1 Timoti 3:1-16

  • Pinafunika toera kutumikira ninga muyang’aniri (1-7)

  • Pinafunika toera kutumikira ninga ntumiki wakutumikira (8-13)

  • Cibisobiso cakucena cinalonga pya kuperekeka kuna Mulungu (14-16)

3  Mafala awa ndi akunyindirika: Khala munthu akuwangisira toera kukhala muyang’aniri,* iye asafuna basa yadidi.  Mbwenye muyang’aniri* asafunika kukhala munthu wakusowa mathangwi akusandikwa nawo, mamuna wa nkazi m’bodzi basi, wakulinganira mu pinthu pinacita iye, wandzeru zadidi,* wakutsalakana mwadidi pinthu, wakutambira alendo, wakuthema toera kupfundzisa.  Nee asafunika kukhala nyamwera, nee wakumenya munthu, mbwenye akhale wa maonero akulinganira, tayu wanthonga. Nee asafunika kufuna kakamwe kobiri.  Asafunika kutsogolera mwadidi anthu a panyumba pace,* anace asafunika kukhala akubvera na ntima onsene.  (Thangwi, khala munthu nkhabe dziwa kutsogolera anthu a panyumba pace, anakwanisa tani kutsalakana mpingo wa Mulungu?),  nee asafunika kukhala munthu adatoma kwene cincino kukhulupira Kristu, toera akhonde kudzikuza kakamwe,* mbatongwa munjira ibodzi ene ninga mudatongerwa Dyabo.  Kusiyapo pyenepi, iye asafunikambo kulongwa mwadidi na* anthu akunja, toera akhonde kupwazwa* mbagwa mu nsampha wa Dyabo.  Munjira ibodzi ene, atumiki akutumikira asafunika kukhala akulemedzeka, akukhonda kunyengeza pakulonga,* nee asafunika kumwa kakamwe vinyu, nee akufuna kuwina pinthu munjira yakukhonda kulungama.  Asafunika kutowezera* cibisobiso cakucena ca cikhulupiro, mbakhala na cikumbuntima cakucena. 10  Pontho, pakutoma iwo asafunika kudingwa* toera aoniwe khala athema; buluka penepo, mbatumikire ninga atumiki, angasowa mathangwi akupambizirwa nawo. 11  Munjira ibodzi ene, akazi asafunika kukhala akulemedzeka, tayu anyamapsweda, akulinganira mu pinthu pinacita iwo, akukhulupirika mu pinthu pyonsene. 12  Ntumiki wakutumikira asafunika kukhala mamuna wa nkazi m’bodzi basi, pontho atsogolere mwadidi anace na anthu a panyumba pace. 13  Thangwi amuna anatsogolera mwadidi asawina mbiri ya makhaliro adidi, pontho anakwanisa kulonga na cinyindiro consene pya cikhulupiro cinagumanika mwa Kristu Yezu. 14  Ine ndiri kukulembera pinthu pyenepi, maseze ndisadikhira kuti ndinabwera kuna iwe cincino, 15  toera ndingadembuka, udziwe makhaliro anafunika iwe kupangiza ninga munthu wa panyumba ya Mulungu, yakuti ndi mpingo wa Mulungu wamaso, unaphedzera mbutsidzikiza undimomwene. 16  Mwandimomwene, cibisobiso cakucena ceneci cinalonga pya kukhala wakuperekeka kuna Mulungu ndi cikulu kakamwe: ‘Yezu adzakhala munthu, aoniwa kuti ndi wakulungama mu nzimu, aonekera kuna aanju, anthu a madzindza anango amwazirwa mphangwa zinalonga pya iye, akhulupirwa na anthu pa dziko yapantsi, mbatambirwa na mbiri kudzulu.’

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nkulu wa mpingo.”
Peno: “nkulu wa mpingo.”
Peno: “wa maonero akulinganira.”
Peno: “banja yace.”
Fala na Fala: “kudzala na kudzikuza.”
Peno: “kukhala na mbiri yadidi.”
Peno: “kupasika manyadzo.”
Peno: “kulonga cinthu cibodzi cene munjira ziwiri.”
Peno: “kukoya.”
Peno: “kuyeserwa.”