Yobe 2:1-13

  • Sathani apokanya pontho cifuniro ca kukhulupirika kwa Yobe (1-5)

  • Sathani atawiriswa toera kuthabusa Yobe na utenda (6-8)

  • Nkazi wa Yobe alonga: “Xola Mulungu ufe pyako!” (9, 10)

  • Axamwali atatu a Yobe afika (11-13)

2  Buluka penepo, yafika ntsiku yakuti ana a Mulungu wandimomwene*+ aenda kaonekera pamaso pa Yahova,+ natenepa Sathani apitambo pakati pawo toera aonekere pamaso pa Yahova.+  Penepo Yahova abvundza Sathani: “Wabuluka kupi?” Sathani atawira Yahova: “Ndikhaenda pyanga mbandiona dziko yapantsi, mbandifamba-famba mwenemu.”+  Yahova abvundza Sathani: “Waona ntumiki wanga Yobe? Nkhabepo munthu unango ninga iye pa dziko yapantsi. Iye ndi munthu wakulungama na wakukhulupirika;*+ wakuti asagopa* Mulungu mbacalira pinthu pyakuipa. Iye asapitiriza kukhala wakukhulupirika,+ maseze iwe usayesera kundikulumiza+ toera ndinfudze mwakusowa mathangwi.”  Mbwenye Sathani atawira Yahova: “Khanda na khanda. Munthu anapereka pyonsene piri na iye toera kupulumusa umaso wace.  Mbwenye cincino, futhulani djanja yanu mukhuye manungo na magogodo ace, mwandimomwene iye anadzakuxolani pamaso panu.”+  Penepo Yahova apanga Sathani: “Ona, iye ali m’manja mwako! Mbwenye leka kumupha!”  Natenepa, Sathani abuluka pamaso pa Yahova, mbathabusa Yobe na utenda wa mapute+ kutomera munsolo mpaka kumanyalo.  Yobe akwata dzinga ya cikalango toera kupala nayo manungo ace; iye akakhala pa dotha.+  Pakumalisa, nkazace ambvundza: “Usapitiriza basi kukhala wakukhulupirika? Xola Mulungu ufe pyako!” 10  Mbwenye Yobe antawira: “Iwe usalonga ninga nkazi wakusowa ndzeru. Kodi tisafunika kutawira basi ene pinthu pyadidi pinabuluka kuna Mulungu, mbatikhonda kutawirambo pinthu pyakuipa?”+ Mu pinthu pyonsene pidatamba iye, Yobe nee adawa na mafala adalonga iye.+ 11  Axamwali atatu a Yobe abva pya nyatwa zonsene zidan’gwera, natenepa, m’bodzi na m’bodzi wa iwo abwera buluka kucisa cace, Elifaji+ wa ku Temani, Bhildhadhe+ wa ku Suwa+ na Zofari+ wa ku Nama. Na thangwi ineyi, iwo abverana kuti agumanyikane toera aende kaona Yobe, toera ambvere ntsisi na kum’balangaza. 12  Pidamuona iwo nakutali, iwo nee akwanisa kundzindikira. Iwo atoma kulira mwakugaluza, apandula nguwo zawo, mbaponya pfumbi kudzulu na munsolo mwawo.+ 13  Buluka penepo, iwo akhala pantsi pabodzi na iye pa mataka mu ntsiku zinomwe, masiku na masikati. Nee m’bodzi adampanga cinthu, thangwi iwo aona kuti nyatwa yace ikhali ikulu kakamwe.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Anewa ndi mafala Acihebheri anapangiza aanju ninga ana a Mulungu.
Peno: “wakusowa mulando.”
Peno: “asalemedza.”