Neemiya 8:1-18

  • Mwambo walerwi mbufokotozwa kuna mbumba (1-12)

  • Kucitwa kwa Phwando ya Misasa (13-18)

8  Anthu onsene agumanyikana na cifuniro cibodzi cene pa mbuto yapakweca yakuti ikhali kutsogolo kwa Nsuwo Ukulu wa Madzi,+ pontho iwo apanga Esdhra+ wakuti akhali mulembi* toera abwerese bukhu ya Mwambo wa Mose+ ukhadapereka Yahova kuna Aizraeli.+  Natenepa, pa ntsiku yakutoma ya mwezi wacinomwe,+ Esdhra wakuti akhali nyantsembe abweresa bukhu ya Mwambo pa nsoka* wa anthu+ wakuti ukhali na amuna, akazi na ana akuti mbadakwanisa kubva mbabvesesa pikhalongwa.  Esdhra aleri bukhu ineyi mwakugaluza+ pa mbuto yapakweca yakuti ikhali kutsogolo kwa Nsuwo Ukulu wa Madzi, kutomera namacibese mpaka namasikati. Iye akhaileri pamaso pa amuna, akazi na pamaso pa ana akuti mbadakwanisa kubvesesa; pontho anthu akhabvesera mwadidi+ pikhalerwi m’bukhu ya Mwambo.  Esdhra wakuti akhali mulembi* akhadalimira padzulu pa cinthu cakucitwa na matabwa, cakuti cikhadacitwa thangwi ya nsonkhano unoyu. Anthu akhadalimira kukhundu yace yamadyo akhali Matitiya, Sema, Anaya, Uriya, Hilkiya na Maseya; akhadalimira kukhundu yace yabzwere akhali Pedhaya, Mizaeli, Malkiya,+ Asumi, Asi-Bhadhana, Zakariya na Mesulamu.  Esdhra afungula bukhu pamaso pa anthu onsene, thangwi iye akhadalimira padzulu kupiringana onsene. Pidafungula iye bukhu, anthu onsene alimira.  Penepo Esdhra asimba Yahova Mulungu wankulu na wandimomwene. Natenepa, anthu onsene pidathukula iwo manja awo, atawira: “Ameni!* Ameni!”+ Buluka penepo iwo agodamira Yahova mbakotamisa nkhope zawo mpaka pantsi.  Pontho mu ndzidzi ukhapitiriza anthu dzololo, Yesuwa, Bhani, Serebhiya,+ Yamini, Akubhi, Sabhetai, Odhiya, Maseya, Kelita, Azariya, Yozabhadhi,+ Anane na Pelaya akuti akhali Alevi, akhafokotoza Mwambo kuna anthu.+  Iwo apitiriza kuleri bukhu mwakugaluza, Mwambo wa Mulungu wandimomwene, aufokotoza mwadidi mbabvekesa mabvekero awo; natenepa, iwo aphedza anthu toera kubvesesa mphangwa zikhaleri iwo.+  Neemiya wakuti mu ndzidzi unoyu akhali ntongi,* Esdhra+ wakuti akhali nyantsembe na mulembi,* pabodzi na Alevi akuti akhapfundzisa anthu, apanga mbumba yonsene: “Lero ndi ntsiku yakucena kuna Yahova Mulungu wanu.+ Lekani kudungunya peno kulira.” Thangwi anthu onsene akhalira pikhabva iwo mafala a Mwambo. 10  Neemiya aapanga: “Ndokoni mukadye cakudya cadidi kakamwe* na kumwa pyakumwa pyakutapira, pontho pasani cakudya+ ale adacisowa; thangwi lero ndi ntsiku yakucena kuna Mbuyathu. Lekani kutsukwala, thangwi kutsandzaya kunapereka Yahova ndi ciwangiso canu.” 11  Alevi akhamatamisa anthu onsene mbaapanga: “Lekani kulira, thangwi lero ndi ntsiku yakucena, pontho lekani kutsukwala.” 12  Natenepa, anthu onsene aenda kadya, kamwa, kapasa ananga pyakudya, mbatsandzaya kakamwe,+ thangwi akhadabvesesa mafala a Mwambo.+ 13  Pa ntsiku yaciwiri, atsogoleri a mabanja a anthu onsene, anyantsembe na Alevi agumanyikana pana mulembi* Esdhra toera kubvesesa mwadidi mafala a Mwambo. 14  Penepo iwo agumana kuti mu Mwambo udapereka Yahova kubulukira kuna Mose, mwalembwa kuti Aizraeli asafunika kukhala m’misasa* mu ndzidzi wa phwando ya mwezi wacinomwe,+ 15  pontho kuti asafunika kulonga pakweca+ na kudziwisa m’mizinda yawo yonsene na mu Yerusalemu onsene kuti: “Ndokoni kucisa ca mapiri toera mukasake matsandzo a miti ya milivera, a miti ya pinyu, matsandzo a murta* na a miti ya micindu, kuphatanizambo matsandzo a miti inango toera kumanga misasa, mwakubverana na pidalembwa.” 16  Natenepa, anthu aenda mbabweresa matsandzo toera kumanga misasa, m’bodzi na m’bodzi amanga nsasa padzulu panyumba yace, m’makintalo mwawo, m’makintalo a nyumba ya Mulungu wandimomwene,+ pa mbuto yapakweca ya Nsuwo Ukulu wa Madzi+ na pa mbuto yapakweca ya Nsuwo Ukulu wa Efraimu.+ 17  Natenepa, anthu onsene adabwerera buluka ku ubitcu amanga misasa mbakhala mwenemo, thangwi Aizraeli akhadasiya kucita phwando ineyi kutomera mu ntsiku za Yoswa+ mwana wa Nuni mpaka pa ntsiku ineyi. Na thangwi ineyi anthu atsandzaya kakamwe.+ 18  Pontho Mwambo wa Mulungu wandimomwene+ ukhalerwi ntsiku zonsene, bulukira pa ntsiku yakutoma mpaka ntsiku yakumalisa. Iwo acita phwando mu ntsiku zinomwe, mbacita nsonkhano ukulu kakamwe pa ntsiku yacisere mwakubverana na pikhaphemba Mwambo.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Mucihebheri fala ineyi isaphataniza munthu anakopyari Mwambo na makhundu anango a Malemba a Mulungu.
Fala na Fala: “mpingo.”
Mucihebheri fala ineyi isaphataniza munthu anakopyari Mwambo na makhundu anango a Malemba a Mulungu.
Peno: “Pikhale tenepo!”
Mucihebheri fala ineyi isaphataniza munthu anakopyari Mwambo na makhundu anango a Malemba a Mulungu.
Peno: “Tirsata,” cidzo ca ku Persya cinapaswa ntongi wa provinsya.
Fala na Fala: “pinthu pyakununa.”
Mucihebheri fala ineyi isaphataniza munthu anakopyari Mwambo na makhundu anango a Malemba a Mulungu.
Peno: “m’makumbi.”
Ndi thendere yakuti iri na masamba akubithimira na maluwa akucena akununkhira mwadidi.