1 Juwau 1:1-10

  • Mafala akupasa umaso (1-4)

  • Kufamba mu ceza (5-7)

  • Kubweka madawo ndi kwakufunika (8-10)

1  Ife tiri kukulemberani thangwi ya ule wakuti akhalipo kubulukira pakutoma, ule anabweresa mafala akupasa umaso, wakuti ife tambvesera, ule wakuti ife tamuona na maso athu, tamuonesesa mbatim’phata na manja athu,  (inde, umaso wapangizwa kuna ife, ife tauona, pontho tisapereka umboni thangwi ya iwo, mbatikudziwisani umaso wakukhonda mala udabuluka kuna Baba, wakuti wapangizwa kuna ife),  ife tisakudziwisanimbo pidaona ife na pidabva ife, toera imwe mukhalembo akuphatana na ife. Pontho ife tiri akuphatana na Baba pabodzi na Mwanace, Yezu Kristu.  Ife tisakulemberani pinthu pyenepi toera kutsandzaya kuli na ife tonsene kukhale kwakukwana.  Izi ndi mphangwa zidabva ife kuna iye zakuti ife tisakudziwisani: Mulungu ndi ceza, pontho mwa iye nkhabe cidima, nee pang’ono pene.  Ife tingalonga kuti: “Tiri akuphatana na iye,” mbwenye mbatipitiriza kufamba ncidima, tiri kulonga uthambi, pontho nee tisacita pinthu mwakubverana na undimomwene.  Mbwenye khala ife tiri kufamba mu ceza ninga iye wakuti ali mu ceza, ife tiri akuphatana unango na ndzace, pontho ciropa ca Yezu, wakuti ndi Mwanace, cisaticenesa madawo onsene.  Tingalonga kuti: “Ife nkhabe madawo,” tikunyengezeka tekhene, pontho undimomwene nee uli muna ife.  Tingabweka madawo athu, iye ndi wakukhulupirika na wakulungama toera kutilekerera madawo athu, mbaticenesa mu pinthu pyonsene pyakuipa. 10  Tingalonga kuti: “Ife nkhabe kucita madawo,” tisacitisa Mulungu kukhala nyauthambi, pontho mafalace nee ali muna ife.

Pidzindikiro Pyapantsi