Mabasa a Apostolo 13:1-52

  • Bharnabhe na Saulo atumizwa ninga amisionaryo (1-3)

  • Kumwaza mphangwa ku Xipre (4-12)

  • Paulu apfundzisa ku Antiyokiya wa ku Pizidhya (13-41)

  • Profesiya inalonga pya kumwazira mphangwa anthu a madzindza anango (42-52)

13  Mu mpingo wa ku Antiyokiya mukhali aprofeta na apfundzisi awa:+ Bharnabhe, Simiyau akhacemerwa Nijeri, Lusyo wa ku Sirene, Saulo na Manaeni adapfundza pabodzi na ntongi Herodhi.  Pikhalambira iwo Yahova* mbacita jejuu, nzimu wakucena walonga: “Ndiikhireni pakhundu Bharnabhe na Saulo+ toera aende kaphata basa idaacemerera ine.”+  Pidamala iwo kucita jejuu na kuphembera, iwo aasandzikira manja, mbaasiya toera aende.  Natenepa, amuna anewa adatumwa na nzimu wakucena, atcitira ku Seleusya. Iwo abuluka kweneko, mbawambukira ku ntsuwa ya Xipre.  Pidafika iwo ku Salamina, atoma kumwaza mafala a Mulungu mʼmasinagoga a Ayuda. Juwau* akhali pabodzi na iwo toera kuaphedza.*+  Pidapakasa iwo ntsuwa yonsene mpaka ku Pafo, iwo aonana na Muyuda mʼbodzi anacemerwa Bhari-Yezu, wakuti akhali ngʼanga na mprofeta wauthambi.  Iye akhali pabodzi na ntongi Serjio Paulu, munthu waudziwisi. Serjio Paulu acemera Bharnabhe na Saulo, thangwi iye akhafuna kakamwe kubva mafala a Mulungu.  Mbwenye ngʼanga Elima, (ngʼanga ndi mabvekero a dzina ya Elima), atoma kuapingiza, mbayesera kupeusa ntongi toera akhonde kukhulupira Mbuya.  Penepo Saulo, anacemerwambo Paulu, adzala na nzimu wakucena, iye ayangʼana Elima soo, 10  mbalonga: “Iwe munthu wakunyengeza, wakudzala na ntundu onsene wa pinthu pyakuipa, mwana wa Dyabo,+ iwe nyamalwa wa pinthu pyonsene pyakulungama, unasiya lini kugongonyesa njira zakulungama za Yahova?* 11  Bvesera: Djanja ya Yahova* iri pana iwe, unadzakhala boliboli, mbukhonda kuona ceza ca dzuwa mu ndzidzi ungasi.” Penepo pene, iye aona nkhungwi na cidima. Iye atoma kuzungulira, mbasaka munthu toera amʼphate nkono. 12  Ntongi pidaona iye pinthu pidacitika, adzakhala nyakukhulupira, thangwi iye adzumatirwa kakamwe na pipfundziso pya Yahova.* 13  Paulu na andzace abuluka ku Pafo mbawambukira ku Perje mu dziko ya Panfilya. Juwau+ aasiya kweneko, mbabwerera ku Yerusalemu.+ 14  Mbwenye iwo abuluka ku Perje mbafika ku Antiyokiya wa ku Pizidhya. Pa ntsiku ya Sabudu, iwo apita mu sinagoga+ mbakhala pantsi. 15  Pidamala kulerwi Mwambo+ na mabukhu a Aprofeta pamaso pa anthu onsene, atsogoleri a sinagoga apanga Paulu na Bharnabhe: “Abale, khala muli na mafala toera kuwangisa nawo mbumba iyi, alongeni.” 16  Natenepa, Paulu alamuka, acita cidzindikiro na manja ace toera anthu apfulike, mbalonga: “Imwe Aizraeli na imwembo anango munagopa Mulungu, bveserani! 17  Mulungu wa mbumba ya Izraeli asankhula ambuyathu, iye akuza mbumba ineyi pikhali iyo ninga alendo mu dziko ya Ejitu, mbaibulusa kweneko na djanja yace ya mphambvu.