1 Atesalonika 5:1-28

  • Kufika kwa ntsiku ya Yahova (1-5)

    • “Ntendere na citsidzikizo!” (3)

  • Lekani kuodzira, pitirizani kukhala na manyerezero adidi (6-11)

  • Macenjezo (12-24)

  • Mwanyikiro wakumalisa (25-28)

5  Cincino, thangwi ya midzidzi idakhazikiswa, abale, imwe nee musafunika kulemberwa cinthu.  Thangwi imwe musadziwa mwadidi kuti ntsiku ya Yahova inafika ninga mbava namasiku.  Mu ndzidzi unalonga iwo kuti: “Ntendere na citsidzikizo!” penepo pene kufudzwa kwawo kunafika mwakututumusa, ninga kubva kupha kunakhala na nkazi pakubala, pontho iwo nee anadzapulumuka.  Mbwenye imwe abale nee muli ncidima toera ntsiku ineyi ifike kuna imwe mwakututumusa ninga munatutumuswa mbava na ceza ca ntsiku,  thangwi imwe monsene ndimwe ana a ceza na ana a masikati. Ife nee ndife a masiku, nee a ncidima.  Natenepa, nee tisafunika kugona ninga pinacita anthu anango, mbwenye tikhonde kuodzira,* mbatipitiriza kukhala na manyerezero adidi.  Thangwi ale anagona, asagona namasiku, pontho ale analedzera asaledzera namasiku.  Mbwenye ife akuti ndife a masikati, tendeni tipitirize kukhala na manyerezero adidi, pontho tibvale cikhulupiro na ufuni ninga cakutsidzikiza naco diti, cidikhiro ca cipulumuso ninga capeu ca utale,  thangwi Mulungu nee atisankhula toera kuona ukali wace, mbwenye atisankhula toera tigumane cipulumuso kubulukira mwa Mbuyathu Yezu Kristu. 10  Iye atifera toera tikwanise kukhala pabodzi na iye, mwakukhonda tsalakana khala tiri maso peno tiri kugona.* 11  Natenepa, pitirizani kubalangazana,* mbamuwangisana unango na ndzace, ninga munacitira imwe. 12  Abale, cincino ife tisakuphembani toera mupangize cilemedzo kuna ale anaphata basa mwakuwanga pakati panu, anakutsogolerani m’basa ya Mbuya, mbakupasani uphungu; 13  pangizani kukoma ntima kakamwe na ufuni kuna iwo thangwi ya basa yawo. Khalani muntendere unango na ndzace. 14  Munjira inango, ife tisakudembeterani abale, toera mucenjeze ale anakhonda kubvera,* mubalangaze ale akuti ali akutsukwala,* wangisani ale adafewa, khalani akupirira kuna anthu onsene. 15  Citani mphole-mphole toera akhonde kuoneka munthu anafuna kubwezera cakuipa na cakuipa, mbwenye ndzidzi onsene sakani kucita pinthu pyadidi kuna andzanu na kuna anthu onsene. 16  Tsandzayani* ndzidzi onsene. 17  Citani phembero ndzidzi onsene. 18  Perekani takhuta thangwi ya pinthu pyonsene. Pyenepi ndi pinafuna Mulungu kwa imwe mwa Kristu Yezu. 19  Lekani kuthimisa moto wa nzimu wakucena.* 20  Lekani kupwaza maprofesiya. 21  Dingani pinthu pyonsene; mbamuphatisisa na manja mawiri pinthu pyadidi. 22  Calirani ntundu onsene wa pinthu pyakuipa. 23  Mulungu wantendere akuceneseni mwakukwana. Pontho abale, khalani akusowa mulando na adidi munjira zonsene m’makhaliro anapangiza imwe, mu umaso wanu na m’manungo mwanu, mu ndzidzi wakuonekera kwa Mbuyathu Yezu Kristu. 24  Ule anakucemerani ndi wakukhulupirika, mwakukhonda penula, iye anadzacita pyenepi. 25  Abale, pitirizani kucita maphembero thangwi ya ife. 26  Mwanyikani abale onsene na mpswompswono ninga abale. 27  Ine ndisakuphembani mu dzina ya Mbuya toera muleri tsamba iyi kuna abale onsene. 28  Kukoma ntima kukulu kwa Mbuyathu Yezu Kristu kukhale na imwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “tipitirize kuyang’anira.”
Peno: “tiri kugona mu citulo ca anyakufa.”
Peno: “kupasana mphambvu.”
Peno: “ale anakhonda kucita pinapangwa iwo.”
Peno: “adaluza cipapo.”
Peno: “Komerwani.”
Peno: “Lekani kupingiza basa ya nzimu wakucena muna imwe.”