1 Juwau 5:1-21

  • Kukhulupira Yezu kusakunda dziko (1-12)

    • Kufuna Mulungu kusabvekanji (3)

  • Kunyindira mphambvu ya phembero (13-17)

  • Kucita mphole-mphole mu dziko yakuipa (18-21)

    • Dziko yonsene iri m’manja mwa Nyakuipa (19)

5  Ule anakhulupira kuti Yezu ndi Kristu, ndi mwana wa Mulungu, pontho ule anafuna Baba, asafunambo anace.  Munjira ineyi, ife tisadziwa kuti tisafuna ana a Mulungu, khala ife tisafuna Mulungu mbatibvera matongero ace.  Thangwi kufuna Mulungu ndi* kubvera matongero ace; pontho matongero ace nee ndi akulemera,*  thangwi munthu onsene wakuti ndi mwana wa Mulungu asakunda dziko. Pontho cinthu cidatiphedza toera kukunda dziko ndi cikhulupiro cathu.  Mbani wakuti anakwanisa kukunda dziko? Kodi si ule tayu anakhulupira kuti Yezu ndi Mwana wa Mulungu?  Unoyu ndi Yezu Kristu adabwera na madzi pabodzi na ciropa; iye nee abwera na madzi basi, mbwenye abwera na madzi pabodzi na ciropa. Pontho nzimu wakucena usapereka umboni, thangwi nzimu wakucena ndi undimomwene.  Thangwi pana pinthu pitatu pinapereka umboni:  Nzimu wakucena, madzi na ciropa; pontho pinthu pyenepi pitatu, pisapereka umboni wakubverana.  Umboni wa Mulungu ndi ukulu kakamwe kupiringana umboni wa anthu, wakuti ife tisautawira. Thangwi uyu ndi umboni wa Mulungu: Umboni udapereka iye thangwi ya Mwanace. 10  Munthu anakhulupira Mwana wa Mulungu ali na umboni muntima mwace. Munthu anakhonda kukhulupira Mulungu, asaona Mulungu ninga nyauthambi, thangwi iye nee asakhulupira umboni udapereka Mulungu thangwi ya Mwanace. 11  Umboni ndi uyu: Mulungu atipasa umaso wakukhonda mala, pontho umaso unoyu uli muna Mwanace. 12  Ule wakuti ali na Mwana, ali nawo umaso unoyu; ule wakuti nkhabe Mwana wa Mulungu, nee ali nawo umaso unoyu. 13  Ine ndisakulemberani pinthu pyenepi, toera imwe adakhulupira dzina ya Mwana wa Mulungu, mudziwe kuti muli na umaso wakukhonda mala. 14  Pontho ici ndi cinyindiro ciri na ife kuna iye: Tingaphemba cinthu mwakubverana na pinafuna iye, iye asatibvesera. 15  Khala tisadziwa kuti iye asatibvesera tingaphemba cinthu consene, ife tisadziwambo kuti tinadzatambira pinthu pinaphemba ife, thangwi tisapiphemba kuna iye. 16  Khala munthu aona m’bale wace mbakacita madawo akuti nee athema kuphiwa thangwi ya madawo anewa, iye anaphemba, pontho Mulungu anadzampasa umaso; inde, kwa ale anacita madawo anapangiza kuti nee athema kuphiwa. Alipo madawo anapangiza kuti munthu athema kuphiwa. Nee ndiri kulonga kuti iye asafunika kucita phembero thangwi ya madawo anewa. 17  Macitiro onsene akuti nkhabe kubverana na ulungami ndi madawo. Mbwenye alipo madawo akuti nkhabe kucitisa kuti munthu aphiwe. 18  Ife tisadziwa kuti munthu onsene wakuti ndi mwana wa Mulungu nkhabe kucita madawo, mbwenye ule* adabalwa na Mulungu asamuonera, na thangwi ineyi, Nyakuipa nkhabe kwanisa kum’phata. 19  Ife tisadziwa kuti ndife anthu a Mulungu, mbwenye dziko yonsene iri m’manja mwa Nyakuipa. 20  Mbwenye ife tisadziwa kuti Mwana wa Mulungu abwera, mbatipasa luso yakubvesesa toera tikwanise kukhala na cidziwiso ca Mulungu wandimomwene. Pontho kubulukira mwa Mwanace, Yezu Kristu, ife tiri akuphatana na iye. Inde, unoyu ndi Mulungu wandimomwene, na nyakupasa umaso wakukhonda mala. 21  Ananga akufunika, calirani madzimunthu.*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kusabveka.”
Peno: “nee ndi akunentsa.”
Unoyu ndi Yezu Kristu, Mwana wa Mulungu.
Peno: “khalani kutali na madzimunthu.”