Yobe 7:1-21

  • Yobe apitiriza kulonga (1-21)

    • Umaso ndi ninga kuphata basa mwakukakamizwa (1, 2)

    • “Thangwi yanji musandifambira nduli?” (20)

7  “Kodi umaso wa munthu pa dziko yapantsi nee walandana na ule anaphatiswa basa mwakukakamizwa,Ntsiku zace nee zalandana na za nyaganyo-ganyo?*+   Ninga bitcu, iye asafuna kakamwe n’thundzi,Ninga nyaganyo-ganyo, iye asadikhira kutambiriswa.+   Mu miyezi mizinji umaso wanga usakhala wakusowa basa,Pontho ndisathabuka masiku mazinji.+   Ndingagona, ndisabvundzika: ‘Ndinalamuka lini?’+ Namasiku ndisaphinduzika-phinduzika patalimba mpaka kuca kunja.   Manungo anga adzala na mpfunye na makoko thangwi ya pfumbi;+Khanda yanga yadzala na pironda pabodzi na utosi.*+   Ntsiku zanga zisapita mwakucimbiza kakamwe ninga ntsingano pakusona nguwo,+Izo zisafika kunkhomo mwakusowa cidikhiro.+   Kumbukani kuti umaso wanga ndi ninga mphepo,+Pontho kuti maso anga cipo anaona pontho cinthu cadidi.   Maso anandiona cincino, nee anadzandionabve;Maso anu anadzandisaka, mbwenye ine nkhabe kudzaonekabve.+   Ninga khole yakuti isafudzika, mbizambazika,Munthu anaikhwa Munthumbi,* nee anadzabulukamo.+ 10  Nee anabwererabve kunyumba kwace,Anthu a pa mbuto pace anadzan’duwala.+ 11  Natenepa, nee ndinamatama. Ine ndinalonga, maseze ndiri kubva kupha muntima mwanga;Ndinadungunya thangwi ya nyatwa zanga.*+ 12  Kodi ndine bara peno cinyama cikulu ca m’bara,Toera muikhe munthu wakundionera? 13  Ndingalonga kuti: ‘Talimba yanga inandibalangaza;Talimba yanga inandiphedza kupungula nyatwa zanga,’ 14  Penepo imwe musandigopesa na ndoto,Mbamundithusa na masomphenya, 15  Natenepa, mphyadidi ndife pyanga thangwi nee ndisakwanisakupuma, Inde, mphyadidi ndife pyanga kusiyapo kukhala na umaso ninga uli na ine.+ 16  Ine ndisaida umaso wanga,+ nee ndisafunabve kukhala na umaso. Ndisiyeni pyanga, thangwi ntsiku zanga ndi ninga utci.*+ 17  Kodi munthu mbani toera mudzudzumike naye,Mbamun’nyerezera?*+ 18  Thangwi yanji munsan’dinga ntsiku zonsene namacibese?Thangwi yanji musamuyesera ndzidzi onsene?+ 19  Thangwi yanji imwe nkhabe siya kundiyang’ana,Nee munandipasambo ndzidzi toera ndimeze mata?+ 20  Khala ine ndadawa, munaluzanji Imwe anaona pyonsene pinacita anthu?+ Thangwi yanji musandifambira nduli? Kodi ine ndakhala ninga ntolo kuna imwe? 21  Thangwi yanji nkhabe kulekerera madawo anga?Mbamuduwala madodo anga? Thangwi thimize pano, ine ndinafa, mbandibwerera ku pfumbi,+Imwe munadzandisaka, mbwenye nee ndinaonekabve.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nyam’phakamiso?”
Peno: “ondza.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “Ndinadungunya mu nyatwa zanga.”
Peno: “mphumo; muya.”
Fala na Fala: “Mbamuikha manyerezero anu kuna iye.”