyaulungami kunkono wamadyo* na wabzwere,*  pakupaswa mbiri na pakupwazwa, pakuseruswa* na pakusimbwa. Tisaoniwa ninga anyakunyengeza, maseze ife tisalonga undimomwene;  tisaoniwa ninga anthu akukhonda dziwika, maseze tisadziwika mwadidi; tisaoniwa ninga anthu akuti ali dhuzi na kufa,* mbwenye onani, ife tiri maso; tisaoniwa ninga anyakutcunyuswa,* maseze nee tisaphiwa; 10  tisaoniwa ninga anyakutsukwala, mbwenye tiri akutsandzaya ndzidzi onsene; tisaoniwa ninga anyakutcerenga, mbwenye tisapfumisa anthu azinji; tisaoniwa ninga anyakusowa pinthu, mbwenye tiri na pinthu pyonsene. 11  Ife tafungula mulomo wathu toera kulonga* na imwe abale a ku Korinto, pontho tafungula mwakukwana ntima wathu. 12  Ife tisapangiza mwakukwana ufuni wathu kuna imwe, mbwenye imwe nee musapangiza mwakukwana ufuni wanu kuna ife. 13  Ine ndisalonga na imwe ninga ananga, titsalakaneni ninga munakutsalakanani ife, fungulanimbo mwakukwana mitima yanu. 14  Lekani kumangirirwa pa goli* ibodzi ene na anyakukhonda kukhulupira. Thangwi ulungami unabverana tani na uipi?* Peno ceza cinabverana tani na cidima? 15  Kusiyapo pyenepi, kodi Kristu anabverana tani na Bheliale?* Kodi munthu wakukhulupira* anabverana tani na munthu wakukhonda kukhulupira? 16  Ndi cibverano cipi ciripo pakati pa templo ya Mulungu na madzimunthu? Thangwi ife ndife templo ya Mulungu wamaso; ninga mudalongera Mulungu kuti: “Ine ndinadzakhala pakati pawo, mbandifamba pakati pawo, ine ndinadzakhala Mulungu wawo, pontho iwo anadzakhala mbumba yanga.” 17  “‘Natenepa, bulukani pakati pawo, pambulikani,’* alonga Yahova, ‘lekani kuphata pontho pinthu pyakupswipa’”; “‘ine ndinadzakutambirani.’” 18  “‘Pontho ine ndinadzakhala babanu, imwe munadzakhala ananga acimuna na acikazi,’ alonga Yahova Wamphambvu Zonsene.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kutambira kukoma ntima kukulu kwa Mulungu, mbamuluza cifuniro ca kukoma ntima kweneku.”
Peno: “cinatsukwalisa, cinadzudzumisa.”
Panango toera kuthimbana na nyamalwa.
Panango toera kutsidzikizika.
Peno: “kulongwa mwakuipa.”
Peno: “ninga anthu akuti athema kufa.”
Peno: “kusandikwa.”
Peno: “toera kulonga pakweca.”
Peno: “kumangirirwa pabodzi pene.” Goli ndi phindi ya muti inamangirirwa pa pinyama piwiri toera kulima peno kuthukula mitolo.
Peno: “kuswa mwambo.”
Bheliale ndi fala Yacihebheri yakuti isabveka “Cinthu Cakusowa Basa.” Isaphatisirwa kuna Sathani.
Peno: “wakukhulupirika.”
Peno: “thaukani pakati pawo.”