1 Juwau 3:1-24

  • Ife ndife ana a Mulungu (1-3)

  • Ana a Mulungu na ana a Dyabo (4-12)

    • Yezu anadzafudza mabasa a Dyabo (8)

  • Funanani unango na ndzace (13-18)

  • Mulungu ndi nkulu kupiringana mitima yathu (19-24)

3  Onani ufuni ukulu udapangiza Baba kuna ife, mpaka ife kucemerwa ana a Mulungu! Ife ndifedi anace. Na thangwi ineyi, dziko* nkhabe kutidziwa, thangwi iyo nee yafika pakudziwa Mulungu.  Abale akufunika, cincino ife ndife ana a Mulungu, mbwenye mpaka pano pidzati kupangizwa kuti tinadzakhala ani. Ife tisadziwa kuti tinadzakhala ninga iye, thangwi iye angadzapangizwa tinadzamuona kuti iye akhala tani.  Anthu onsene akuti ali na cidikhiro ceneci mwa iye, asaceneseka okhene, thangwi iye ndi wakucena.  Munthu onsene anacita madawo, akucitambo pinthu pyakukhonda kubverana na mwambo; pontho madawo ndi kukhonda kubvera mwambo.  Imwe musadziwambo kuti iye abwera* toera kubulusa madawo athu, pontho mwa iye nkhabe madawo.  Munthu onsene anapitiriza kukhala wakuphatana na iye nkhabe kucita madawo; ule anacita madawo nee amuona, pontho nee afika pakundziwa.  Ananga akufunika, lekani kunyengezwa nee na munthu m’bodzi; ule anacita pinthu pyakulungama ndi wakulungama, ninga Yezu ndi wakulungama.  Munthu anacita madawo ali kukhundu ya* Dyabo, thangwi Dyabo asacita madawo kubulukira padatoma iye.* Na thangwi ineyi, Mwana wa Mulungu abwera toera kufudza* mabasa a Dyabo.  Munthu onsene wakuti ndi mwana wa Mulungu nkhabe kucita madawo, thangwi mbeu* Yace isapitiriza muna munthu unoyu, pontho iye nee anacita madawo thangwi iye ndi mwana wa Mulungu. 10  Ana a Mulungu na ana a Dyabo asapangizika pakweca munjira iyi: Munthu onsene anakhonda kucita pinthu pyakulungama, na ule anakhonda kufuna m’bale wace, nee ali kukhundu ya Mulungu. 11  Thangwi mphangwa zidabva imwe kubulukira pakutoma ndi izi: Tisafunika kufunana unango na ndzace; 12  nee tisafunika kukhala ninga Kaini, mwana wa Nyakuipa wakuti apha m’bale wace. Thangwi yanji iye amupha? Thangwi mabasace akhali akuipa, mbwenye a m’bale wace akhali akulungama. 13  Abale, lekani kudzudzumika kuti thangwi yanji dziko isakuidani. 14  Ife tisadziwa kuti tikhadafa, mbwenye cincino tiri na umaso thangwi tisafuna abale. Ule anakhonda kufuna abale asapitiriza kukhala wakufa. 15  Munthu onsene anaida m’bale wace ndi nyakupha munthu,* pontho imwe musadziwa kuti ule anapha munthu nkhabe kudzatambira umaso wakukhonda mala. 16  Ife tisadziwa ufuni kubulukira munjira iyi: Iye apereka umaso wace thangwi ya ife, ifembo tisafunika kupereka umaso wathu thangwi ya abale athu. 17  Munthu angakhala na pinthu pyakukwana toera kutsalakana napyo umaso wace, mbaona kuti m’bale wace asafuna ciphedzo, mbwenye mbakhonda kumbvera ntsisi, kodi munthu unoyu anakwanisa tani kulonga kuti iye asafuna Mulungu?* 18  Ananga akufunika, ife tisafunika kufunana, tayu na mafala basi peno na lirimi, mbwenye tisafunika kupangiza ufuni wandimomwene kubulukira mu pinthu pinacita ife. 19  Munjira ineyi, ife tinadzadziwa kuti tiri na undimomwene, pontho tinadzakhurudza mitima yathu pamaso pace 20  mu pinthu pyonsene pyakuti mitima yathu inakwanisa kutikonesa, thangwi Mulungu ndi nkulu kupiringana mitima yathu, pontho iye asadziwa pinthu pyonsene. 21  Abale akufunika, khala mitima yathu nkhabe kutikonesa, tinakwanisa kulonga na Mulungu mwakusudzuka; 22  iye asatipasa pinthu pyonsene pinaphemba ife, thangwi tisabvera matongero ace, pontho tisacita pinthu pinakomerwa na iye. 23  Mwandimomwene, matongero ace ndi awa: Ife tikhulupire dzina ya Mwanace, Yezu Kristu; pontho tifunane unango na ndzace, mwakubverana na matongero adatipasa iye. 24  Kusiyapo pyenepi, munthu anabvera matongero ace asapitiriza kukhala wakuphatana na iye, iyembo asakhala wakuphatana na munthu unoyu. Pontho kubulukira mu nzimu udatipasa iye, tisadziwa kuti iye asapitiriza kukhala wakuphatana na ife.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “anthu a dziko.”
Fala na Fala: “aonekera.”
Fala na Fala: “abuluka kuna.”
Peno: “kubulukira pa ndzidzi udatoma iye.”
Peno: “kumalisa.”
Ineyi ndi mbeu yakuti inakwanisa kubala misapo.
Peno: “phanga.”
Fala na Fala: “kodi ufuni wa Mulungu unapitiriza tani kukhala muna iye?”