Misangani 19:1-29

  • Udziwisi wa munthu usamʼphedza toera akhonde kuipirwa mwakucimbiza (11)

  • Nkazi wanthonga ndi ninga ntsoi yakuti isacuca (13)

  • Nkazi wandzeru ndi muoni unabuluka kuna Yahova (14)

  • Langa mwanako cidikhiro mbaciripo (18)

  • Mphyadidi kakamwe kubvera uphungu (20)

19  Mphyadidi kukhala ntcerengi mbufamba mwakukhulupirika,+Kupiringana kukhala dzemwa mbulonga uthambi.+   Munthu wakusowa cidziwiso si wadidi tayu,+Pontho munthu anacita pinthu mwakukhonda kunyerezera asadawa.   Udzemwa wa munthu usamuendesa munjira yakuipa,Mbwenye ntima wace usaipirwa na Yahova.   Munthu wakupfuma asakhala na axamwali azinji,Mbwenye ntcerengi asathawiwa ngakhale na xamwali wace ene.+   Mboni wauthambi nee anasiyiwa tenepo mbakhonda kutcunyuswa,+Pontho ule analonga uthambi ndzidzi onsene nee anadzapulumuka.+   Azinji asasaka kukhala akutawirika kuna atsogoleri,*Onsene ndi axamwali a munthu anapereka miyoni.   Khala ntcerengi asaidiwa+ na abale ace onsene;Ndiye tani axamwali ace,+ iwo anancalira na kutali kakamwe! Iye asaenda nduli mwawo toera kuphemba ciphedzo, mbwenye nkhabe anantawira.   Munthu anagumana ndzeru asafunika ekhene.*+ Ule anakoya luso yakudzindikira, pinthu pinanfambira mwadidi.+   Mboni wauthambi nee anasiyiwa tenepo mbakhonda kutcunyuswa,Pontho ule analonga uthambi ndzidzi onsene anadzafa.+ 10  Si pyakuthema tayu kuti dzemwa akhale na mpfuma;Nee ntumiki kutonga akulu-akulu.+ 11  Udziwisi wa munthu usamʼphedza toera akhonde kuipirwa mwakucimbiza,+Iye asakhala wakubalika thangwi yakupwaza* pyakuipa pinacitirwa iye.+ 12  Ukali wa mambo ndi ninga kulira kwa nkhalamu,+Mbwenye ntsisi zace ndi ninga bume pa tsanga. 13  Mwana wakuti ndi dzemwa asabweresera nyatwa pai wace,+Nkazi wanthonga ndi ninga ntsoi ya nyumba yakuti isapitiriza kucuca.+ 14  Nyumba na mpfuma ndi unthaka unapereka pai kuna mwanace,Mbwenye nkazi wandzeru ndi muoni unabuluka kuna Yahova.+ 15  Kupolola kusabweresa citulo cikulu,Pontho munthu wakupolola anakhala na njala.+ 16  Munthu anakoya matongero asatsidzikiza umaso wace;+Ule anakhonda kucita mphole-mphole na pinacita iye anadzafa.+ 17  Ule anacitira pyadidi nyakutcerenga asabwerekesa Yahova,+Pontho iye anadzampasa nkhombo* thangwi ya pinthu pinacita iye.+ 18  Langa mwanako cidikhiro mbaciripo,*+Leka kucitisa kuti mwanako afe.+ 19  Munthu anaipirwa mwakucimbiza anatcunyuswa;Ungayesera kuntsidzikiza,unacita pyenepi mwakubwereza-bwereza.+ 20  Bvera uphungu mbutawira kulangwa,+Toera ukhale munthu waudziwisi ntsogolo.+ 21  Munthu asanyerezera pinthu pizinji toera kucita,Mbwenye pinafuna Yahova ndipyo pinafuna kucitika.+ 22  Cinthu cakufunika muna munthu ndi ufuni wace wakukhonda mala;+Mphyadidi kakamwe kukhala ntcerengi kupiringana kukhala nyauthambi. 23  Kugopa Yahova kusatsogolera ku umaso;+Ule ananʼgopa anadzapuma mwakupfulika, nkhabe cinthu cakuipa cinafuna kuncitikira.+ 24  Nyakupolola asaikha manja ace mu mbale,Mbwenye nee asawangisira toera kuabweza pontho pamulomo pace.+ 25  Menya nyakusingirira+ toera nyakusowa luso akhale wandzeru,+Pontho sandika munthu waluso yakubvesesa, toera cidziwiso cace cithimizirike.+ 26  Munthu anathabusa pai wace mbathamangisa mai wace,Ndi mwana wakupasa manyadzo na wakupwazisa.+ 27  Mwananga, ungasiya kubvesera uphungu,Unadzatayika mbusiya njira ya cidziwiso. 28  Mboni wakusowa basa asapwaza* ulungami,+Pontho milomo ya anthu akuipa isadya pinthu pyakuipa.+ 29  Anyakusingirira asadikhira kutongwa,+Pontho madzemwa asadikhira kukwapulwa kunsana.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “munthu anapasa na ntima onsene.”
Peno: “asafuna umaso wace.”
Peno: “yakulekerera.”
Peno: “anadzamʼbwezera; anadzamulipa.”
Peno: “Langa mwanako mbaciri wangʼono.”
Peno: “asasingirira.”