1 Juwau 2:1-29

  • Yezu ndi ntsembe yakuphimbira madawo (1, 2)

  • Kubvera matongero a Mulungu (3-11)

    • Matongero akale na matongero mapswa (7, 8)

  • Mathangwi adacitisa kulemba tsamba (12-14)

  • Lekani kufuna dziko (15-17)

  • Cenjezo thangwi ya nyamalwa wa Kristu (18-29)

2  Ananga akufunika, ine ndiri kukulemberani pinthu ipi toera mukhonde kucita madawo. Mbwenye munthu angacita madawo, ife tiri na m’phedzi,* Yezu Kristu munthu wakulungama wakuti ali pabodzi na Baba.  Iye ndi ntsembe yakuphimbira madawo athu,* tayu athu basi, mbwenye madawo a anthu pa dziko yonsene.  Tingapitiriza kubvera matongero ace, pinaoneka pakweca kuti ife tisandziwa.  Ule analonga kuti: “Ine ndisandziwa,” mbwenye mbakhonda kubvera matongero ace, munthu unoyu ndi nyauthambi, pontho muntima mwace nkhabemo undimomwene.*  Mbwenye munthu onsene anabvera fala yace, asapangiza pakweca kuti mwandimomwene iye asafuna Mulungu. Na thangwi ineyi, ife tisadziwa kuti tiri akuphatana na iye.  Ule analonga kuti asapitiriza kukhala wakuphatana na iye, asafunika kupitiriza kufamba ninga mudafambira iye.*  Abale akufunika, ine nee ndisakulemberani matongero mapswa, mbwenye ndi akale, akuti imwe muli nawo bulukira pakutoma. Matongero akale anewa ndi mafala adabva imwe.  Mbwenye ine ndiri kukulemberani matongero mapswa, akuti iye aatoweza, pontho imwe mwaatowezambo, thangwi cidima ciri kupita, pontho ceza candimomwene ciri kuyetimira.  Munthu analonga kuti ali mu ceza mbwenye mbaida m’bale wace, aciri ncidima. 10  Ule anafuna m’bale wace asapitiriza mu ceza, pontho mwa iye nkhabe mwala wakugwegwedusa. 11  Mbwenye ule anaida m’bale wace ali ncidima, pontho akufamba ncidima, iye nkhabe dziwa kunaenda iye, thangwi cidima cafunga maso ace. 12  Ananga akufunika, ine ndiri kukulemberani thangwi imwe mwalekererwa madawo anu thangwi ya dzina yace. 13  Ababa, ine ndiri kukulemberani thangwi imwe musadziwa ule wakuti alipo kubulukira pakutoma. Imwe aphale, ine ndiri kukulemberani thangwi imwe mwakunda Nyakuipa. Imwe anang’ono, ine ndiri kukulemberani thangwi imwe musadziwa Baba. 14  Ababa, ine ndiri kukulemberani thangwi imwe musadziwa ule wakuti alipo kubulukira pakutoma. Imwe aphale, ine ndiri kukulemberani thangwi ndimwe akuwanga, mafala a Mulungu asapitiriza muna imwe, pontho imwe mwakunda Nyakuipa. 15  Lekani kufuna dziko nee pinthu piri mu dziko. Khala munthu asafuna dziko, ufuni wa Baba nee uli muna iye; 16  thangwi pinthu pyonsene piri mu dziko, ninga pinthu pinasirirwa na manungo, pinthu pinasirirwa na maso, na kugaya thangwi ya pinthu piri na munthu mu umaso wace, nee pisabuluka kuna Baba, mbwenye pisabuluka ku dziko. 17  Kusiyapo pyenepi, dziko iri kupita pabodzi na pifuno pyayo, mbwenye munthu anacita pinafuna Mulungu anapitiriza kukhala kwenda na kwenda. 18  Ananga akufunika, uno ndi ndzidzi wakumalisa, ninga mudabva imwe kuti anadzabwera nyamalwa wa Kristu, cincino alipo azinji akuti ndi anyamalwa a Kristu. Na thangwi ineyi, ife tisadziwa kuti uno ndi ndzidzi wakumalisa. 19  Iwo abuluka pakati pathu, thangwi iwo nee akhali a mu nsoka wathu; thangwi mbadakhala a mu nsoka wathu, iwo mbadapitiriza kukhala pabodzi na ife. Mbwenye iwo abuluka toera pioneke pakweca kuti si onsene tayu akuti ndi a mu nsoka wathu. 20  Imwe mwadzodzwa na Wakucena, pontho monsene muli na cidziwiso. 21  Ine ndiri kukulemberani, tayu thangwi imwe nkhabe dziwa undimomwene, mbwenye thangwi imwe musaudziwa, pontho thangwi nkhabepo uthambi unabuluka mu undimomwene. 22  Kodi nyauthambi mbani? Ndi ule anakhonda kuti Yezu ndi Kristu. Unoyu ndi nyamalwa wa Kristu, ule anakhonda Baba na Mwana. 23  Munthu onsene anakhonda Mwana nee ndi wakutawirika kuna Baba. Mbwenye ule analonga kuti asakhulupira Mwana, asakhalambo wakutawirika kuna Baba. 24  Mbwenye kwa imwe, pire pidabva imwe kubulukira pakutoma pisafunika kupitiriza muna imwe. Pire pidabva imwe kubulukira pakutoma pingapitiriza muna imwe, imwembo munadzapitiriza kukhala akuphatana na Mwana, mbamukhalambo akuphatana na Baba. 25  Kusiyapo pyenepi, iye atipikira umaso wakukhonda mala. 26  Ine ndakulemberani pinthu pyenepi thangwi anango asayesera kukupeusani. 27  Mbwenye imwe, Mulungu akudzodzani na nzimu wace, pontho nzimu unoyu usapitiriza muna imwe, natenepa nee pisafunika kuti munthu unango akupfundziseni. Kudzodzwa kwanu na nzimu ndi kwandimomwene, nee ndi kwauthambi, pontho iwo usakupfundzisani pinthu pyonsene. Natenepa, pitirizani kukhala akuphatana na iye ninga mudapfundziswa imwe na nzimu unoyu. 28  Mphapo ananga akufunika, pitirizani kukhala akuphatana na iye, toera iye angadzapangizwa, tikwanise kulonga na cinyindiro, pontho toera mu ndzidzi wakuonekera kwace, tikhonde kubuluka pamaso pace thangwi yakukhala na manyadzo. 29  Khala imwe musadziwa kuti iye ndi wakulungama, musadziwambo kuti munthu onsene anacita pinthu pyakulungama abalwa kubulukira mwa iye.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbvunuliri.”
Peno: “ntsembe toera tikhale pontho muntendere na Mulungu; njira toera kuticenesa.”
Peno: “iye nee akulonga undimomwene.”
Peno: “kukhala na umaso ninga udakhala na iye.”