Neemiya 2:1-20

  • Neemiya atawiriswa toera kuenda ku Yerusalemu (1-10)

  • Neemiya aona kuti mpanda wa nzinda uli tani (11-20)

2  Pa mwezi wa Nisane* wa caka 20+ ca utongi wa Mambo Artaxerxe,+ vinyu yabwereswa pana mambo. Penepo ine ndakwata vinyu ineyi mbandiipereka kuna iye ninga pikhacita ine ndzidzi onsene.+ Mbwenye ine cipo ndikhadatsukwala kale pamaso pace.  Natenepa mambo andibvundza: “Iwe nee uli kuduwala, mphapo thangwi yanji uli wakutsukwala kakamwe? Ndisaona kuti ciripo cinakudzudzumisa.” Penepo ine ndagopa kakamwe.  Natenepa ine ndantawira: “Mambo, khalani na umaso mu ntsiku zizinji! Ndinakhonda tani kutsukwala uku nzinda udaikhwa ambuyanga wamala kufudzika, pontho misuwo yace yamala kupiswa na moto?”+  Buluka penepo mambo andibvundza: “Ninji cinafuna iwe?” Mu ndzidzi ubodzi ene ndacita phembero kuna Mulungu wakudzulu.+  Natenepa ine ndatawira mambo: “Khala mphyadidi kuna imwe mambo, pontho khala musakomerwa na ntumiki wanu, nditawiriseni toera ndiende ku Yuda, nzinda udaikhwa ambuyanga toera ndikaumange pontho.”+  Mu ndzidzi unoyu nkazi wa mambo akhali nawa dhuzi na mambo, penepo mambo andibvundza: “Ulendo wako unamala ntsiku zingasi, pontho unabwerera lini?” Ine ndadzindikira kuti mambo anditawirisa toera kuenda,+ natenepa ndampanga ntsiku zikhafuna ine kumala.+  Buluka penepo ine ndapanga mambo: “Khala mphyadidi kwa imwe mambo, tawirisani toera ndipaswe matsamba kuti ndikapangize atongi a kuntunda unango wa Nkulo,*+ toera anditawirise kupita na mu dziko yawo mpaka ndifike ku Yuda.  Pontho tawirisani kuti ndipaswe tsamba inango toera ndikapase Azafe nyakuonera nsitu wa mambo, toera andipase matabwa akusasanya nawo misuwo ya Nyumba* ya Citsidzikizo Camphambvu,+ mpanda wa nzinda+ na nyumba inafuna ine kuenda kakhala.” Natenepa, mambo andipasa matsamba,+ thangwi Mulungu wanga akhali na ine.*+  Buluka penepo ndafika kuna atongi a kuntunda unango wa Nkulo, mbandiapasa matsamba a mambo. Mambo anditawirisambo toera ndiende na akulu a anyankhondo pabodzi na anyankhondo anafamba na makavalo. 10  Sambalate+ wa ku Bheti-Oroni na Tobhiya+ nkadamu wa ku Amoni,+ aipirwa kakamwe pidabva iwo kuti alipo adabwera toera kucitira Aizraeli pinthu pyadidi. 11  Pakumalisa, ine ndafika ku Yerusalemu mbandikhala kweneko ntsiku zitatu. 12  Buluka penepo, ine ndalamuka namasiku pabodzi na amuna angasi, mbwenye nee ndapanga munthu pinthu pidaikha Mulungu muntima mwanga toera kucita mu Yerusalemu, pontho ife nee tikhali na cinyama cinango kusiyapo buru idakwira ine. 13  Namasiku anewa, ine ndabuluka na Pansuwo Ukulu wa ku Gowa,+ mbandipita na pa Ncera wa Nyoka Ikulu mpaka Pansuwo Ukulu wa Mapiri a Dotha.+ Mu ndzidzi unoyu ndikhaona kuti ukhali tani mpanda wa Yerusalemu udamala kufudzwa na misuwo yace idamala kupiswa na moto.+ 14  Ndapitiriza kufamba mpaka ku Nsuwo Ukulu wa ku Ncera+ na ku Mbuto Inakoyiwa Madzi a Mambo, pontho kweneko nee kukhali na njira yakuti mbidakwanisa kupita na cinyama cikhadakwira ine. 15  Mbwenye ine ndapitiriza kuenda kunkwiriro kwa gowa+ namasiku, mbandiona kuti mpanda uli tani. Buluka penepo ndabwerera mbandipita pontho na Pansuwo Ukulu wa ku Gowa. 16  Atongi+ nee akhadziwa kudaenda ine, pontho nee akhadziwa pikhacita ine, thangwi ndikhadzati kulonga cinthu kuna Ayuda, anyantsembe, akadamu, atongi, nee kuna anthu anango akuti mbadaphata basa yakumanga mpanda. 17  Buluka penepo ine ndaapanga: “Imwe musaona kuti tiri m’makhaliro akunentsa kakamwe. Mpanda wa Yerusalemu wagomolwa, pontho misuwo yace yamala kupiswa na moto. Natenepa, tendeni timange pontho mpanda wa Yerusalemu toera anthu akhonde pontho kutipwaza.” 18  Pidamala ine kulonga mafala anewa, ndaapanga kuti Mulungu andiphedza tani,+ pontho ndaapanga mafala adandipanga mambo.+ Penepo iwo alonga: “Tendeni titome basa yakumanga.” Natenepa, iwo awangisana unango na ndzace* toera aphate basa ineyi yadidi.+ 19  Mbwenye Sambalate wa ku Bheti-Oroni, Tobhiya+ nkadamu* wa ku Amoni+ na Jesemu wa ku Arabhya+ pidabva iwo pyenepi, atoma kutisingirira+ na kutitsalakana mwakusowa cilemedzo, mbabvundza: “Ninji pinafuna imwe kucita? Musafuna kusandukira mambo?”+ 20  Mbwenye ine ndaatawira: “Mulungu wakudzulu ndiye anafuna kutiphedza toera tipembere,+ pontho ife atumiki ace tinatoma basa yakumanga; mbwenye imwe nee muli na cinthu mu Yerusalemu, nee ufulu peno cinthu cidacita imwe toera kukumbukirwa.”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Unoyu ndi nkulo wa Eufrate.
Peno: “Templo.”
Fala na Fala: “thangwi djanja yadidi ya Mulungu wanga ikhali na ine.”
Fala na Fala: “iwo awangisa manja awo.”
Fala na Fala: “ntumiki.”