1 Timoti 5:1-25

  • Tinatsalakana tani aphale na atsikana pabodzi na anyakukalamba (1, 2)

  • Kuphedza akazi adaferwa na amunawo (3-16)

    • Kutsalakana anthu a panyumba (8)

  • Kulemedza akulu a mpingo anaphata basa mwaphinga (17-25)

    • ‘Vinyu pang’ono thangwi ya utenda wako wa m’mimba’ (23)

5  Leka kulonga* mwaukali na mamuna wakukalamba.* Mbwenye longa naye ninga munalongera iwe na babako, longa na aphale ninga munalongera iwe na abale ako,  longa na akazi akukalamba ninga munalongera iwe na mai wako, longa na atsikana na ntima wakucena ninga munalongera iwe na abale ako acikazi.  Tsalakana* akazi adaferwa na amunawo akuti mwandimomwene ndi azicedi.*  Mbwenye khala nzice ali na ana peno adzukulu, pakutoma anewa asafunika kupfundza kukhala akuperekeka kuna Mulungu mukutsalakana anthu a panyumba pawo. Iwo asafunika kubwezera anyakubalawo na ambuyawo pidathema iwo kupaswa, thangwi pyenepi mphyadidi pamaso pa Mulungu.  Nkazi wakuti mwandimomwene ndi nzicedi, wakuti nkhabe munthu wakuntsalakana, asaikha cidikhiro cace kuna Mulungu, asapitiriza kudembetera Mulungu, mbacita maphembero masiku na masikati.  Mbwenye nzice anakhala maso toera kucita pinafuna iye basi,* afa kale maseze iye ali na umaso.  Natenepa, pitiriza kupereka pitsogolero* pyenepi, toera iwo akhonde kukhala na mathangwi akusandikwa nawo.  Mwandimomwene, khala munthu nkhabe kutsalakana anthu akuti ndiye asafunika kuatsalakana, makamaka anthu a panyumba pace, iye asakhonda cikhulupiro, pontho ndi wakuipa kakamwe kupiringana munthu wakusowa cikhulupiro.  Nkazi anafunika kulemberwa ninga nzice, ndi ule adakwanirisa pyaka 60 pyakubalwa, wakuti akhali wakukhulupirika kuna mamunace,* 10  anadziwika kuti acita mabasa adidi, akuza mwadidi anace, akhatambira mwadidi alendo, akhatsuka miyendo ya anthu akucena, akhaphedza anthu akuti akhafuna ciphedzo, wakuti akhali waphinga m’mabasa adidi onsene. 11  Mbwenye leka kulembera azice akuti adzati kukalamba, thangwi pifuno pyawo pyakupita m’mabonde pingadzakhala ninga mpingizo mu ndzidzi unatumikira iwo Kristu, anadzafuna kusembwa.* 12  Natenepa iwo anadzakhala na mulando thangwi nee atoweza cikhulupiro cidapangiza iwo pakutoma.* 13  Mu ndzidzi ubodzi ene, iwombo asakhala na nsambo wakusowa pyakucita, mbaenda nyumba na nyumba; iwo nee asasowa pyakucita basi, mbwenye asalongambo mapsweda, asadzudzumika na pinthu pyakuti nee ndi pyawo, mbalonga pinthu pyakuti nee akhafunika kupilonga. 14  Natenepa, ndisafuna kuti azice akuti adzati kukalamba asembwe, abale ana, atsalakane pya panyumba pawo, toera anyakupingiza akhonde kuona njira yakulonga mwakuipa. 15  Mwandimomwene, azice anango apeuka kale, mbatowera Sathani. 16  Khala nkazi wakuti ndi Nkristu ali na azice panyumba pace, asafunika kuatsalakana toera mpingo ululupirwe. Natenepa mpingo unakwanisa kutsalakana ale akuti mwandimomwene ndi azicedi.* 17  Akulu a mpingo anatsogolera munjira yadidi, asafunika kulemedzwa kakamwe, makamaka ale anaphata basa mwakuwanga pakulonga* na pakupfundzisa. 18  Thangwi Malemba asalonga kuti: “Leka kumanga mulomo wa ng’ombe mu ndzidzi unaphata iyo basa yakuting’inda mbeu,” pontho: “Nyabasa athema kutambiriswa.” 19  Leka kutawira kupambizirwa kwa nkulu wa mpingo, kusiyapo khala pana umboni wa anthu awiri peno atatu. 20  Ale anacita madawo, asandike pamaso pa anthu onsene, toera pikhale cenjezo kuna anango.* 21  Ine ndisakupanga mwakubveka pamaso pa Mulungu na Kristu Yezu pabodzi na aanju adasankhulwa, toera utowezere pitsogolero pyenepi mwakusowa tsankhulo peno kuyang’ana nkhope. 22  Leka cimbiza kusandzikira munthu manja;* pontho leka kukhala na mulando wa madawo a anthu anango; pitiriza kukhala na makhaliro akucena. 23  Leka kumwa pontho madzi,* mbwenye umwe vinyu pang’ono thangwi ya utenda wako wa m’mimba, pontho thangwi usaduwala kazinji kene. 24  Madawo a anthu anango asaoneka pakweca, mbatongwa mwakucimbiza, mbwenye madawo a anango asadziwika mukupita kwa ndzidzi. 25  Munjira ibodzi ene, mabasa adidi asaoneka pakweca, maseze akhonde kuoneka, nee anapitiriza kukhala akubisika.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “kusandika.”
Peno: “wakugwesera.”
Fala na Fala: “Lemedza.”
Peno: “azice akuti nkhabe cakucita”; pyenepi pisabveka ale akuti nkhabe munthu toera kuatsalakana.
Panango pisabveka kutsalakana pifuno pyace pyakupita m’mabonde.
Peno: “matongero.”
Fala na Fala: “nkazi wa mamuna m’bodzi basi.”
Peno: “kumanga banja.”
Peno: “pikiro idacita iwo pakutoma.”
Peno: “azice akuti nkhabe cakucita”; pyenepi pisabveka ale akuti nkhabe munthu toera kuatsalakana.”
Peno: “pakumwaza mphangwa.”
Fala na Fala: “toera anango agope.”
Pyenepi pisabveka, leka kusankhula munthu mwakucimbiza toera atsalakane basa yakutumikira.
Peno: “leka kumwa madzi basi.”