1 Pedhru 4:1-19

  • Khalani maso toera kucita pinafuna Mulungu, ninga pidacita Kristu (1-6)

  • Kumala kwa pinthu pyonsene kuli cifupi (7-11)

  • Kuona nyatwa thangwi yakukhala Nkristu (12-19)

4  Nakuti Kristu aona nyatwa mu unyama, imwembo khunganyikani toera munyerezere ninga munanyerezera Kristu; thangwi munthu anaona nyatwa mu unyama, asiya kucita madawo,  toera mu ndzidzi unapitiriza iye kukhala na umaso, akhonde kucitabve pinafuna anthu, mbwenye acite pinafuna Mulungu.  Kale imwe mukhacita pinthu pikhacita anthu a dziko. Pontho, mu ndzidzi unoyu imwe mukhali na makhaliro akupasa manyadzo,* mukhafuna kakamwe pyaulukwali, kuledzera, maphwando akukhonda thema,* kumwa kakamwe pyakuledzeresa na kulambira madzimunthu.  Anthu a dziko nkhabe kubvesesa* kuti thangwi yanji imwe nee musacitabve pinthu pyakuipa mu umaso pabodzi na iwo, natenepa iwo asalonga pinthu pyakuipa thangwi ya imwe.  Mbwenye anthu anewa anadzatawirira pamaso pa ule wakuti ali dzololo toera kutonga anthu ali maso na ale adafa.  Mwandimomwene, ineyi ndi thangwi idacitisa kuti mphangwa zadidi zimwazwembo kuna anyakufa,* toera maseze atongwe mu unyama mwakubverana na maonero a anthu, m’maonero a Mulungu iwo akwanise kukhala maso mukutsogolerwa na nzimu wakucena.  Mbwenye kumala kwa pinthu pyonsene kuli cifupi. Natenepa, khalani na ndzeru zadidi, pontho ndzidzi onsene khalani dzololo* toera mucite maphembero.  Kupiringana pyonsene, funanani kakamwe unango na ndzace, thangwi ufuni usaphimbira madawo mazinji kakamwe.  Tambiranani unango na ndzace, mbamukhonda kudungunya. 10  Nakuti m’bodzi na m’bodzi atambira muoni, mbauphatisire toera kutumikira anango ninga muyang’aniri wa kukoma ntima kukulu kwa Mulungu, kunapangizwa munjira zakusiyana-siyana. 11  Khala munthu ali na muoni wakulonga, mbalonge mafala a Mulungu; khala munthu ali kutumikira, iye asafunika kunyindira mphambvu za Mulungu; toera mu pinthu pyonsene Mulungu apaswe mbiri kubulukira mwa Yezu Kristu. Mbiri na mphambvu mphyace kwenda na kwenda. Ameni. 12  Abale anga akufunika, lekani kudzudzumika thangwi ya pinentso pikulu pinathimbana na imwe, ninga mukucitikirwa na cinthu cakuti imwe nkhabe kucidziwa. 13  Mbwenye pitirizani kukomerwa mu ndzidzi unaona imwe nyatwa zibodzi zene ninga zidaona Kristu, toera mukomerwembo mbamutsandzaya kakamwe pa ndzidzi wakupangizwa kwa mbiri yace. 14  Khala imwe musatikanwa* thangwi ya dzina ya Kristu, ndimwe anyakutsandzaya, thangwi mphambvu yakucena ya Mulungu na mbiri yace piri na imwe. 15  Mbwenye nee ndisafuna kuti pakati panu aoneke munthu anafuna kuthabuka thangwi yakukhala phanga, mbava peno thangwi yakucita pinthu pyakuipa, peno munthu anapitira pinthu pya umaso wa anthu anango. 16  Munthu angaona nyatwa thangwi yakukhala Nkristu, mbaleke kukhala na manyadzo, mbwenye mbapitirize kupasa mbiri Mulungu mu ndzidzi unakhala iye maso mwakubverana na dzina ineyi. 17  Thangwi uno ndi ndzidzi wakuthema toera kutongwa kutome panyumba ya Mulungu. Khala kutongwa kunatoma na ife, mphapo ninji pinafuna kudzacitika kuna ale anakhonda kubvera mphangwa zadidi za Mulungu? 18  “Khala munthu wakulungama asafunika kuwangisira kakamwe toera apulumuswe, mphapo ninji pinafuna kudzacitika kuna munthu anakhonda kulemedza Mulungu na nyakudawa?” 19  Natenepa, ale anaona nyatwa thangwi yakucita pinafuna Mulungu, mbapitirize kucita pinthu pyadidi, pontho aikhe umaso wawo m’manja mwa Nciti wakukhulupirika.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kucita pinthu mwakusowa manyadzo.”
Peno: “kucita maphwando mwandzayaya.”
Peno: “asadzudzumika.”
Kufa kweneku ndi kufa mwauzimu.
Peno: “maso; akuyang’anira.”
Peno: “musapwazwa.”