Ninga Mudazilembera Juwau 4:1-54

  • Yezu na nkazi wa ku Samariya (1-38)

    • Kulambira Mulungu “mukutsogolerwa na nzimu na undimomwene” (23, 24)

  • Asamariya azinji akhulupira Yezu (39-42)

  • Yezu awangisa mwana wamamuna wa nyabasa wankulu wa mambo (43-54)

4  Pidadziwa Mbuya kuti Afarisi abva kuti Yezu ali na anyakupfundza azinji, pontho kuti asabatiza+ anthu azinji kupiringana Juwau,  (maseze Yezu nee akhabatiza anthu, mbwenye akhabatiza ndi anyakupfundzace),  iye abuluka ku Yudeya mbaenda pontho ku Galileya.  Mbwenye iye akhafunika kupita na ku Samariya.  Natenepa iye afika ku Samariya mu nzinda unacemerwa Sikari, cifupi na munda wa Yakobe ukhadapasa iye mwanace Zuze.+  Pontho kweneko kukhali na ncera wa Yakobe.+ Nakuti Yezu akhadaneta na ulendo, iye akhala pa ncera. Ukhali ndzidzi 12 wakumasikati.  Nkazi wa ku Samariya abwera kudzatunga madzi. Yezu ampanga: “Ndipasembo madzi ndimwe.”  (Thangwi anyakupfundzace akhadaenda kagula pyakudya ku nzinda.)  Penepo nkazi wa ku Samariya ambvundza: “Pinacitika tani kuti imwe Muyuda muphembe madzi akumwa kuna ine nkazi wa ku Samariya?” (Thangwi Ayuda nee asabverana na Asamariya.)+ 10  Yezu antawira: “Iwe mbudadziwa pya muoni wa Mulungu+ na ule anakupanga kuti: ‘Ndipasembo madzi ndimwe,’ iwe mbudamʼphemba, iye mbadakupasa madzi akupasa umaso.”+ 11  Nkazi alonga: “Mbuya, imwe nkhabe nʼthepu toera kutunga nawo madzi, pontho ncera ndi wakuzika. Mphapo munaatunga kupi madzi anewa akupasa umaso? 12  Kodi imwe ndimwe nkulu kupiringana mbuyathu Yakobe? Iye atipasa ncera uyu ukhamwa iye na anace pabodzi na pifuyo pyace.” 13  Yezu antawira: “Munthu anamwa madzi awa, anadzakhala pontho na nyota. 14  Munthu anamwa madzi anafuna kumpasa ine, cipo anadzakhala pontho na nyota,+ mbwenye madzi anafuna kumpasa ine anadzakhala muna iye ninga mphuno ya madzi toera kumpasa umaso wakukhonda mala.”+ 15  Nkazi alonga: “Mbuya, ndipaseni madzi anewa toera ndikhonde kukhala pontho na nyota, ndikhondembo kubwera pontho pano kudzatunga madzi.” 16  Iye ampanga: “Ndoko, kacemere mamunako ubwere naye kuno.” 17  Nkazi atawira: “Ine nkhabe mamuna.” Yezu ampanga: “Pidalonga iwe kuti: ‘Ine nkhabe mamuna,’ walonga mwadidi. 18  Thangwi iwe ukhadasembwa na amuna axanu, pontho mamuna ali na iwe cincino si mamunako tayu. Pidalonga iwe mphyandimomwene.” 19  Nkazi alonga: “Mbuya, ndisaona kuti imwe ndimwe mprofeta.+ 20  Ambuyathu akhalambira Mulungu paphiri iyi, mbwenye imwe Ayuda musalonga kuti anthu asafunika kulambira Mulungu ku Yerusalemu.”+ 21  Yezu ampanga: “Nkaziwe, mwandimomwene ine ndinakupanga kuti unadzafika ndzidzi wakuti imwe nee munadzalambira Baba paphiri iyi, nee ku Yerusalemu. 22  Imwe musalambira cinakhonda imwe kudziwa,+ mbwenye ife tisalambira cinadziwa ife, thangwi cipulumuso cisabuluka kuna Ayuda.+ 23  Mbwenye unadzafika ndzidzi, pontho ndzidzi unoyu wafika, wakuti alambiri andimomwene anadzalambira Baba mukutsogolerwa na nzimu na undimomwene, thangwi mwandimomwene Baba asasaka anthu ninga anewa toera kumulambira.+ 24  Mulungu ndi nzimu,+ pontho ale anamulambira asafunika kumulambira mukutsogolerwa na nzimu na undimomwene.”+ 25  Nkazi antawira: “Ine ndisadziwa kuti anabwera Mesiya, ule anacemerwa Kristu. Iye angabwera, anadzatifokotozera pinthu pyonsene.” 26  Yezu antawira: “Iye, ndine pano analonga na iwe.”