+ 18  Iye apirira macitiro awo mu pyaka 40 nʼthando.+ 19  Pidamala iye kufudza madzindza manomwe mu dziko ya Kanani, iye apereka dziko yawo kuna ambuyathu ninga unthaka wawo.+ 20  Pinthu pyonsene ipi pyacitika mu pyaka 450. “Buluka penepo, iye aapasa atongi toera aatsogolere, mpaka mu ntsiku za mprofeta Samweli.+ 21  Mbwenye patsogolo pace, mbumba yaphemba kutongwa na mambo,+ Mulungu aapasa Sauli mwana wa Kisi, wa dzindza ya Bhenjamini,+ mbaatonga mu pyaka 40. 22  Mulungu pidabulusa iye Sauli, asankhula Dhavidhi toera akhale mambo wawo,+ iye ancitira umboni, mbalonga: ‘Ndasankhula Dhavidhi mwana wa Yese,+ munthu anacita pinafuna ntima wanga;+ iye anadzacita pinthu pyonsene pinafuna ine.’ 23  Mwakubverana na pikiro idacita iye, kubulukira mu dzindza* ya mamuna unoyu, Mulungu abweresa mpulumusi kuna Aizraeli, mpulumusi unoyu ndi Yezu.+ 24  Yezu mbadzati kufika, Juwau akhamwaza mphangwa pakweca kuna mbumba yonsene ya Izraeli kuti iwo asafunika kubatizwa ninga cipangizo ca kutcunyuka kwawo.+ 25  Mbwenye Juwau pikhamalisa iye basa yace, akhalonga kuti: ‘Ule ananyerezera imwe kuti ndine, sine tayu. Mbwenye bveserani! Alipo anabwera nduli mwanga, wakuti ine nee ndathema toera kusudzula mithambo ya masandalya a mʼmiyendo yace.’+ 26  “Abale anga, imwe ana a dzindza ya Abhrahamu na anango anagopa Mulungu pakati panu, ife tatumizirwa mphangwa zenezi zinalonga pya cipulumuso cathu.+ 27  Anthu a mu Yerusalemu na atongi awo nee adzindikira mpulumusi unoyu, mbwenye pikhantonga iwo, akwanirisa mafala adalongwa na Aprofeta,+ analerwi mwakugaluza mʼMasabudu onsene. 28  Maseze iwo nee agumana mulando toera kumupha,+ iwo aphemba Pilato toera iye aphiwe.+ 29  Pidamala iwo kucita pinthu pyonsene pidalembwa thangwi ya iye, iwo antcitisa pamuti, mbaenda kamuikha munthumbi.+ 30  Mbwenye Mulungu amulamusa muli akufa,+ 31  mbaonekera mu ntsiku zizinji kuna ale adabuluka na iye ku Galileya kuenda ku Yerusalemu. Cincino anthu anewa asapereka umboni kuna mbumba thangwi ya iye.+ 32  “Natenepa, ife tisamwaza mphangwa zadidi kuna imwe thangwi ya pikiro idacitirwa ambuyathu. 33  “Mulungu akwanirisa mwakukwana pikiro ineyi kuna ife anawo, pidalamusa iye Yezu muli akufa;+ ninga mudalemberwa ipyo mu salmo yaciwiri kuti: ‘Iwe ndiwe mwananga, lero ine ndadzakhala babako.’+ 34  Mulungu amulamusa muli akufa, pontho iye nkhabe kudzakhala munthu wa manungo akuti anakwanisa kufa mbabvunda. Mulungu apangiza kuti mafala anewa mbandimomwene mudalonga iye kuti: ‘Ine ndinadzapangiza ufuni wakukhonda mala kuna imwe, mbandikhala wakukhulupirika* ninga udapikira ine kuna Dhavidhi.’+ 35  Salmo inango isalongambo kuti: ‘Imwe nee munadzatawirisa kuti ntumiki wanu wakukhulupirika abvunde.’