1 Atesalonika 3:1-13

  • Paulu asadikhira na cifuno cikulu ku Atena (1-5)

  • Timoti abweresa mphangwa zakuwangisa (6-10)

  • Phembero thangwi ya abale a ku Tesalonika (11-13)

3  Natenepa, pidaona ife kuti nee tinakwanisabve kupirira tingakhonda kubva mphangwa zinalonga pya imwe, taona kuti mphyadidi tisale tekhene ku Atena,  mbatituma Timoti, m’bale wathu wakuti ndi ntumiki* wa Mulungu m’basa yakumwaza mphangwa zadidi zinalonga pya Kristu; ife tantuma toera akuwangiseni,* pontho akubalangazeni mu cikhulupiro canu,  toera akhonde kuoneka munthu pakati panu wakuti anafeweswa* na nyatwa zenezi. Thangwi imwe musadziwa kuti ife nee tinakwanisa kucalira nyatwa zenezi.*  Thangwi pikhali ife pabodzi na imwe, ife tikhakupangani mwanyapantsi kuti mbatidathimbana na nyatwa, ninga imwe musapidziwa, ndi pyenepi pinacitika kuna ife.  Na thangwi ineyi, pidaona ine kuti nee mbidakwanisabve kupirira, ndantuma kuna imwe toera ndidziwe pya kukhulupirika kwanu, thangwi ndikhagopa kuti panango Dyabo* akuyeserani, mbacitisa kuti basa yakuwanga idaphata ife ikhale yapezi.  Mbwenye Timoti afika kwene cincino buluka kuna imwe, iye atipanga mphangwa zadidi zinalonga pya kukhulupirika kwanu na ufuni wanu. Iye alonga kuti ndzidzi onsene imwe musapitiriza kutikumbuka mwakutsandzaya, pontho kuti musafuna kakamwe kutiona, ninga ife tisafunambo kukuonani.  Abale, natenepa ife tabalangazwa kubulukira mwa imwe thangwi ya kukhulupirika kunapangiza imwe, mwakukhonda tsalakana pinentso* pyathu pyonsene na nyatwa zathu zonsene.  Thangwi ife tisawanga manungo* imwe mungapitiriza kukhala akuwanga mwa Mbuya.  Mphapo tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta kuna Mulungu thangwi ya imwe, na kutsandzaya kukulu kuli na ife pamaso pa Mulungu wathu thangwi ya imwe? 10  Masiku na masikati ife tisacita maphembero akudembetera mwaphinga kakamwe toera tikwanise kuonana na imwe nkhope na nkhope, pontho tikuphedzeni mu pire pinafuna imwe toera kuwangisa cikhulupiro canu. 11  Cincino, ife tisacita phembero toera iye ene Mulungu Babathu na Mbuyathu Yezu, atifungulire njira toera ife tibwere kuna imwe. 12  Kusiyapo pyenepi, Mbuya mbakuphedzeni toera ufuni unapangiza imwe kuna unango na ndzace na kuna anthu onsene uthimizirike, inde, ukule kakamwe, ninga ufuni wathu kuna imwe ndi ukulu kakamwe; 13  natenepa, iye anadzacitisa kuti mitima yanu ikhale yakuwanga, yakusowa mulando na yakucena pamaso pa Mulungu wathu, Baba, mu ndzidzi wakuonekera kwa Mbuyathu Yezu pabodzi na anthu ace akucena onsene.

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “nyakuphata basa pabodzi na Mulungu.”
Peno: “akupaseni mphambvu.”
Fala na Fala: “kutekenyeswa.”
Peno: “ife tisafunika kuona nyatwa zenezi.”
Fala na Fala: “Nyakuyesera.”
Fala na Fala: “kusowa kwathu.”
Peno: “tisakhala na mphambvu.”