Ninga Mudazilembera Luka 3:1-38

  • Kutoma kwa basa ya Juwau (1, 2)

  • Juwau amwaza mphangwa toera anthu abatizwe (3-20)

  • Kubatizwa kwa Yezu (21, 22)

  • Madzina a anthu a dzindza idabalwa Yezu Kristu (23-38)

3  Mu caka 15 ca utongi wa Tibheryo Sezari, pikhali Ponsyo Pilato ntongi wa Yudeya, Herodhi*+ akhali ntongi* wa ku Galileya, Filipi mʼbale wace Herodhi akhali ntongi wa ku Itureya na Trakoniti, Lizaniya akhali ntongi wa ku Abhilene.  Mu ntsiku za nkulu wa nyantsembe Anasi na Kaifa,+ Mulungu atumiza mphangwa kuna Juwau+ mwana wa Zakariya wakuti akhali nʼthando.+  Natenepa iye aenda mupisa pyonsene pya cifupi na Yordani, mbapanga anthu kuti asafunika kubatizwa ninga cipangizo ca kutcunyuka kwawo toera alekererwe madawo,+  ninga mudalemberwa ipyo mʼbukhu ya mprofeta Izaiya kuti: “Munthu ali kukhuwa nʼthando: ‘Sasanyirani njira ya Yahova!* Lungamisani miseu yace.+  Magowa onsene mbatutirwe, nthunda na mapiri onsene azerezwe; njira za magurayi zilungamiswe, njira za magolongʼondo zizerezwe;  pontho anthu onsene anadzaona cipulumuso ca Mulungu.’”*+  Juwau atoma kulonga na mwinji wa anthu akhabwera kudzabatizwa na iye: “Imwe ana a nyoka, mbani adakupangani kuti munakwanisa kuthawa ntsiku ya ukali wa Mulungu?+  Mphapo, citani pinthu pinapangiza kutcunyuka kwanu. Lekani kulonga mwekha kuti: ‘Babathu ndi Abhrahamu.’ Thangwi ine ndinakupangani kuti Mulungu angafuna anakwanisa kuphatisira miyala iyi toera kucitira Abhrahamu ana.  Mwandimomwene, macado ali pa tsinde ya muti. Natenepa, miti yonsene inakhonda kubala misapo yadidi inadzagwandwa mbiponywa pa moto.”+ 10  Mwinji wa anthu akhabvundza Juwau: “Mphapo, tisafunika kucitanji?” 11  Pakuatawira iye akhaapanga: “Munthu ali na nguwo ziwiri* apasembo ule adaisowa, ule ali na cakudya mbacite pibodzi pyene.”+ 12  Anyakulipisa misonkho abwerambo toera kubatizwa,+ mbambvundza: “Mpfundzisi, tisafunika kucitanji?” 13  Iye aatawira: “Lekani kuphemba pizinji kupiringana ntengo wa nsonkho.”+ 14  Anyankhondo akhambvundzambo: “Tisafunika kucitanji?” Iye akhaatawira: “Lekani kupokosera munthu kobiri yace peno kupambizira munthu,+ mbwenye komerwani na pinatambira imwe.” 15  Nakuti anthu akhadikhira Kristu, onsene akhanyerezera tenepa muntima mwawo thangwi ya Juwau: “Kodi iye ndi Kristu?”+ 16  Juwau atawira, mbaapanga onsene kuti: “Ine ndisakubatizani na madzi, mbwenye ule anabwera nduli mwanga ndi wamphambvu kakamwe kupiringana ine, wakuti mithambo ya masandalya ace ine sidathema tayu toera kuisudzula.+ Iye anadzakubatizani na nzimu wakucena, pontho na moto.+ 17  Iye ali na foxolo* mʼmanja mwace toera kucenesa mwadidi mbuwa yace. Iye anadzakoya tirigu ncikwa mwace, mbwenye mapwepwa anadzaapisa na moto wakuti nkhabe kuthimisika.” 18  Juwau aperekambo macenjezo anango mazinji, mbapitiriza kumwaza mphangwa zadidi kuna anthu. 19  Mbwenye iye akhasandika ntongi Herodhi thangwi ya Herodhiya nkazi wa mʼbale wace Herodhi, pontho thangwi ya pinthu pyonsene pyakuipa pidacita iye. 20  Mbwenye Herodhi athimiza kucita cinthu cinango cakuipa: Iye afungira Juwau nkaidi.+ 21  Pidamala kubatizwa anthu onsene, Yezu abatizwambo.+ Pikhaphembera iye, kudzulu kwafunguka,+ 22  nzimu wakucena ukhaoneka ninga nkhangaiwa watcita mbudza kuna Yezu, yabvekambo fala kudzulu mbilonga: “Iwe ndiwe Mwananga wakufunika; ine ndisakomerwa na iwe.”+ 23  Pidatoma Yezu+ basa yace, iye akhali cifupi na pyaka 30 pyakubalwa.+ Ninga mukhanyerezera anthu, iye akhali mwana wa Zuze,+mwana wa Eli, 24  mwana wa Matati,mwana wa Levi,mwana wa Meliki,mwana wa Janai,mwana wa Zuze, 25  mwana wa Matatiya,mwana wa Amosi,mwana wa Naumi,mwana wa Esili,mwana wa Nagai, 26  mwana wa Maati,mwana wa Matatiya,mwana wa Simei,mwana wa Yoseki,mwana wa Yoda, 27  mwana wa Yowanani,mwana wa Resa,mwana wa Zorobhabhele,+mwana wa Salatiyele,+mwana wa Neri, 28  mwana wa Meliki,mwana wa Adhi,mwana wa Koza,mwana wa Elimadhi,mwana wa Eri, 29  mwana wa Yezu,mwana wa Eliezere,mwana wa Yorimu,mwana wa Matati,mwana wa Levi, 30  mwana wa Simiyau,mwana wa Yuda,mwana wa Zuze,mwana wa Yonami,mwana wa Eliyakimu, 31  mwana wa Meleya,mwana wa Mena,mwana wa Matata,mwana wa Natani,+mwana wa Dhavidhi,+ 32  mwana wa Yese,+mwana wa Obhedhi,+mwana wa Bhoazi,+mwana wa Salimoni,+mwana wa Nasoni,+ 33  mwana wa Aminadhabhu,mwana wa Arni,mwana wa Ezironi,mwana wa Peresi,+mwana wa Yuda,+ 34  mwana wa Yakobe,+mwana wa Izaki,+mwana wa Abhrahamu,+mwana wa Tera,+mwana wa Naori,+ 35  mwana wa Seruge,+mwana wa Ragani,+mwana wa Pelegi,+mwana wa Ebheri,+mwana wa Sela,+ 36  mwana wa Kainani,mwana wa Arfaxadhi,+mwana wa Semu,+mwana wa Nowa,+mwana wa Lameki,+ 37  mwana wa Metuzalemu,+mwana wa Enoki,mwana wa Jaredhi,+mwana wa Malalele,+mwana wa Kainani,+ 38  mwana wa Enosi,+mwana wa Seti,+mwana wa Adhamu,+mwana wa Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “tetrarka.” Ndi ntongi wa nzinda ubodzi mu utongi Waciroma.
Unoyu ndi Herodhi Antipa. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “njira inaphatisira Mulungu toera kupulumusa.”
Peno: “nguwo inango ya pakhundu.”
Ntundu unoyu wa foxolo walandana na garfu.