Yobe 1:1-22

  • Kukhulupirika kwa Yobe na mpfuma yace (1-5)

  • Sathani apokanya cifuniro ca kukhulupirika kwa Yobe (6-12)

  • Yobe aluza mpfuma yace na anace (13-19)

  • Yobe nee apasa mulando Mulungu (20-22)

1  Ku dziko ya Uzi kukhali mamuna m’bodzi akhacemerwa Yobe.*+ Iye akhali munthu wakulungama na wakukhulupirika;*+ iye ­akhagopa* Mulungu mbacalira pinthu pyakuipa.+  Iye abala ana amuna anomwe na ana akazi atatu.  Pifuyo pyace pyafika mpaka mabira 7.000, makamelo 3.000, ng’ombe 1.000 na maburu* akukwana 500, iye akhalimbo na atumiki azinji kakamwe. Natenepa iye adzakhala munthu wakupfuma* maningi kupiringana anthu onsene a kumabulukiro a dzuwa.  Mwanace m’bodzi na m’bodzi wamamuna akhacita phwando panyumba pace pa ntsiku idasankhula iye.* Iwo akhacemera anakazi awo toera kudya na kumwa pabodzi pene.  Angamala kucita maphwando n’nyumba zawo zonsene, Yobe akhaacemera toera kuacenesa. Iye akhalamuka namacibese kakamwe mbapereka ntsembe zakupiswa+ thangwi ya iwo. Thangwi iye akhalonga: “Panango ananga adawa mbaxola Mulungu m’mitima yawo.” Yobe akhacita pyenepi ndzidzi onsene.+  Yafika ntsiku yakuti ana a Mulungu wandimomwene*+ aenda kaonekera pamaso pa Yahova,+ natenepa Sathani+ apitambo pakati pawo.+  Penepo Yahova abvundza Sathani: “Wabuluka kupi?” Sathani atawira Yahova: “Ndikhaenda pyanga mbandiona dziko yapantsi, mbandifamba-famba mwenemu.”+  Yahova abvundza Sathani: “Waona ntumiki wanga Yobe? Nkhabepo munthu unango ninga iye pa dziko yapantsi. Iye ndi munthu wakulungama na wakukhulupirika;*+ wakuti asagopa* Mulungu mbacalira pinthu pyakuipa.”  Penepo Sathani atawira Yahova: “Kodi Yobe asagopa Mulungu papezi?+ 10  Kodi imwe nee mwaikha mpanda wakutsidzikiza iye,+ nyumba yace na pinthu pyonsene piri na iye? Mwapasa nkhombo mabasa anaphata iye na manja ace,+ pontho pifuyo pyace pyanjipa kakamwe pa dziko yapantsi. 11  Mbwenye cincino, futhulani djanja yanu mukhuye pyonsene piri na iye, mwandimomwene iye anadzakuxolani pamaso panu.” 12  Penepo Yahova apanga Sathani: “Ona, pinthu pyace pyonsene piri m’manja mwako. Mbwenye leka kufuthula djanja yako toera kun’thabusa!” Natenepa, Sathani abuluka pamaso pa Yahova.+ 13  Pa ntsiku yakuti ana amuna na ana akazi a Yobe akhadya mbamwa vinyu panyumba ya m’bale wawo wankulu,+ 14  afika munthu adabweresa mphangwa kuna Yobe, mbampanga: “Ng’ombe zikhalima, pontho maburu akhadya pakhundu pazo 15  pidabwera Asabheya mbakwata pifuyo pyenepi, pontho iwo apha atumiki anu na supada. Adapulumuka ndine basi toera kukupangani pyenepi.” 16  Mbadzati malisa kulonga, afika unango mbalonga: “Moto wabuluka kudzulu kuna Mulungu mbupisa mabira na akumbizi! Adapulumuka ndine basi toera kukupangani pyenepi.” 17  Mu ndzidzi ukhalonga iye, afika unango mbalonga: “Akaldheya+ agawana m’misoka mitatu, iwo akwata makamelo mbapha atumiki anu na supada. Adapulumuka ndine basi toera kukupangani pyenepi.” 18  Mbadzati malisa kulonga, afikambo unango mbalonga: “Ananu amuna na akazi akhadya mbamwa vinyu n’nyumba mwa m’bale wawo wankulu. 19  Penepo pene mphepo ikulu idabuluka kuthando yamenya nkhomo zinai za nyumba; natenepa iyo yagwera ananu, iwo mbafa. Adapulumuka ndine basi toera kukupangani pyenepi.” 20  Penepo Yobe alamuka, apandula nguwo zace mbacinga tsisi munsolo mwace; buluka penepo agwa pantsi, akotamisa nsolo wace mpaka pantsi 21  mbalonga: “Ndabuluka cipezipezi m’mimba mwa mai wanga,Pontho ndinabwerera cipezipezi.+ Yahova andipasa,+ Yahova andikwatira. Dzina ya Yahova mbipitirize kusimbwa.” 22  Mu pinthu pyonsene pidatamba iye, Yobe nee adawa peno kupambizira* Mulungu kuti acita pinthu pyakuipa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Panango dzina ineyi isabveka “Munthu Wakuidiwa.”
Peno: “wakusowa mulando.”
Peno: “akhalemedza.”
Fala a Fala: “maburu acikazi.”
Peno: “wankulu; wakulemedzwa.”
Peno: “panyumba ya m’bodzi na m’bodzi ingafika ntsiku yace.”
Anewa ndi mafala Acihebheri anapangiza aanju ninga ana a Mulungu.
Peno: “wakusowa mulando.”
Peno: “asalemedza.”
Peno: “kupasa mulando.”