Ninga Mudazilembera Luka 12:1-59

 • Ntombwe wakutupisa mikate wa Afarisi (1-3)

 • Gopani Mulungu, tayu anthu (4-7)

 • Kulonga kuti musadziwa Kristu (8-12)

 • Nsangani unalonga pya nyakupfuma wakusowa ndzeru (13-21)

 • Lekani kudzudzumika kakamwe (22-34)

  • Nkumbi ungʼono (32)

 • Kukhala wakuyangʼanira (35-40)

 • Ntumiki wakukhulupirika na wakukhonda kukhulupirika (41-48)

 • Tayu ntendere, mbwenye kumwazana (49-53)

 • Kufunika kwa kudzindikira midzidzi (54-56)

 • Kumalisa nseru (57-59)

12  Pa ndzidzi unoyu, pidagumanyikana mwinji wa pikwi na pikwi pya anthu akuti akhapondana unango na ndzace, pakutoma Yezu apanga anyakupfundzace: “Citani mphole-mphole na ntombwe wakutupisa mikate wa Afarisi, wakuti ndi umpfakafaka.+  Mbwenye nkhabepo cinthu cidabiswa mwadidi cakuti nkhabe kudzaoneka, pontho nkhabe cinthu ciri ncibisobiso cakuti nkhabe kudzadziwika.+  Natenepa, pyonsene pinalonga imwe ncidima pinadzabviwa pa ceza, pontho pinalonga imwe nciwerewere nʼnyumba zanu, pinadzadziwiswa pantsoi.  Axamwali anga, kusiyapo pyenepi, ine ndinakupangani+ kuti: Lekani kugopa ale akuti anakwanisa kukuphani, buluka penepo mbacimwana kucita pinango kupiringana pyenepi.+  Mbwenye ine ndinakupangani kuti mbani anafunika imwe kugopa: Gopani Ule wakuti pakumala kupha, ali na mphambvu za kuponya munthu mu Djehena.*+ Inde, ine ndinakupangani, gopani Iye.+  Kodi mbalame zixanu zingʼono nee zisaguliswa na kobiri ziwiri za ntengo wakucepa?* Ngakhale tenepo, Mulungu nkhabe kuduwala nee ibodzi ya izo.+  Mbwenye kwa imwe, iye alengesa tsisi yonsene ya munsolo mwanu.+ Lekani kugopa; imwe ndimwe akufunika kakamwe kupiringana mbalame zingʼono zizinji.+  “Ine ndinakupangani, ule analonga kuna anthu kuti asandidziwa,+ Mwana wa munthu anadzalongambo kuna aanju a Mulungu kuti asandziwa.+  Mbwenye ule anandikhonda pamaso pa anthu, anadzakhondwambo pamaso pa aanju a Mulungu.+ 10  Ule analonga mwakuipa Mwana wa munthu, anadzalekererwa, mbwenye ule anatikana nzimu wakucena, nkhabe kudzalekererwa.+ 11  Angakuperekani ku mbuto zakutongera miseru,* kuna atongi, peno kuna mautongi, lekani kudzudzumika kuti munalonga tani toera kutsidzikizika peno munalonganji,+ 12  thangwi pa ndzidzi unoyu, nzimu wakucena unadzakupfundzisani pinthu pinafunika imwe kulonga.”+ 13  Penepo munthu unango pakati pa mwinji wa anthu apanga Yezu: “Mpfundzisi, pangani mʼbale wanga toera agawane na ine unthaka udasiya babathu.” 14  Iye antawira: “Mamunawe, mbani adandisankhula toera ndikhale nyakutonga miseru peno nyakugawa unthaka pakati panu?” 15  Buluka penepo iye aapanga: “Fungulani maso anu mbamucita mphole-mphole na ntundu onsene wakufuna pinthu pizinji,*+ thangwi maseze munthu akhale na pinthu pizinji, umaso wace nkhabe kubulukira mu pinthu piri na iye.”+ 16  Na thangwi ineyi iye aapanga nsangani, mbati: “Mamuna unango wakupfuma akhali na pinthu pizinji toera kubvuna mʼmunda mwace. 17  Natenepa iye atoma kunyerezera muntima mwace: ‘Nakuti ine nkhabe mbuto yakuikha pinthu pinafuna ine kubvuna, ndinacitanji cincino?’ 18  Penepo iye alonga: ‘Ndinacita tenepa:+ Ndinagomola pyete pyanga, mbandimanga pyete pikulu, mwenemu ndinadzaikha pinthu pyanga pyonsene pinafuna ine kubvuna na pinthu pyanga pinango pyonsene, 19  penepo ndinadzapanga umaso wanga kuti: “Iwe uli na pinthu pyadidi pizinji pidakoya iwe toera kupidya mu pyaka pizinji; pfulika, dya pyako, mwa pyako, mbutsandzaya pyako.”’ 