+ 36  Dhavidhi acita pikhafuna Mulungu mu umaso wace onsene, mukupita kwa ndzidzi iye afa, mbaikhwa munthumbi pabodzi na ambuyace, natenepa manungo ace abvunda.+ 37  Mbwenye ule adalamuswa na Mulungu, manungo ace nee abvunda.+ 38  “Natenepa abale, tisafuna mudziwe kuti ife tikumwaza mphangwa kuna imwe zakuti anthu analekererwa madawo basi ene kubulukira mwa Yezu.+ 39  Pontho dziwani kuti munthu ananʼkhulupira, Mulungu anakwanisa kumuona ninga wakulungama. Mbwenye mwambo wa Mose+ nee mbudakwanisa kukucitisani kukhala anthu akulungama.+ 40  Natenepa, citani mphole-mphole toera pinthu pidalembwa mʼMabukhu a Aprofeta pikhonde kucitika kuna imwe. Iwo alonga: 41  ‘Imwe anthu anapwaza pinthu pinacita ine, imwe munadzapiona mbamudzumatirwa napyo. Penepo imwe munadzafa, thangwi imwe cipo munadzakhulupira pinthu pinacita ine mu ntsiku zanu, maseze munthu akufokotozereni cibodzi na cibodzi.’”+ 42  Pikhabuluka Paulu na Bharnabhe, anthu aadembetera toera afokotoze pinthu pyenepi pa Sabudu inafuna kudza. 43  Pidamala nsonkhano mu sinagoga, Ayuda azinji na anthu adapita mu uphemberi Waciyuda akuti akhalambira Mulungu, atowera Paulu na Bharnabhe. Pikhalonga iwo na anthu anewa, aadembetera toera apitirize kutambira kukoma ntima kukulu kwa Mulungu.+ 44  Pidafika Sabudu inango, anthu azinji a mu nzinda agumanyikana toera kubvesera mafala a Yahova.* 45  Pidaona iwo mwinji wa anthu, Ayuda akhala na bibvu kakamwe. Iwo atoma kupokanya Paulu, mbaxola pinthu pikhalonga iye.+ 46  Penepo Paulu na Bharnabhe alonga mwacipapo kuna iwo: “Pikhafunika kuti imwe mukhale anthu akutoma kupangwa mafala a Mulungu.+ Mbwenye nakuti imwe musaakhonda, mbamupangiza kuti ndimwe akukhonda thema kutambira umaso wakukhonda mala, cincino ife tiri kuenda kamwaza mafala anewa kuna anthu a madzindza anango.+ 47  Thangwi Yahova* atipanga kuti: ‘Ine ndakusankhulani toera mukhale ceza kuna anthu a madzindza anango, toera mumwaze mphangwa zacipulumuso mpaka kunkhomo kwa dziko yapantsi.’”+ 48  Anthu a madzindza anango pidabva iwo pyenepi, akomerwa kakamwe mbatoma kusimba mafala a Yahova.* Natenepa, anthu onsene akuti mitima yawo ikhafuna kutawira undimomwene unapasa umaso wakukhonda mala, atoma kukhulupira. 49  Kusiyapo pyenepi, mafala a Yahova* akhamwazwa mu dziko yonsene. 50  Mbwenye Ayuda anyengerera akazi akubvekera akuti akhagopa Mulungu pabodzi na amuna akulemedzwa mu nzinda. Iwo atoma kutcinga+ Paulu na Bharnabhe, mbaathamangisa mucisa cawo. 51  Natenepa, iwo agubudza pfumbi ya manyalo awo, mbaenda ku Ikoniyo.+ 52  Anyakupfundza akhapitiriza kukhala akutsandzaya kakamwe,+ mbadzala na nzimu wakucena.

Pidzindikiro Pyapantsi

Unoyu ndi Juwau Marko.
Peno: “ninga nyakuphedza.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “wakunyindirika.”