Ninga Mudazilembera Luka 1:1-80

  • Mafala akutoma kuna Teofilo (1-4)

  • Gabhriyeli alonga mwanyapantsi pya kubalwa kwa Juwau Mʼbatizi (5-25)

  • Gabhriyeli alonga mwanyapantsi pya kubalwa kwa Yezu (26-38)

  • Mariya aenda kaona Elizabheti (39-45)

  • Mariya asimba Yahova (46-56)

  • Juwau abalwa, mbapaswa dzina (57-66)

  • Profesiya ya Zakariya (67-80)

1  Anthu azinji awangisira toera kugumanya na kulemba mphangwa za pinthu pyakunyindirika pyakuti ife tisapikhulupirambo,+  ninga mudazifokotozerwa ife na ale akuti kubulukira pakutoma akhali amboni adaona na maso,+ mbafokotozambo mphangwa zenezi.+  Natenepa, pakumala kudinga mwadidi pinthu pyonsene kubulukira pakutoma, ndatongambo kukulemberani imwe wakulemedzwa kakamwe Teofilo,+ cibodzi na cibodzi ninga mudacitikira ipyo,  toera mudziwe mwadidi undimomwene wa pinthu pyonsene pidapfundziswa imwe.+  Mu ntsiku za Herodhi,*+ mambo wa ku Yudeya, akhalipo nyantsembe akhacemerwa Zakariya wa nsoka wa Abhiya.+ Nkazace akhali Elizabheti,* wa dzindza ya Aroni.  Uwiri wawo akhali anthu akulungama pamaso pa Mulungu, pontho akhali akusowa mulando, thangwi akhatoweza matongero onsene na mitemo yonsene ya Yahova.*  Mbwenye iwo nee akhali na mwana, thangwi Elizabheti nee akhabala, pontho uwiri wawo akhadakalamba.  Zakariya akhatumikira ninga nyantsembe pamaso pa Mulungu mu ndzidzi udapita nsoka wace.+  Mwakubverana na pikhacita anyantsembe ntsiku zonsene, ukhadafika ndzidzi wace wakupita mu templo ya Yahova*+ toera kupereka ntsembe.+ 10  Pa ndzidzi wakupereka ntsembe, mwinji onsene wa anthu ukhacita phembero kunja. 11  Anju wa Yahova* abwera pana iye, mbalimira kukhundu yamadyo ya guwa ya ntsembe. 12  Mbwenye pidaona iye anju, Zakariya adzudzumika mbagopa kakamwe. 13  Mbwenye anju ampanga: “Leka kugopa Zakariya, thangwi maphembero ako abviwa, pontho nkazako Elizabheti anadzabala mwana wamamuna, iwe unadzanʼthula Juwau.+ 14  Iwe unadzakomerwa mbusekera kakamwe, pontho anthu azinji anadzakomerwambo na kubalwa kwace,+ 15  thangwi iye anadzakhala wankulu pamaso pa Yahova.*+ Mbwenye iye nee asafunika kumwa vinyu peno pyakumwa pinango pyakuledzeresa,+ pontho iye anadzadzala na nzimu wakucena, ngakhale mbadzati kubalwa,*+ 16  iye anadzaphedza azinji mwa ana a Izraeli toera kubwerera kuna Yahova* Mulungu wawo.+ 17  Pontho iye anadzapita patsogolo pa Mulungu na nzimu pabodzi na mphambvu ninga za Eliya,+ toera abweze mitima ya ababa kuna ana+, anthu akukhonda bvera akhale na ndzeru za anthu akulungama, toera iye abwerese kuna Yahova* mbumba yakuti iri yakukhunganyika.”+ 18  Zakariya alonga kuna anju: “Ndinakhala tani na cinyindiro cakuti pyenepi pinacitikadi? Thangwi ine ndakalamba, pontho nkazanga agwesera kakamwe.” 19  Anju antawira: “Ine ndine Gabhriyeli,+ ule anakhala cifupi na Mulungu,+ pontho ine ndatumwa kuti ndilonge na iwe toera kukudziwisa mphangwa zenezi zadidi. 20  Mbwenye iwe unadzakhala bewewe mbucimwana kulonga mpaka ntsiku inafuna kucitika pinthu pyenepi, thangwi nee wakhulupira mafala anga, akuti anadzakwanirisika pa ndzidzi udakhazikiswa.” 21  Mu ndzidzi unoyu, anthu akhapitiriza kudikhira Zakariya, pontho iwo akhadzudzumika kuti thangwi yanji iye akudembuka kakamwe mu templo. 22  Pidabuluka iye kunja, nee akhakwanisabve kulonga nawo, natenepa anthu adzindikira kuti iye akhadaona masomphenya mu templo. Iye akhaphatisira manja ace toera kulonga nawo, mbwenye apitiriza kukhala bewewe. 