20  Mbwenye Mulungu ampanga: ‘Iwe munthu wakusowa ndzeru, masiku ano iwe unadzafa. Mphapo, mbani anafuna sala na pinthu pidakoya iwe?’+ 21  Pyenepi ndipyo pinacitika kuna munthu anagumanya mpfuma toera kuphedzeka ekhene, mbwenye nee ndi wakupfuma kuna Mulungu.”+ 22  Penepo iye alonga kuna anyakupfundzace: “Na thangwi ineyi, ine ndinakupangani kuti: Lekani kudzudzumika kakamwe na umaso wanu kuti munadzadyanji peno munadzabvalanji.+ 23  Thangwi umaso ndi wakufunika kakamwe kupiringana cakudya, pontho manungo ndi akufunika kakamwe kupiringana cakubvala. 24  Nyerezerani makhungubwe: Iwo nkhabe kubzwala mbeu nee kubvuna; iwo nkhabe cikwa; mbwenye Mulungu asaadyesa.+ Kodi imwe nee ndimwe akufunika kakamwe kupiringana mbalame?+ 25  Mbani mwa imwe anakwanisa kuthimizira pangʼono* basi umaso wace thangwi yakudzudzumika? 26  Mphapo, khala imwe nkhabe kwanisa kucita cinthu cingʼono ninga ceneci, thangwi yanji musadzudzumika na pinthu pinango?+ 27  Nyerezerani njira inakulira maluwa: Iwo nkhabe kuphata basa nee kusona nguwo; mbwenye ine ndinakupangani kuti Salomoni mu mbiri yace yonsene nee abvala ninga ibodzi mwa maluwa anewa.+ 28  Mphapo khala Mulungu asabvazika maluwa a ntsanga akuti lero alipo, mangwana mbapiswa na moto, kodi iye nee anadzacita pizinji toera kubvazika imwe anthu a cikhulupiro cakucepa? 29  Natenepa, lekani kudzudzumika kuti munadzadyanji peno munadzamwanji, pontho lekani kudzudzumika kakamwe;+ 30  thangwi pyonsene ipi ndi pinthu pyakuti anthu a dziko asapifuna kakamwe, mbwenye Babanu wakudzulu asadziwa kuti imwe musafuna pinthu pyenepi.+ 31  Mʼmbuto mwace, pitirizani kusaka Umambo wace, pinthu pyenepi munadzapithimizirwa.+ 32  “Lekani kugopa, imwe nkumbi ungʼono,+ thangwi Babanu akomerwa kukupasani Umambo.+ 33  Gulisani piri na imwe mbamupereka kobiri ineyi kuna anyakutcerenga.+ Sasanyani pikhwama pyakukhonda kusakala, pyakuti ndi mpfuma yakukhonda mala kudzulu,+ kweneko mambava na maberethe nkhabe kwanisa kufikako. 34  Thangwi kunakhala mpfuma yanu, ndiko kunakhalambo mitima yanu. 35  “Bvalani mbamukhala akukhunganyika,+ pontho khalani na nyale zanu zakugaka.+ 36  Musafunika kukhala ninga anyabasa anadikhira mbuyawo anabwera+ buluka kuphwando yakumanga banja,+ toera angafika mbagogodza nsuwo, iwo akwanise kunfungulira mwakucimbiza. 37  Anyakutsandzaya ndi anyabasa akuti mbuyawo angafika anaagumana akuyangʼanira! Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti mbuyawo anadzabvala nguwo ya nyabasa mbaapanga toera akhale pameza, iye anabwera kuna iwo mbaatumikira. 38  Anyakutsandzaya ndiwo maseze mbuyawo afike tcititciti* peno mʼmadzongwe* mbaagumana ali akukhunganyika! 39  Mbwenye kumbukani ipi: Mwanaciro nyumba mbadadziwa ndzidzi unafuna kufika mbava, iye nee mbadatawirisa kuti mbava apite nʼnyumba mwace.+ 40  Imwembo khalani akukhunganyika, thangwi Mwana wa munthu anabwera pa ndzidzi unakhonda imwe kudikhira.”+ 41  Penepo Pedhru abvundza: “Mbuya, muli kulonga nsangani unoyu kuna ife basi peno kuna anthu onsene?” 42  Mbuya alonga: “Mwandimomwene mbani ntumiki* wakukhulupirika na wandzeru,* adakhazikiswa na mbuyace toera kutsalakana anyabasa ace* na kuapasa cakudya cakukwana pa ndzidzi wakuthema?