Mabasa a Apostolo 8:1-40

  • Saulo atcinga mpingo (1-3)

  • Filipi aphedza anthu azinji mu utumiki wace ku Samariya (4-13)

  • Pedhru na Juwau atumizwa ku Samariya (14-17)

  • Simau ayesera kugula nzimu wakucena (18-25)

  • Nyabasa wankulu wa ku Etiopya (26-40)

8  Saulo aphedzera kuphiwa kwa Estevau.+ Pa ntsiku ineyi mpingo ukhali mu Yerusalemu watoma kutcingwa kakamwe; anyakupfundza onsene amala kubalalika, mbaenda mupisa pya ku Yudeya na Samariya,+ mbasala apostolo basi.  Mbwenye amuna akukhulupirika kuna Mulungu akwata manungo a Estevau mbaenda kaaikha munthumbi, buluka penepo iwo alira kakamwe thangwi ya iye.  Saulo atoma kutsalakana mwakuipa kakamwe mpingo. Iye akhapita nʼnyumba ibodzi na ibodzi, mbakwekweta amuna na akazi ene mbaenda kaafungira nkaidi.+  Mbwenye ale adabalaliswa akhaenda mbamwaza mphangwa zadidi mu mbuto zikathawira iwo.+  Filipi aenda ku nzinda* wa Samariya,+ mbatoma kumwaza mphangwa thangwi ya Kristu kuna anthu a kweneko.  Mwinji wa anthu ukhabvesera mwadidi pikhalonga Filipi, iwo akhambvesera mbaona pirengo pikhacita iye.  Anthu azinji akhali na madimonyo, mbwenye madimonyo anewa akhakhuwa kakamwe mbabuluka.+ Kusiyapo pyenepi, anyakulamala na anyampfutete akhawangiswa.  Natenepa, anthu a mu nzinda unoyu atsandzaya kakamwe.  Mu nzinda unoyu mukhali mamuna mʼbodzi akhacemerwa Simau, iye akhacita pinthu pizinji na ciphedzo ca madimonyo, mbadzumatirisa anthu azinji a ku Samariya. Iye akhalonga ekhene kuti ndi munthu wamphambvu kakamwe. 10  Anthu onsene, ana na akulu ene akhambvesera, mbalonga: “Munthu uyu ali na Mphambvu ya Mulungu, inacemerwa mphambvu Ikulu.” 11  Natenepa, iwo akhambvesera mwadidi, thangwi iye akhadatoma kale kakamwe kuadzumatirisa na pinthu pikhacita iye na ciphedzo ca madimonyo. 12  Mbwenye Filipi pidaamwazira iye mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu+ na za dzina ya Yezu Kristu, iwo anʼkhulupira mbabatizwa amuna na akazi ene.+ 13  Simau atomambo kukhulupira, pidamala iye kubatizwa apitiriza kufamba na Filipi;+ iye akhadzumatirwa thangwi yakuona pidzindikiro na pirengo pikulu pikhacita Filipi. 14  Ku Yerusalemu, apostolo abva kuti anthu a ku Samariya atawira mafala a Mulungu,+ natenepa iwo atuma Pedhru na Juwau toera aende kweneko; 15  iwo aenda, pidafika iwo aphembera toera anyakukhulupira atambire nzimu wakucena.+ 16  Thangwi iwo akhadamala kale kubatizwa mu dzina ya Mbuya Yezu,+ mbwenye nee mʼbodzi wa iwo akhadatambira nzimu wakucena. 17  Natenepa Pedhru na Juwau aasandzikira manja,+ iwo mbatoma kutambira nzimu wakucena. 18  Simau pidaona iye kuti anthu akhasandzikirwa manja na apostolo akhatambira nzimu wakucena, iye aapasa kobiri, 19  mbalonga: “Ndipasenimbo mphambvu ineyi, toera munthu anafuna ine kusandzikira manja anga, atambire nzimu wakucena.” 20  Mbwenye Pedhru ampanga: “Kobiri yako mbife pabodzi na iwe, thangwi wanyerezera kuti na kobiri,+ mbudakwanisa kugula muoni* wa Mulungu. 