23  Pidamala ntsiku zace zakutumikira mu templo, iye aenda kunyumba kwace. 24  Pidapita ntsiku zingasi, Elizabheti nkazi wa Zakariya akhala na mimba, iye amala miyezi mixanu nee kubuluka panyumba; iye akhalonga: 25  “Yahova* andicitira pyenepi mu ntsiku zino. Iye andikumbuka toera kubulusa manyadzo anga pakati pa anthu.”+ 26  Pikhali Elizabheti na miyezi mitanthatu ya mimba yace, anju Gabhriyeli+ atumwa na Mulungu toera kuenda ku nzinda ubodzi wa ku Galileya unacemerwa Nazareti, 27  kuna mwali+ akhadikhira kumanga banja* na mamuna anacemerwa Zuze wa dzindza ya Dhavidhi, mwali unoyu akhacemerwa Mariya.+ 28  Pidafika anju alonga kuna Mariya: “Ntendere ukhale na iwe, iwe udadzala na nkhombo, Yahova* ali na iwe.” 29  Mbwenye iye adzudzumika kakamwe na mafala a anju mbasaka kubvesesa mabvekero a mamwanyikiro anewa. 30  Natenepa anju ampanga: “Leka kugopa Mariya, thangwi Mulungu akomerwa na iwe. 31  Ona! Iwe unadzakhala na mimba mbubala mwana wamamuna,+ usafunika kumpasa dzina yakuti Yezu.+ 32  Iye anadzakhala wankulu,+ mbacemerwa Mwana wa Mulungu Wakudzulu Kakamwe,+ pontho Yahova* Mulungu anadzampasa mpando waumambo wa babace, Dhavidhi.+ 33  Iye anadzatonga ninga Mambo panyumba ya Yakobe kwenda na kwenda, pontho Umambo wace nkhabe kudzamala.”+ 34  Mbwenye Mariya alonga kuna anju: “Pyenepi pinakwanisika tani, thangwi ine cipo ndapita mʼmabonde na mamuna?”+ 35  Anju antawira: “Nzimu wakucena unabwera kuna iwe,+ pontho mphambvu ya Mulungu Wakudzulu Kakamwe inadzakugudumira. Na thangwi ineyi, ule anafuna kudzabalwa anadzacemerwa wakucena,+ Mwana wa Mulungu.+ 36  Ona! Mʼbale wako Elizabheti akhalongwa kuti nkhabe kubala, ali na mimba ya mwana wamamuna mu unkhalamba wace, uno ndi mwezi wace wacitanthatu; 37  thangwi Mulungu asakwanirisa mafalace onsene.”*+ 38  Penepo Mariya alonga: “Onani! Ndine bitcu wa Yahova!* Mbapicitike kuna ine ninga mudapilongera imwe.” Natenepa anju abuluka mbaenda. 39  Mu ntsiku zenezi, Mariya abuluka mwakucimbiza mbaenda kucisa ca mapiri, mu nzinda ubodzi wa dzindza ya Yuda, 40  iye apita nʼnyumba ya Zakariya mbamwanyika Elizabheti. 41  Elizabheti pidabva iye kumwanyikwa kudacitwa iye na Mariya, mwana akhali mʼmimba mwace anumpha, Elizabheti adzala na nzimu wakucena, 42  mbalonga mwakugaluza: “Uli na nkhombo ndiwe pakati pa akazi onsene, pontho ali na nkhombo ndi mwana anafuna kubuluka mʼmimba mwako! 43  Natenepa ndi nkhombo kwa ine kudzaoniwa na mama wa Mbuyanga. 44  Thangwi pidabva ine kundimwanyika kudacita iwe, mwana ali mʼmimba mwanga anumpha mwakukomerwa. 45  Nyakutsandzayambo ndi ule adakhulupira, thangwi mafala onsene adapangwa iye na Yahova* anadzakwanirisika mwakukwana.” 46  Mariya alonga: “Umaso* wanga ukusimba Yahova,*+ 47  ntima wanga ukutsandzaya kakamwe na Mulungu, Mpulumusi wanga,+ 48  thangwi iye aona makhaliro akucepeseka a ntumiki wace.+ Na thangwi ineyi, kutomera lero anthu a madzindza onsene anadzandicemera wakutsandzaya,+ 49  thangwi Mulungu wamphambvu zonsene andicitira pinthu pikulu, dzina yace ndi yakucena,+ 50  pontho kwenda na kwenda iye asabvera ntsisi ale anamulemedza.*+ 51  Iye acita pinthu pyamphambvu na nkono wace, mbabalalisa anthu a mitima yakudzikuza.