+ 43  Wakutsandzaya ndi mʼbandazi unoyu mbuyace angabwera mbanʼgumana akucita pyenepi! 44  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti iye anadzanʼkhazikisa toera kuonera pinthu pyace pyonsene. 45  Mbwenye mʼbandazi unoyu anganyerezera muntima mwace kuti: ‘Mbuyanga akudembuka kubwera,’ iye mbatoma kumenya anyabasa amuna na akazi, kudya, kumwa na kuledzera,+ 46  mbuyace mʼbandazi unoyu anadzabwera pa ntsiku inakhonda iye kudikhira na pa ndzidzi unakhonda iye kudziwa, iye anadzantcunyusa kakamwe mbamponya ku mbuto ya anthu akukhonda kukhulupirika. 47  Penepo mʼbandazi ule adabvesesa pinafuna mbuyace mbwenye mbakhonda khunganyika peno mbakhonda kucita pidampanga mbuyace,* anadzamenywa kakamwe.+ 48  Mbwenye ule adakhonda kubvesesa pinafuna mbuyace mbacita pinthu pyakuti athema kutcunyuswa napyo, anadzamenywa pangʼono. Mwandimomwene, ule adapaswa mabasa mazinji, asafunika kukwanirisa mabasa anewa; ule adakhazikiswa toera kuonera mabasa mazinji, anthu anadzadikhira kuti iye acite mwadidi mabasa anewa onsene.+ 49  “Ine ndabwera kudzagasa moto pa dziko yapantsi. Khala moto wagaswa kale, ninji pontho cinafuna ine? 50  Mwandimomwene, ndiri na ubatizo wakuti ndisafunika kubatizwa nawo, pontho ndiri wakutsukwala kakamwe mpaka kumala kwawo!+ 51  Kodi musanyerezera kuti ndabweresa ntendere pa dziko yapantsi? Nkhabe, mbwenye ine ndinakupangani kuti ndabweresa kumwazana.+ 52  Thangwi kutomera cincino, anthu a panyumba ibodzi ene anadzakhala akumwazana. Khala pana anthu axanu, atatu nkhabe kudzabverana na awiri, awiri nkhabe kudzabverana na atatu. 53  Baba nkhabe kudzabverana na mwanace wamamuna, mwana wamamuna nkhabe kudzabverana na babace. Mama nkhabe kudzabverana na mwanace wankazi, mwana wankazi nkhabe kudzabverana na mai wace. Mebzwala nkhabe kudzabverana na nkwenyace, nkwenya nkhabe kudzabverana na mebzwalace.”+ 54  Buluka penepo iye apangambo mwinji wa anthu: “Mungaona khole ikubuluka kumadokero a dzuwa, penepo pene imwe musalonga: ‘Kunaoneka condzi,’ pyenepi pisacitikadi. 55  Mungabva mphepo mbikamenya buluka kunterero, imwe musalonga: ‘Kunja kunapisa kakamwe,’ mbapicitikadi. 56  Imwe ampfakafaka, musakwanisa kudziwa mabvekero a pidzindikiro pya pa dziko yapantsi na kudzulu, mphapo thangwi yanji imwe nkhabe kwanisa kudzindikira mabvekero a pinthu pinacitika pa ndzidzi uno?+ 57  Thangwi yanji imwe nkhabe kwanisambo kudzindikira pinthu pyadidi pinafunika imwe kucita? 58  Khala uli kuenda kuna ntongi toera kutongesana na munthu adakusumira, mbuciri nʼnjira, cita pyonsene toera kumalisa nseru wako na iye toera iye akhonde kukupereka kuna nyakutonga miseru, nyakutonga miseru mbakupereka kuna nyakuonera thando yakutongera miseru, iye mbakufungira nkaidi.+ 59  Mwandimomwene ine ndinakupanga kuti nee unadzabuluswa mwenemo, mpaka ungamala kulipa mangawa onsene ali na iwe.”*

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “maasaryo mawiri.” Onani Apendise B14.
Munjira inango: “mʼmasinagoga.”
Peno: “ntundu onsene wa kusirira.”
Peno: “mphindi ibodzi.”
Kutomera pa ndzidzi 9 wakumasiku mpaka pa ndzidzi 12 wakumasiku.
Kutomera pa ndzidzi 12 wakumasiku mpaka pa ndzidzi 3 wakumacibese.
Peno: “nyabasa wankulu wa panyumba.”
Peno: “waudziwisi.”
Peno: “anyabasa ace a panyumba.”
Peno: “nee acita pinthu mwakubverana na cifuno cace.”
Fala na Fala: “lepitoni yakumalisa.” Onani Apendise B14.