1 Pedhru 5:1-14

  • Kumbizani nkumbi wa mabira a Mulungu (1-4)

  • Khalani akucepeseka, pontho khalani akuyang’anira (5-11)

    • Perekani kuna Mulungu pyonsene pinakudzudzumisani (7)

    • Dyabo ndi ninga nkhalamu yakulira (8)

  • Mafala akumalisa (12-14)

5  Ine ndinembo nkulu wa mpingo, mboni wa nyatwa zidaona Kristu, pontho ndinadzatambirambo mbiri inafuna kudzapangizwa, na thangwi ineyi, ndisaphemba* akulu a mpingo pakati panu kuti:  Kumbizani nkumbi wa mabira a Mulungu adapereka iye m’manja mwanu, mbamutumikira ninga ayang’aniri,* tayu mwakukakamizwa, mbwenye na ntima onsene pamaso pa Mulungu; tayu thangwi yakufuna kuwina cinthu, mbwenye thangwi yakufuna kwanu;  mbamukhonda kukhala ninga atongi kuna ale adaperekwa na Mulungu m’manja mwanu,* mbwenye mupangize makhaliro adidi akuti nkumbi wa mabira unakwanisa kuatowezera.  Natenepa, nkumbizi wankulu angadzapangizwa, imwe munadzatambira nthimba ya mbiri yakukhonda mala.  Munjira ibodzi ene, imwe aphale, bverani akulu a mpingo.* Mbwenye monsene khalani akucepeseka* kuna unango na ndzace, thangwi Mulungu nkhabe kukomerwa na anyakudzikuza, mbwenye asapangiza kukoma ntima kukulu kuna anyakucepeseka.  Natenepa, cepesekani pantsi pa djanja yamphambvu ya Mulungu, toera iye akukuzeni pa ndzidzi wakuthema,  mu ndzidzi unapereka* imwe kuna iye pinthu pyonsene pinakudzudzumisani,* thangwi iye asakutsalakanani.  Khalani andzeru, pontho khalani akuyang’anira! Nyamalwa wanu Dyabo asafamba-famba* ninga nkhalamu yakulira, inasaka munthu toera kumudya.  Mbwenye imwe khalani akuwanga mu cikhulupiro toera muthimbane naye, thangwi imwe musadziwa kuti abale anu onsene* pa dziko yapantsi asathimbanambo na nyatwa zibodzi zene. 10  Mbwenye mungamala kuona nyatwa mu ndzidzi wakucepa, Mulungu wakuti asapangiza kukoma ntima kukulu munjira zonsene, ule wakuti kubulukira mwa Kristu, akucemerani toera mutambire mbiri yace yakukhonda mala, iye ene anadzamalisira kupfundziswa kwanu. Iye anadzakuwangisani, iye anadzakupasani mphambvu, pontho anadzakuikhani pa mbuto yakuwanga. 11  Mphambvu ndi zace kwenda na kwenda. Ameni. 12  Kubulukira kuna Silvano,* wakuti kwa ine ndi m’bale wakukhulupirika, ndakulemberani tsamba ya mafala akucepa toera kukuwangisani, pontho toera kukupasani cinyindiro cakuti mwandimomwene, uku ndi kukoma ntima kukulu kwa Mulungu. Pitirizani kukhala akuwanga mu kukoma ntima kweneku. 13  Nkazi* wakuti ali kuno ku Bhabhilonya, adasankhulwambo ninga imwe, asapereka mwanyikiro kuna imwe, pontho Marko wakuti ndi ninga mwananga, asaperekambo mwanyikiro kuna imwe. 14  Mwanyikanani unango na ndzace na mpswompswono ninga abale.* Ntendere ukhale na imwe monsene akuti muli akuphatana na Kristu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ndisakulumiza; ndisadembetera.”
Peno: “mbamuayang’anira mwadidi.”
Peno: “ale akuti ndi unthaka wa Mulungu.”
Peno: “amuna akulu.”
Fala na Fala: “bvalani kucepeseka.” Peno: “khalani na manyerezero akucepeseka.”
Fala na Fala: “unaponya.”
Peno: “pinakunentsani; pinakupswipisani ntima.”
Peno: “asandzendza-ndzendza.”
Peno: “nsoka onsene wa abale anu.”
Asadziwikambo na dzina ya Sila.
Fala yakuti “nkazi” panango yaphatisirwa toera kulonga mpingo wa ku Bhabhilonya.
Fala na Fala: “mpswompswono waufuni.”