Izaiya 46:1-13

46  Bheli akotama,+ Nebho apendama. Madzimunthu akwizwa pa pinyama, pinyama pyakuthukula napyo mitolo,+Ninga mitolo yakuti isalemeresa pinyama pyakuneta.   Alungu anewa anadzakotama, mbagodama pabodzi pene;Iwo nee anakwanisa kupulumusa mitolo,*Pontho iwo ene akuendeswa ku ubitcu.   “Ndibvesereni imwe anthu a dzindza ya Yakobe, pontho imwe monsene mudasala pakati pa mbumba ya Izraeli,+Imwe anatsalakana ine kutomera mu ndzidzi udabalwa imwe na imwe anakwata ine kutomera mu ndzidzi ukhali imwe mʼmimba.+   Mpaka imwe kukalamba, ine ndinadzakhala mʼbodzi ene;+Mpaka imwe mubuluke imbvi, ine ndinapitiriza kukutsalakanani. Ninga pinacita ine, ine ndinakukwatani, ndinakutsalakanani, pontho ndinakupulumusani.+   Imwe munandilandanisa na ani?+Mbani anafuna kulonga imwe kuti ndi sawasawa na ine?+   Alipo ale anagubudza ouro mʼmaborosa mwawo;Mbapima parata pa bhalansa. Iwo asasaka nyakufula utale toera acite mulungu na parata ineyi.+ Buluka penepo iwo asagodamira dzimunthu ineyi mbailambira.+   Iwo asaikwata mbaiikha mʼmapewa mwawo;+Iwo asaithukula mbaiikha pa mbuto payo, pontho iyo isakhala penepo dzololo. Iyo nkhabe buluka pa mbuto payo.+ Iwo asaicemera, mbwenye iyo nkhabe tawira;Iyo nkhabe kupulumusa munthu angakhala pa nyatwa.+   Kumbukani pyenepi, pontho khalani acipapo. Bveserani mwadidi, imwe anyakucita pyakuipa.   Kumbukani pinthu pyakale,* pinthu pidacitika kale kakamwe,WL20Kuti ine ndine Mulungu, pontho nkhabepo unango. Ine ndine Mulungu, pontho nkhabepo unango wakulandana na ine.+ 10  Pinthu mbapidzati kucitika, ine ndisalonga mwanyapantsi kuti pinacitika tani,Pontho kutomera kale kakamwe, ndisalonga pinthu pyakuti pidzati kucitika.+ Ine ndisalonga: ‘Mwakukhonda penula, pinthu pidapikira ine pinadzacitika,+Pontho ndinadzacita pyonsene pinafuna ine.’+ 11  Ine ndinadzacemera capungu kumabulukiro a dzuwa,+Ndinadzacemera munthu bulukira ku dziko yakutali toera abwere kudzacita pinafuna ine.+ Ine ndalonga pyenepi, pontho ndinadzapicita. Ine ndakhazikisa cifuniro canga, pontho ndinacikwanirisa.+ 12  Ndibvesereni imwe anthu akuuma mitima,Imwe akuti muli kutali kakamwe na ulungami. 13  Ndzidzi toera kupangiza ulungami wanga uli dhuzi;Iwo nee uli kutali,Pontho ndzidzi unafuna ine kupulumusa anthu nee unadembuka.+ Ine ndinadzapulumusa Sioni, mbandipasa Izraeli mbiri yanga.”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Mitolo ineyi ndi madzimunthu adakwizwa pa pinyama.
Fala na Fala: “pyakutoma.”