Misangani 27:1-27

  • Kusandikwa na xamwali kusaphedza (5, 6)

  • Mwananga, komeresa ntima wanga (11)

  • Utale usanoza utale undzace (17)

  • Usafunika kudziwa nkumbi wa pifuyo pyako (23)

  • Mpfuma nkhabe kukhala kwenda na kwenda (24)

27  Leka kugaya thangwi ya ntsiku ya mangwana,Thangwi iwe nkhabe dziwa pinafuna kucitika pa ntsiku ibodzi na ibodzi.+   Leka kusimbika wekhene na mulomo wako,+ mbwenye usimbwe na anango;Usimbwe na ndzako, tayu kusimbika wekhene.   Mwala usalemera, pontho matcetca ndi ntolo,Mbwenye nyatwa inasoswa na dzemwa ndi yakulemera kakamwe kupiringana piwiri pyene.+   Kuipirwa ndi kwakuipa, pontho ukali ndi ninga madzi akudzala,Mbwenye mbani anakwanisa kupirira ntcanje?+   Mphyadidi kusandika munthu pakweca kupiringana kunfuna mbukhonda kupangiza kuti usanfuna.+   Pironda pyakuphekeswa na xamwali wakukhulupirika+ ndi pyadidi,Mbwenye nyamalwa asakumpswompswona kazinji kene.*   Munthu adakhuta asakhonda uci wa mu khana,Mbwenye ule ali na njala, ngakhale cinthu cakuwawa ndi cakutapira kuna iye.   Munthu wakuti ali kutali na kunyumba kwace,Ndi ninga mbalame yakuti iri kutali na* ntsandza yace.   Mafuta na insenso pisatsandzayisa ntima;Ninga uxamwali wadidi unatoma pakumala kupereka uphungu na ntima onsene.+ 10  Leka kuthawa xamwali wako peno xamwali wa pai wako,Pontho leka kuenda kunyumba kwa mʼbale wako ungagwerwa na nyatwa;Munthu anakhala na iwe pacisa wakuti ali dhuzi ndi wadidi kakamwe kupiringana mʼbale wako ali kutali.+ 11  Mwananga, khala wandzeru, pontho komeresa ntima wanga,+Toera ndikwanise kutawira ule anandixola.*+ 12  Munthu wandzeru angaona cinthu cakugopswa, asabisala;+Mbwenye anthu akusowa maluso asapitiriza kuenda kutsogolo, mbaona nyatwa.* 13  Khala munthu alonga kuti anabwezera mangawa a munthu anakhonda iye kudziwa, nkwatire nguwo yace;Phatira cinthu cace khala iye acitira pyenepi nkazi waulukwali.+ 14  Munthu angapasa ndzace nkhombo mwakugaluza namacibese kakamwe,Ule anapaswa nkhombo anaona ninga akupaswa dzedze. 15  Nkazi wanthonga ndi ninga ntsoi ya nyumba yakuti isapitiriza kucuca pa ntsiku inabvumba madzi.+ 16  Ule anakwanisa kumpfulikisa anakwanisambo kupfulikisa mphepo,Pontho anakwanisa kuphata mafuta na djanja yace yamadyo. 17  Ninga utale* usanoza utale undzace,Munjira ibodzi ene, munthu asanoza xamwali wace.*+ 18  Ule anatsalakana misambvu anadzadya misapo yace,+Ntumiki anatsalakana mbuyace anadzalemedzwa.+ 19  Ninga madzi asapangiza nkhope ya munthu,Munjira ibodzi ene, ntima wa munthu usapangiza ntima wa ndzace. 20  Nthumbi* na mbuto yakufudzira pinthu* cipo pisakhuta,+Munjira ibodzi ene, maso a munthu nkhabe neta na kuona. 21  Parata na ouro+ pisanyunguluswa na moto toera kuceneswa,Munjira ibodzi ene, munthu asayeserwa na kusimbwa kunacitwa iye. 22  Maseze unyedze-nyedze dzemwa,Ninga munasindzwa njera mʼbanda,Iye cipo anasiya udzemwa wace. 23  Usafunika kudziwa mwadidi makhaliro a mikumbi ya pifuyo pyako.Tsalakana mwadidi* mabira ako,+ 24  Thangwi mpfuma nkhabe kukhala kwenda na kwenda,+Pontho nthimba ya umambo nee inapitiriza mu dzindza yako kwenda na kwenda. 25  Tsanga iwisi isazambazika mbimera inango,Pontho tsanga ya mʼmapiri isagumanywa. 26  Maweya a anamabira ndi toera kucita nguwo zako,Mabokho unakwanisa kugula nawo munda. 27  Pontho pali na nkaka wakukwana wa mbuzi toera kudyesa iwe,Kudyesa anthu a panyumba pako pabodzi na atumiki ako akazi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “mwaciphamaso; mwakukakamizika.”
Peno: “idathawa.”
Peno: “anandilonga mwakuipa.”
Peno: “mbathabuka.”
Peno: “fero.”
Fala na Fala: “asanoza nkhope ya xamwali wace.”
Peno: “Seoli,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “Abhadhoni.”
Peno: “Ikha ntima wako pa; Onera mwadidi.”