1 Timoti 1:1-20

  • Mwanyikiro (1, 2)

  • Cenjezo thangwi ya apfundzisi authambi (3-11)

  • Paulu apangizwa kukoma ntima kukulu (12-16)

  • Mambo wakwenda na kwenda (17)

  • ‘Menya nkhondo yadidi’ (18-20)

1  Ine Paulu, mpostolo wa Kristu mwakubverana na cisankhulo ca Mulungu Mpulumusi wathu, pabodzi na Kristu Yezu, cidikhiro cathu,  ndiri kulembera iwe Timoti* mwananga wandimomwene mu cikhulupiro: Mulungu Baba pabodzi na Mbuyathu Kristu Yezu apangize kukoma ntima kukulu, ntsisi na ntendere kuna iwe.  Ninga mudakuwangisa ine toera usale ku Efeso pikhafuna ine kuenda ku Masedhonya, cincino ndisakuwangisambo toera upange anthu anango kuti akhonde kumwaza pipfundziso pyakusiyana na pyathu,*  akhonde kubvesera pithankano pyapezi na kusaka kudziwa pya madzindza. Pinthu pyenepi nkhabe kuphedza, basi ene pisasosesa mphoka zakukhonda mala, pyenepi nee ndi pinthu pidatipasa Mulungu toera kuwangisa cikhulupiro cathu.  Mwandimomwene, cifuniro ca cipfundziso* ceneci ndi toera ife tipangize ufuni unabulukira muntima wakucena, pontho tikhale na cikumbuntima cadidi na cikhulupiro cakusowa umpfakafaka.  Anango asiya kucita pinthu pyenepi, mbapeuswa toera kuketesana thangwi ya pinthu pyakusowa basa.  Iwo asafuna kukhala apfundzisi a mwambo, mbwenye iwo nkhabe kubvesesa pinthu pinalonga iwo, nee pire pinakakamira iwo kakamwe.  Ife tisadziwa kuti Mwambo ndi wadidi khala munthu asauphatisira mwadidi,*  mbatidzindikira kuti miyambo nee isacitirwa munthu wakulungama, mbwenye isacitirwa ale anapwaza mwambo, anakhonda kubvera, anacita pinthu pyakuipa na anyakudawa, anthu akukhonda khulupirika* na ale anapwaza pinthu pyakucena, ale anapha babawo peno mai wawo, mapanga, 10  anthu anacita pyaulukwali,* amuna anagona amuna andzawo,* ale anaba anthu, anyauthambi, anadumbira papezi,* na ale anacita pinthu pinango pyakuti nkhabe kubverana na cipfundziso cadidi,* 11  cakuti cisabuluka kuna Mulungu wakutsandzaya, mwakubverana na mphangwa zadidi kakamwe zidapaswa ine.* 12  Ine ndisapereka takhuta kuna Kristu Yezu Mbuyathu, ule adandipasa mphambvu, thangwi iye andiona kuti ndine wakukhulupirika, mbandipasa basa ya utumiki, 13  maseze kale ine ndikhali munthu wakuxola Mulungu, ndikhatcinga mbumba yace, pontho ndikhali waukali. Ngakhale tenepo, ine ndabverwa ntsisi thangwi ndikhacita pinthu mwakukhonda dziwa, na mwakusowa cikhulupiro. 14  Mbwenye Mbuyathu apangiza kukoma ntima kukulu kakamwe kuna ine, mbanditambira cikhulupiro na ufuni kubulukira mwa Kristu Yezu. 15  Mafala awa ndi akunyindirika, pontho athema kukhulupirwa na ntima onsene: Kristu Yezu abwera pa dziko yapantsi toera kupulumusa anyakudawa. Mwa iwo, ine ndine nyakudawa kakamwe. 16  Ngakhale tenepo, ine ndabverwa ntsisi, toera kubulukira mwa ine ninga nyakudawa kakamwe, Kristu Yezu apangize kupirira kwace konsene, mbandiphatisira ninga cipangizo kuna ale anafuna kun’khulupira toera kukhala na umaso wakukhonda mala. 17  Kuna iye Mambo wakwenda na kwenda, wakukhonda kufa, wakukhonda kuoneka, Mulungu m’bodzi basi, mbasimbwe, pontho mbapaswe mbiri kwenda na kwenda. Ameni. 18  Ine ndiri kupereka cipfundziso* ici kuna iwe mwananga Timoti, mwakubverana na maprofesiya adalongwa thangwi ya iwe, toera kubulukira mwa iwo, iwe upitirize kumenya nkhondo yadidi, 19  mbupitiriza kukhala na cikhulupiro, pontho na cikumbuntima cadidi, cakuti anango acikhonda, mbaluza cikhulupiro cawo ninga munalobzweka xitima ya m’madzi. 20  Anango mwa iwo ndi Imeneu na Alexandre, ine ndaapereka kuna Sathani, toera apfundze kubulukira mu kusandikwa, kuti nee asafunika kulonga mafala akupwaza Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Isabveka “Ule analemedza Mulungu.”
Peno: “pipfundziso pyauthambi.”
Peno: “citsogolero.”
Fala na Fala: “mwakutawirika.”
Peno: “anthu akuti nkhabe ufuni.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “amuna anapita m’mabonde na amuna andzawo.” Fala na Fala: “amuna anagona na amuna andzawo.”
Peno: “anaswa dumbiro idacita iwo.”
Peno: “cipfundziso cakuti cisaphedza.”
Peno: “zidanyindirwa ine.”
Peno: “citsogolero; matongero.”