+ 27  Pa ndzidzi unoyu anyakupfundzace afika, iwo adzumatirwa thangwi iye akhalonga na nkazi. Mbwenye nee mʼbodzi adambvundza kuti: “Musafunanji na iye?” peno “Thangwi yanji mukulonga naye?” 28  Penepo nkazi asiya nkhali yace ya madzi, aenda ku nzinda, mbapanga anthu kuti: 29  “Bwerani muone munthu adandipanga pinthu pyonsene pidacita ine. Kodi iye panango si Kristu tayu?” 30  Iwo abuluka mu nzinda mbaenda kuna Yezu. 31  Iwo mbadzati kufika, anyakupfundza akhakulumiza Yezu, mbampanga: “Mpfundzisi,+ dyani.” 32  Mbwenye iye aatawira: “Ine ndiri na cakudya cinakhonda imwe kudziwa.” 33  Penepo anyakupfundzace abvundzana okha-okha: “Kodi alipo adamʼbweresera cakudya?” 34  Yezu aapanga: “Cakudya canga ndi kucita pinafuna ule adandituma,+ mbandimalisa basa yace.+ 35  Kodi imwe nee musalonga kuti yasala miyezi minai toera kufika ndzidzi wakubvuna? Mbwenye ine ndinakupangani kuti: Fungulani maso anu muyangʼane minda, onani kuti pyakudya pyamala kukola toera kubvunwa,+ 36  nyakubzwala akutambiriswa, pontho akugumanya misapo toera kuwina umaso wakukhonda mala, toera nyakubzwala na nyakubvuna atsandzaye pabodzi pene.+ 37  Thangwi munjira ineyi, mafala awa ndi andimomwene: Mʼbodzi ndi nyakubzwala, unango ndi nyakubvuna. 38  Ine ndakutumani toera kubvuna pidakhonda imwe kubzwala. Anango abzwala, mbwenye imwe muli kutsandzaya na misapo ya basa yawo.” 39  Asamariya azinji a mu nzinda unoyu akhulupira Yezu thangwi ya mafala a nkazi ule, mudapereka iye umboni, mbalonga: “Iye andipanga pinthu pyonsene pidacita ine.”+ 40  Pidafika Asamariya kuna Yezu, aphemba toera iye akhale na iwo. Natenepa Yezu akhala kweneko ntsiku ziwiri. 41  Penepo anthu azinji akhulupira thangwi ya pinthu pikhalonga iye, 42  iwo apanga nkazi: “Ife nee tisakhulupira thangwi ya pidalonga iwe basi; thangwi ife tabva tekhene, pontho tisadziwa kuti mwandimomwene munthu uyu ndi mpulumusi wa dziko.”+ 43  Mudapita ntsiku ziwiri, iye abuluka kweneko mbaenda ku Galileya. 44  Mbwenye Yezu akhalonga kuti* mprofeta nee asalemedzwa kucisa cace.+ 45  Mbwenye pidafika iye ku Galileya, Agalileu azinji antambira mwadidi, thangwi iwo akhadaona pinthu pizinji pidacita iye pa phwando ku Yerusalemu,+ thangwi iwo akhadaendambo kuphwando ineyi.+ 46  Buluka penepo iye afika pontho ku Kana wa ku Galileya, kukhadasanduza iye madzi kudza vinyu.+ Akhalipo nyabasa wankulu wa mambo ku Kafarnau, wakuti mwanace wamamuna akhaduwala. 47  Pidabva iye kuti Yezu afika ku Galileya buluka ku Yudeya, aenda kuna iye mbamʼphemba kuti aende pabodzi na iye toera akawangise mwanace, thangwi akhali cifupi na kufa. 48  Mbwenye Yezu ampanga: “Mungakhonda kuona pirengo na pinthu pyakudzumisa, imwe cipo munakhulupira.”+ 49  Nyabasa wankulu wa mambo alonga: “Mbuya, tendeni mwananga mbadzati kufa.” 50  Yezu ampanga: “Bwerera kunyumba kwako, mwanako awanga.”+ Iye akhulupira mafala adampanga Yezu, mbabwerera kunyumba kwace. 51  Mbwenye pikhabwerera iye kunyumba, anyabasa ace akhaenda kuna iye toera kumpanga kuti mwanace awanga. 52  Natenepa iye aabvundza kuti ndi ndzidzi upi udawanga iye. Iwo antawira: “Iye awanga dzulo pa ndzidzi ubodzi wakumasikati.” 53  Babace adzindikira kuti ndi ndzidzi unoyu udapangwa iye na Yezu kuti: “Mwanako awanga.”+ Natenepa, iye na anthu onsene a panyumba pace, akhulupira Yezu. 54  Ceneci cikhali cirengo caciwiri+ cidacita Yezu pidabuluka iye ku Yudeya mbaenda ku Galileya.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akhapereka umboni wakuti.”