1 Timoti 2:1-15

  • Kucitira phembero anthu a mitundu yonsene (1-7)

    • Mulungu m’bodzi basi, muimiriri m’bodzi basi (5)

    • Ciomboli cakulinganira kuna anthu onsene (6)

  • Pitsogolero kuna amuna na akazi (8-15)

    • Kubvala nguwo zakuthema (9, 10)

2  Mbwenye pakutoma ndisakuwangisani monsene toera mucite maphembero kuna Mulungu, mucite maphembero akudembetera, mucite maphembero thangwi ya anango, pontho mucite maphembero akupereka takhuta, mucitire pyenepi anthu a mitundu yonsene,  kuphatanizambo amambo na anthu onsene ali m’mbuto za utongi,* toera tipitirize kukhala na umaso wakupfulika na wantendere, akuperekeka na ntima onsene kuna Mulungu, mbatikhala na manyerezero adidi.  Pyenepi mphyadidi na pyakutawirika pamaso pa Mpulumusi wathu, Mulungu,  wakuti asafuna kuti anthu a mitundu yonsene apulumuswe, pontho adziwe mwadidi* undimomwene.  Thangwi alipo Mulungu m’bodzi basi, na muimiriri m’bodzi basi pakati pa Mulungu na anthu, munthu m’bodzi, Kristu Yezu,  ule adaperekeka ninga ciomboli cakulinganira kuna anthu onsene.* Umboni unalonga pyenepi unadzaperekwa pa ndzidzi wace wakuthema.  Toera kupereka umboni unoyu, ine ndasankhulwa toera kukhala m’mwazi mphangwa na mpostolo. Ine ndiri kulonga undimomwene, nee ndiri kulonga uthambi, ine ndasankhulwa toera kupfundzisa anthu a madzindza anango pya cikhulupiro na undimomwene.  Natenepa ndisafuna kuti m’mbuto zonsene, amuna apitirize kucita maphembero, alamuse manja awo akucena,* mwakukhonda kuipirwa, nee kuketesana.  Munjira ibodzi ene, akazi asafunika kubvala nguwo zakuthema,* abalikise manungo awo mwakulinganira, mbapangiza ndzeru zadidi;* tayu na mitundu yakuluka tsisi, nee na ouro, nee na perola* peno nguwo zakudhula kakamwe, 10  mbwenye abalikise manungo awo munjira yakuthema ninga munacitira akazi analemedza Mulungu, kubulukira m’mabasa adidi. 11  Pakupfundza, nkazi asafunika kukhala wakumatama,* mbabvera na ntima onsene. 12  Ine nkhabe kutawirisa kuti nkazi apfundzise peno atonge mamuna, mbwenye asafunika kupitiriza kukhala wakumatama.* 13  Thangwi adatoma kucitwa ndi Adhamu, buluka penepo acitwambo Eva. 14  Pontho, Adhamu nee anyengezwa, mbwenye nkazi anyengezwa, mbakhala nyakudawa. 15  Ngakhale tenepo, iye anadzatsidzikizika* angabala ana, basi ene angapitiriza* mu cikhulupiro, mu ufuni na m’makhaliro akucena, mbakhala na ndzeru zadidi.*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “anyapidzo mu utongi.”
Fala na Fala: “akhale na cidziwiso candimomwene ca.”
Peno: “anthu a mitundu yonsene.”
Peno: “mwakukhulupirika.”
Peno: “zakupasa cilemedzo.”
Peno: “maonero akulinganira.”
Peno: “miyala ya ntengo ukulu kakamwe.”
Peno: “wakukhurudzika; wakupfulika.”
Peno: “wakukhurudzika; wakupfulika.”
Fala na Fala: “anadzapulumuka.”
Fala na Fala: “basi ene iwo angapitiriza.”
Peno: “maonero akulinganira.”