Yoeli 2:1-32

 • Ntsiku ya Yahova na nsoka wace ukulu wa anyankhondo (1-11)

 • Ncemerero toera kubwerera kuna Yahova (12-17)

  • “Pandulani mitima yanu” (13)

 • Yahova atawira mbumba yace (18-32)

  • “Ine ndinadzatsanulira nzimu wanga” (28)

  • Pinthu pyakudzumisa kudzulu na pa dziko yapantsi (30)

  • Ale anacemera dzina ya Yahova, anadzapulumuswa (32)

2  “Lizani nyanga mu Sioni!+ Khuwani paphiri yanga yakucena kuti nkhondo ikubwera. Onsene anakhala mu dziko ino,* mbagope,Thangwi ntsiku ya Yahova iri kufika!+ Iri dhuzi!   Ndi ntsiku ya cidima cikulu, ntsiku ya mitambo,+Ndi ntsiku ya makole na cidima cikulu kakamwe,+Ndi ninga pinacita ceza ca mʼbambakuca padzulu pa mapiri. Pana dzindza ya anthu azinji, pontho amphambvu;+Cipo kwaoneka kale dzindza ya anthu ninga anewa,Pontho cipo kunadzaoneka pontho inangoMu pyaka pyonsene pya ubalwi wantsogolo.   Kutsogolo kwawo kuna moto wakufudza,Nduli mwawo iwo asapiswa na malirimi a moto.+ Kutsogolo kwawo kuna dziko ninga munda wa Edheni,+Mbwenye nduli mwawo muna thando yakusowa pinthu,Pontho nkhabepo cinafuna kupulumuka.   Iwo asaoneka ninga makavalo,Kuthamanga kwawo ndi ninga makavalo ankhondo.+   Kunumpha kunacita iwo padzulu pa mapiri kusabveka ninga kulira kwa ngolo,+Ninga malirimi a moto wakugaka wakuti ukupisa maudzu. Iwo ndi ninga mbumba yamphambvu yakuti yamala kupakana toera kumenya nkhondo.+   Anthu anadzagopa pamaso pawo. Anthu onsene anadzadzudzumika.   Iwo anathamangira anyamalwa ninga pinacita anyankhondo,Iwo asakwira mpanda ninga pinacita anyankhondo,Mʼbodzi na mʼbodzi asapitiriza pa mbuto yace,Pontho onsene nkhabe peuka munjira zawo.   Iwo nee asagwinyana unango na ndzace;Mʼbodzi na mʼbodzi asafamba munjira yace. Munthu angagwa thangwi ya pida pya nkhondo,Anango asapitiriza kuenda kutsogolo.   Iwo asapita mu nzinda, mbanumpha mpanda. Asapita mʼmanyumba, mbapita na pa majanela ninga mambava. 10  Dziko isatetemera pamaso pawo, pontho kudzulu kusatekenyeka. Dzuwa na mwezi pyathima,+Pontho nyenyezi nee ziri kuyetimirabve. 11  Yahova anadzagaluza fala yace mu ndzidzi unatsogolera iye anyankhondo ace,+ thangwi nsoka wace wa anyankhondo ndi ukulu kakamwe.+ Thangwi Mulungu wakuti asakwanirisa mafala Ace ndi wamphambvu;Thangwi ntsiku ya Yahova ndi ikulu, pontho ndi yakugopswa kakamwe.+ Mbani anakwanisa kuipirira?”+ 12  Yahova alonga: “Na thangwi ineyi, ndzidzi mbuciripo, bwererani kuna ine na ntima wanu onsene,+Citani jejuu,+ lirani, pontho bulirani. 13  Pandulani mitima yanu,+ tayu nguwo zanu,+Pontho bwererani kuna Yahova Mulungu wanu,Thangwi iye ndi wantsisi na wakukoma ntima,* wakupirira*+ na waufuni kakamwe,*+Iye anacinja manyerezero ace mbakhonda kubweresa nyatwa. 14  Mbani anapidziwa khala iye anacinja manyerezero ace mbakubverani ntsisi,+Pontho mbakupasani nkhombo,Toera imwe mukwanise kupereka ntsembe za pyakudya na ntsembe za pyakumwa kuna Yahova Mulungu wanu? 15  Lizani nyanga mu Sioni! Khunganyikani* toera mucite jejuu; dziwisani pya nsonkhano ukulu.+ 16  Cemeresani anthu; citisani mpingo kukhala wakucena.+ Cemeresani amuna akugwesera; cemeresani anangʼono na akhombwani.+ Mankhadzi wamamuna na mankhadzi wankazi mbabuluke mʼmakwartu mwawo. 17  Anyantsembe, atumiki a Yahova mbalireNʼkhonde mwa guwa ya ntsembe+ mbalonga: ‘Yahova bverani ntsisi mbumba yanu;Lekani kutawirisa kuti unthaka wanu upaswe manyadzo,Mbamuasiya toera atongwe na anthu a madzindza anango. Thangwi yanji mbumba zisafunika kulonga kuti: “Ali kupi Mulungu wawo?”’