+ 52  Iye atcitisa anthu amphambvu mʼmipando yawo yaumambo,+ mbakuza anthu akucepeseka;+ 53  anthu anjala iye aakhutisa na pinthu pyadidi,+ mbwenye anthu akupfuma iye aaendesa cimanja-manja. 54  Iye abwera kudzaphedza ntumiki wace Izraeli, mbakumbuka ntsisi zace za kwenda na kwenda,+ 55  ninga mudalongera iye kuna ambuyathu, kuna Abhrahamu na dzindza* yace.”+ 56  Mariya akhala na iye cifupi na miyezi mitatu, buluka penepo abwerera kunyumba kwace. 57  Natenepa ukhadafika ndzidzi toera Elizabheti abale, iye abala mwana wamamuna. 58  Anthu a pacisa na abale ace abva kuti Yahova* apangiza ntsisi zace kuna iye, natenepa iwo atsandzaya pabodzi na iye.+ 59  Pa ntsiku yacisere, iwo abwera toera kusidza mwana,+ pontho iwo akhafuna kumpasa dzina ya babace, Zakariya. 60  Mbwenye mai wace mwana alonga: “Nkhabe! Iye anacemerwa Juwau.” 61  Penepo iwo ampanga: “Nee mʼbodzi mwa abale ako anacemerwa na dzina ineyi.” 62  Natenepa iwo atoma kulonga na manja na babace mwana toera adziwe dzina ikhafuna iye kupasa mwanace. 63  Natenepa iye aphemba tabwa, mbalemba: “Dzina yace ndi Juwau.”+ Penepo onsene adzumatirwa kakamwe. 64  Pa ndzidzi unoyu, mulomo wace wafunguka, lirimi yace yasudzuka,+ mbatoma kulonga mukusimba Mulungu. 65  Natenepa anthu onsene a pacisa cawo atoma kugopa, pinthu pyenepi pyonsene pyatoma kulongwa mucisa consene ca mapiri a dziko ya Yudeya. 66  Anthu onsene akhabva pyenepi, akhapikoya mʼmitima yawo, mbalonga: “Kodi mwana unoyu anadzakhala ani?” Thangwi mwandimomwene djanja ya Yahova* ikhali na iye. 67  Penepo Zakariya babace mwana, adzala na nzimu wakucena mbatoma kulonga mphangwa za Mulungu: 68  “Mbasimbwe Yahova,* Mulungu wa Izraeli,+ thangwi iye abvera ntsisi mbumba yace mbabweresa cipulumuso.+ 69  Iye acitisa kuti aoneke mpulumusi wamphambvu*+ panyumba ya ntumiki wace Dhavidhi,+ 70  ninga mudalonga iye na milomo ya aprofeta ace akale akukhulupirika,*+ 71  toera kutipulumusa mʼmanja mwa anyamalwa athu na mwa ale onsene anatiida;+ 72  toera kupangiza ntsisi kuna ife thangwi ya ambuyathu, mbakumbuka cibverano cace cakucena,+ 73  kudumbira kudacita iye kuna mbuyathu Abhrahamu,+ 74  toera pidamala ife kuombolwa mʼmanja mwa anyamalwa athu, atipase nkhombo zakulambira Mulungu mwakukhonda gopa, 75  mwakukhulupirika na mwakulungama pamaso pace, ntsiku zathu zonsene. 76  Mbwenye kwa iwe mwananga, unadzacemerwa mprofeta wa Mulungu Wakudzulu Kakamwe, thangwi unadzaenda patsogolo pa Yahova* toera kusasanyira njira zace,+ 77  kuti upase mbumba yace cidziwiso toera apulumuke kubulukira mukulekererwa madawo awo,+ 78  thangwi ya ntsisi zikulu za Mulungu wathu. Na ntsisi zenezi, ceza camacibese cinabwera kuna ife buluka kudzulu, 79  toera kupereka ceza kuna ale anakhala ncidima na mu nʼthundzi wakufa,+ pontho toera kutsogolera manyalo athu munjira yantendere.” 80  Mwana akula mbakhala wakuwanga mwauzimu, iye apitiriza kukhala nʼthando mpaka ntsiku idapangizika iye pakweca kuna mbumba ya Izraeli.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Zabere.”
Peno: “mbaciri mʼmimba mwa mai wace.”
Peno: “akhabvundzirana.”
Peno: “thangwi nkhabe cinthu cinacimwana Mulungu.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “ananʼgopa.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Fala na Fala: “nyanga ya cipulumuso.” Onani Mabvekero a Mafala Anango, “Nyanga.”
Peno: “akucena.”