Ninga Mudazilembera Mateu 7:1-29

 • KUPFUNDZISA ANTHU PAPHIRI (1-27)

  • Lekani kutonga andzanu (1-6)

  • Pitirizani kuphemba, kusaka na kugogodza nsuwo (7-11)

  • Uphungu toera kubverana mwadidi na anango (12)

  • Nsuwo ungʼono (13, 14)

  • Kudzindikirwa thangwi ya misapo yawo (15-23)

  • Nyumba idamangwa pamwala na nyumba idamangwa pa tcetca (24-27)

 • Mwinji wa anthu wadzumatirwa thangwi ya cipfundziso ca Yezu (28, 29)

7  “Lekani kutonga andzanu,+ natenepa imwe nee munadzatongwambo;  thangwi munjira inatongera imwe andzanu, munadzatongwambo sawasawa,+ pontho na nʼdida unapimira imwe andzanu, iwo anadzakupimiranimbo na nʼdida ubodzi ene.+  Mphapo, thangwi yanji usayangʼana cirombo cingʼono ciri nʼdiso mwa mʼbale wako, mbukhonda kuona phindi ya muti iri nʼdiso mwako?+  Peno, unakwanisa tani kupanga mʼbale wako kuti: ‘Bwera ndikubuluse cirombo cingʼono ciri nʼdiso mwako,’ uku phindi ya muti iri nʼdiso mwako?  Mpfakafaka! Pakutoma bulusa phindi ya muti iri nʼdiso mwako, buluka penepo unakwanisa kuona mwadidi kuti unabulusa tani cirombo cingʼono nʼdiso mwa mʼbale wako.  “Lekani kupasa anambwa pinthu pya Mulungu, pontho lekani kuponyera nkhumba miyala ya ntengo ukulu,+ thangwi anaiponda-ponda buluka penepo zinazungunuka mbazikulumani.  “Pitirizani kuphemba, munadzapaswa;+ pitirizani kusaka, munadzagumana; pitirizani kugogodza nsuwo, munadzafungulirwa;+  thangwi munthu anaphemba, anapaswa;+ munthu anasaka, anagumana; pontho munthu anagogodza nsuwo, anafungulirwa.  Mwandimomwene, mbani mwa imwe wakuti mwanace angaphemba nkate, anampasa mwala? 10  Peno angaphemba ntsomba* anampasa nyoka? 11  Khala imwe, maseze ndimwe anyakudawa musadziwa kupasa ananu pinthu pyadidi, ndiye tani Babanu wakudzulu, iye anadzapasa pinthu pyadidi+ ale anamʼphemba!+ 12  “Natenepa, pinthu pyonsene pinafuna imwe kuti anthu akucitireni, imwe musafunikambo kuacitira pibodzi pyene.+ Mwandimomwene, pyenepi ndipyo pinalonga Mwambo wa Mose na pidalemba Aprofeta.+ 13  “Pitani na pansuwo ungʼono,+ thangwi nsuwo ukulu na nseu ukulu usatsogolera anthu toera kufudzwa, mbwenye ndi azinji anapita na nsuwo unoyu; 14  mʼmbuto mwace, nsuwo unatsogolera ku umaso ndi ungʼono, nseu wacembo ndi ungʼono, mbwenye ndi anthu akucepa anaugumana.+ 15  “Citani mphole-mphole na aprofeta authambi+ anabwera kuna imwe mbadabvala nthembe ya bira,+ mbwenye mwandimomwene, iwo ndi mibindzi ya ukali.+ 16  Imwe munaadzindikira thangwi ya misapo yawo. Kodi anthu asatcoda mauva peno masambvu pamuti wa minga?+ 17  Mwandimomwene, muti wadidi usabala misapo yadidi, mbwenye muti wakuipa usabalambo misapo yakuipa.+ 18  Muti wadidi nkhabe kubala misapo yakuipa, pontho muti wakuipa nkhabe kubala misapo yadidi.+ 19  Muti onsene unakhonda kubala misapo yadidi, usagwandiwa mbuponywa pa moto.+ 20  Munjira ibodzi ene, imwe munadzindikira anthu anewa kubulukira ku misapo yawo.+ 21  “Si onsene tayu anandicemera: ‘Mbuya, Mbuya,’ anadzapita mu Umambo wakudzulu, mbwenye basi ene ule anacita pinafuna Babanga wakudzulu.+ 22  Pa ntsiku ineyi azinji anadzalonga kuna ine: ‘Mbuya, Mbuya,+ kodi ife nee tikhali aprofeta mu dzina yanu, nee tabulusa madimonyo mbaticita pirengo pizinji mu dzina yanu?’+ 23  Mbwenye ine ndinadzaapanga: ‘Ine cipo ndakudziwani! Bulukani pamaso panga, imwe anyakucita pyakuipa!’+ 24  “Natenepa, munthu anabva mafala anga mbacita pinalonga iwo, analandana na munthu wandzeru adamanga nyumba yace pamwala.+ 25  Madzi abvumba, mikulo mbidzala, mphepo ikulu yamenya nyumba ineyi, mbwenye iyo nee yafudzika thangwi ikhadamangwa pamwala. 26  Mbwenye ule anabva mafala anga mbakhonda kucita pinalonga iwo, analandana na munthu wakusowa ndzeru adamanga nyumba yace pa tcetca.+ 27  Madzi abvumba, mikulo mbidzala, pontho mphepo ikulu yamenya nyumba ineyi,+ iyo yagwa mbifudzikiratu.” 28  Pidamala Yezu kulonga mafala anewa, mwinji wa anthu wadzumatirwa na njira yace yakupfundzisa,+ 29  thangwi pikhapfundzisa iye pikhabuluka kuna Mulungu,+ mwakusiyana na apfundzisi awo a mwambo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nyama ya mʼmadzi.”