+ 18  Penepo Yahova anadzatsidzikiza dziko yace mwaphinga,Pontho anadzabvera ntsisi mbumba yace.+ 19  Yahova anadzatawira mbumba yace: ‘Ine ndiri kukupasani cakudya, vinyu ipswa na mafuta,Pontho imwe munadzakhuta mwadidi;+Ine nee ndinadzakucitisanibve kukhala na manyadzo pakati pa anthu a madzindza anango.+ 20  Ale anabulukira kunkwiriro ndinadzaathamangisa mbaenda kutali kakamwe na imwe;Ndinadzaathamangisa mbaenda mu dziko yakusowa madzi na yakusowa anthu. Anyankhondo awo akutsogolo, ndinadzaathamangisira kumabulukiro a dzuwa a bara,*Pontho anyankhondo awo a nduli, ndinadzaathamangisira kumadokero a dzuwa a bara.* Manungo awo akufa anadzanunkha,Pontho kununkha kweneku kunadzabveka mʼmbuto zonsene mu dziko ineyi;+Thangwi Ine ndinadzacita pinthu pyakudzumisa kakamwe.’ 21  Iwe dziko, leka kugopa. Komerwa, pontho tsandzaya, thangwi Yahova anadzacita pinthu pyakudzumisa kakamwe. 22  Imwe pinyama pya ntsanga, lekani kugopa,Thangwi mbuto zakudyesera pifuyo za nʼthando zinadzamera thongwe,+Pontho miti inadzabala misapo;+Muti wa nsambvu na muti wa mauva unadzabala misapo mizinji kakamwe.+ 23  Imwe ana a Sioni, tsandzayani, pontho komerwani thangwi ya pinthu pinafuna kudzacita Yahova Mulungu wanu;+Thangwi iye anadzakubvumbisirani madzi akutoma ninga munafunikira iwo,Pontho iye anadzakubvumbisirani madzi mazinji ninga pikhacita iye kale,+Anadzakubvumbisirani madzi akutoma na madzi a pa caka. 24  Mbuwa* zinadzadzala na cakudya,Mbuto zakukamulira mauva zinadzadzala na vinyu yakutapira, pontho mbuto zakukamulira mafuta zinadzadzala na mafuta.+ 25  Ine ndinadzakubwezerani pyakudya pyonsene pidaluza imweMu pyaka pidatumiza ine nsoka waciwiri wa anyadzombe akumburuka, anyadzombe angʼono akusowa manthenga, anyadzombe anango na nsoka wakutoma wa anyadzombe,Akuti ndi nsoka ukulu wa anyankhondo adatumiza ine kuna imwe.+ 26  Mwandimomwene imwe munadzadya mbamukhuta,+Pontho munadzasimba dzina ya Yahova Mulungu wanu,+Ule adacita pinthu pyakudzumisa toera kukuphedzani;Mbumba yanga cipo inadzapaswa pontho manyadzo.+ 27  Imwe munadzadziwa kuti ine ndiri pakati pa Aizraeli+ Pontho munadzadziwa kuti ine ndine Yahova Mulungu wanu,+ nkhabepo unango! Mbumba yanga cipo inadzapaswa pontho manyadzo. 28  Buluka penepo ine ndinadzatsanulira nzimu wanga+ kuna anthu a mitundu yonsene,Pontho ananu amuna na akazi anadzalonga ninga aprofeta,Ankhalamba anu anadzaloteswa,Pontho aphale anu anadzaona masomphenya.+ 29  Pontho mu ntsiku zenezi ine ndinadzatsanulirambo nzimu wangaKuna atumiki anga amuna na akazi. 30  Ndinadzapangiza pinthu pyakudzumisa kudzulu na pa dziko yapantsi:Ciropa, moto na makole a utci.+ 31  Dzuwa inadzacinja kudza cidima, pontho mwezi unadzafuira ninga ciropa+Mbidzati kufika ntsiku ya Yahova, yakuti ndi ikulu na yakugopswa kakamwe.+ 32  Pontho onsene anacemera dzina ya Yahova, anadzapuluswa;+Thangwi mu Sioni na mu Yerusalemu munadzakhala ale adapulumuka,+ ninga mudapilongera Yahova,Anyakupulumuka anacemerwa na Yahova.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mu dziko yapantsi.”
Peno: “wadidi.”
Peno: “wakukhonda cimbiza kuipirwa.”
Peno: “wakudzala na ufuni; waufuni wakukhonda mala.”
Fala na Fala: “Cenesekani.”
Ineyi ndi Bara Yakufa.
Ineyi ndi Bara ya Medhiteraneo.
Peno: “Mbuto inabubudirwa pinthu.”