Misangani 22:1-29

  • Mphyadidi kukhala na dzina yadidi kupiringana kukhala na mpfuma zizinji (1)

  • Pinapfundziswa munthu mbaciri mwana, anapitiriza napyo mu umaso onsene (6)

  • Nyakupolola asagopa nkhalamu kunja (13)

  • Kulanga kusamalisa udzemwa (15)

  • Munthu anaphata basa mwaluso asatumikira amambo (29)

22  Mphyadidi kukhala na dzina yadidi* kupiringana kukhala na mpfuma zizinji;+Kulemedzwa ndi kwadidi kakamwe kupiringana parata na ouro.   Nyakupfuma na ntcerengi ndi sawasawa: Uwiri wawo acitwa na Yahova.+   Munthu wandzeru angaona cinthu cakugopswa, asabisala;Mbwenye anthu akusowa maluso asapitiriza kuenda kutsogolo, mbaona nyatwa.*   Kucepeseka na kugopa Yahova pisaphedza munthu toera,Kukhala na nkhombo, mbiri na umaso.+   Munjira ya munthu wakuipa muli na minga na misampha,Mbwenye ule analemedza umaso asakhala kutali na pinthu pyenepi.+   Pfundzisa mwana njira inafunika iye kutoweza;+Thangwi maseze akalambe, iye nkhabe kudzaisiya.+   Nyakupfuma asatonga ntcerengi,Nyakufiyari asakhala bitcu wa munthu anafiyari iye.+   Ule anabzwala pinthu pyakuipa anadzabvuna nyatwa,+Pontho utongi wace wakuipa unadzamala.*+   Munthu anapasa na ntima onsene anadzapaswa nkhombo,Thangwi iye asagawana cakudya cace na nyakutcerenga.+ 10  Thamangisa nyakusingirira,Natenepa, nthonga zinamala;Pontho kulongezana na kutikanizana kunamala. 11  Munthu wakuti ali na ntima wakucena, pontho asalonga mafala adidi,Anadzakhala xamwali wa mambo.+ 12  Maso a Yahova asatsidzikiza munthu anacita pinthu mwaudziwisi,*Mbwenye iye asafudza mafala a anyakusandukira.+ 13  Nyakupolola asalonga: “Kunja kuli na nkhalamu! Ndinaphiwa pakati panjira!”+ 14  Mulomo wa nkazi waulukwali ndi djenje yakuzika.+ Ule anakhondwa na Yahova anadzagwa nʼdjenje ineyi. 15  Udzemwa uli mʼmitima ya anangʼono,+Mbwenye ntcamu wakulanga nawo unaubulusa mbukhala kutali na iwo.+ 16  Ule anabera ntcerengi toera apfume,+Pabodzi na ule anapereka miyoni kuna nyakupfuma,Anadzamalisira kukhala atcerengi. 17  Fungula makutu ako mbubvesera mafala a anthu audziwisi,+Toera utawire cidziwiso canga na ntima wako onsene;+ 18  Thangwi unadzakhala wakutsandzaya ungapikoya muntima mwako,+Toera pinthu pyenepi pyonsene pikhale pamulomo pako ndzidzi onsene.+ 19  Lero ndiri kukupasa cidziwiso,Toera unyindire Yahova. 20  Ine ndakulembera kale,Toera kukupasa uphungu na cidziwiso, 21  Toera kukupfundzisa mafala andimomwene na akunyindirika,Toera ukwanise kubwerera na mphangwa zakulinganira kuna ule adakutuma. 22  Leka kubera ntcerengi basi ene thangwi iye ndi ntcerengi,+Pontho leka kuponderera munthu wakupwazika pansuwo wa nzinda,+ 23  Thangwi Yahova anaabvunulira,+Iye anadzapha ale anaabera. 24  Leka kufamba pabodzi na munthu wakuti nkhabe nentsa kuipirwa,Nee kucita uxamwali na munthu wakuti nkhabe nentsa kukhala waukali, 25  Toera ukhonde kudzolowera makhaliro ace,*Mbuikhika wekhene pangozwi.+ 26  Leka kukhala mʼbodzi wa ale anatawirira kulipa mangawa,Ale anapikira kuti analipa mangawa a anthu anango.+ 27  Thangwi ungasowa cakulipa naco,Unakwatirwa talimba yako. 28  Leka kucinja pidzindikiro pyakale pya madire,Pidaikhwa na ambuyako.+ 29  Kodi waona kale munthu wakuti asaphata basa yace mwaluso? Iye anadzaphatira basa amambo;+Iye nkhabe kudzaphatira basa anthu akupwazika.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “makhaliro adidi.”
Peno: “mbathabuka.”
Fala na Fala: “Ndodo ya ukali wace inadzamala.”
Fala na Fala: “Maso a Yahova asatsidzikiza cidziwiso.”
Fala na Fala: “Toera ukhonde kupfundza njira zace.”