21  Iwe nkhabe cako mu pinthu pyenepi, thangwi ntima wako nee ndi wakulungama pamaso pa Mulungu. 22  Natenepa, tcunyuka macitiro ako akuipa, mbudembetera Yahova* toera pingakwanisika, iye akulekerere manyerezero akuipa ali muntima mwako; 23  thangwi ndisaona kuti iwe wadzala na bibvu, pontho ndzidzi onsene usafuna kucita pinthu pyakuipa.” 24  Simau aapanga: “Dembeterani Yahova,* toera pinthu pyonsene pidalonga imwe pikhonde kundicitikira.” 25  Pidamala iwo kupereka umboni wakukwana na kulonga mafala a Yahova,* iwo atoma kubwerera ku Yerusalemu. Pikhabwerera iwo, akhamwaza mphangwa zadidi mupisa pizinji pya Asamariya.+ 26  Mbwenye anju+ wa Yahova* apanga Filipi: “Lamuka, ndoko kunterero,* ku nseu unatcitira buluka ku Yerusalemu kuenda ku Gaza.” (Unoyu ndi nseu wa nʼthando.) 27  Natenepa, Filipi alamuka mbaenda, iye aona mamuna mʼbodzi wa ku Etiopya, wakuti akhali nyabasa wankulu wa utongi wa Kandasi, mambo wankazi wa ku Etiopya. Mamuna unoyu akhatsalakana mpfuma yonsene ya Kandasi. Iye akhadaenda ku Yerusalemu toera kulambira Mulungu,+ 28  pikhabwerera iye kunyumba kwace, akhali nawa mu ngolo yace mbakaleri mwakugaluza bukhu ya mprofeta Izaiya. 29  Natenepa, nzimu wakucena wapanga Filipi: “Ndoko, fendedzera ngolo ineyi.” 30  Filipi athamanga nʼkhundu mwa ngolo, mbabva kuti iye akuleri mwakugaluza bukhu ya mprofeta Izaiya, mbambvundza: “Kodi musabvesesa* pinaleri imwe?” 31  Iye antawira: “Ndinapibvesesa tani ndingasowa munthu toera kundifokotozera?” Natenepa iye aphemba Filipi kuti akwire toera akhale pabodzi na iye. 32  Khundu ya Malemba akhaleri iye akhalonga tenepa: “Ninga bira, iye akwatwa toera kuenda kaphiwa, pontho ninga mwanabira wakuti nkhabe kukhuwa pakukwedzwa maweya, iye nkhabe kufungula mulomo wace.+ 33  Mu ndzidzi ukhaxolwa iye, iwo anʼkhondera ulungami.+ Mbani anafuna kudzalonga pya dzindza yace? Thangwi iye anadzaphiwa pa dziko yapantsi.”+ 34  Nyabasa wankulu abvundza Filipi: “Ndaphata miyendo, ndipangeni, kodi mprofeta unoyu asalonga pya ani? Asalonga pya iye peno pya munthu unango?” 35  Penepo Filipi atoma kulonga, iye atoma na khundu ineyi ya Malemba mbanfokotozera mphangwa zadidi thangwi ya Yezu. 36  Pikhaenda iwo mu nseu, afika pa mbuto inango ikhali na madzi; nyabasa wankulu alonga: “Onani, pano pali na madzi; ninji cinandipingiza toera ndikhonde kubatizwa?” 37  *—— 38  Natenepa iye aphemba toera ngolo ilimiriswe, uwiri wawo aenda mʼmadzi, Filipi mbamʼbatiza. 39  Pidabuluka iwo mʼmadzi, mwakucimbiza nzimu wa Yahova* watsogolera Filipi mbabuluka penepo, nyabasa wankulu nee amuonabve, mbwenye iye apitiriza na ulendo wace mwakutsandzaya. 40  Filipi aenda ku Asidhodhe, pikhapita iye na mucisa ceneci, akhapitiriza kumwaza mphangwa zadidi mʼmizinda yonsene mpaka kufika ku Sezareya.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “nzinda ubodzi.”
Peno: “muoni wakukhonda lipa.”
Peno: “ku suli.”
Peno: “musadziwa.”