Izaiya 44:1-28

  • Nkhombo kuna mbumba yakusankhulwa na Mulungu (1-5)

  • Nkhabepo Mulungu unango kusiyapo Yahova (6-8)

  • Kusowa basa kwa kulambira madzimunthu akucitwa na anthu (9-20)

  • Yahova ndi Muomboli wa Izraeli (21-23)

  • Aphatisira Siro toera kubwezeresa pinthu (24-28)

44  “Cincino bvesera iwe ntumiki wanga YakobeNa iwe ntumiki wanga Izraeli, ule adasankhula ine.+   Ipi ndi pidalonga Yahova,Ule adakucita na ule adakuumba,+Ule adakuphedza mu ndzidzi ukhali iwe mʼmimba: ‘Leka kugopa, iwe ntumiki wanga Yakobe,+Pontho iwe Yesuruni,*+ ule adasankhula ine.   Ine ndinadzapasa madzi ule anabva nyota,*+Pontho mbuto za mataka akuuma zinadzaoneka mikulo. Ine ndinadzapereka nzimu wanga kuna anako,*+Pontho ndinadzapasa nkhombo adzukulu ako.   Pontho iwo anadzamera pakati pa tsanga iwisi,+Ninga miti* inamera nʼkhundu mwa madzi.   Mʼbodzi anadzalonga: “Ine ndine wa Yahova.”+ Unango anadzapasika ekhene dzina ya Yakobe,Unangombo anadzalemba mʼmanja mwace: “Ndine wa Yahova.” Pontho unango anadzapasika dzina yakuti Izraeli.’   Ipi ndi pidalonga Yahova,Mambo+ na Muomboli wa Izraeli,+ Yahova wa anyankhondo: ‘Ine ndine wakutoma na wakumalisa.+ Kusiyapo ine, nkhabepo Mulungu unango.+   Mbani wakulandana na ine?+ Mbatawire mwakugaluza, Pontho mbandipangize umboni wace!+Mbalonge pinthu pinafuna kucitika cincino na pinafuna kucitika ntsogolo,Ninga pinacita ine kutomera ndzidzi udakhazikisa ine mbumba yakale.   Lekani kugopa,Pontho lekani kusowa cakucita thangwi ya kugopa.+ Kodi nee ndakupangani mbandikudziwisani pyenepi mbapidzati kucitika? Imwe ndimwe mboni zanga.+ Kodi alipo Mulungu unango kusiyapo ine? Nkhabe, nkhabepo Mwala unango;+ nkhabepo mwala unango unadziwa ine.’”   Onsene anasema madzimunthu ndi akusowa basa,Pontho madzimunthu anafuna iwo kakamwe anadzakhala akusowa basa.+ Ninga amboni awo, iwo* nkhabe ona cinthu, pontho nkhabe dziwa cinthu,+Na thangwi ineyi, ale anacita madzimunthu anewa anadzapaswa manyadzo.+ 10  Mbani wakuti mbadacita mulungu, peno dzimunthu ya utale*Yakuti nkhabe kumʼphedza?+ 11  Onani! Andzace onsene anadzapaswa manyadzo!+ Ale anacita madzimunthu anewa ndi anthu ene pyawo. Onsene mbagumanyikane, pontho mbakhale mʼmbuto zawo. Iwo anadzagopa kakamwe, pontho anadzapaswa manyadzo pabodzi pene. 12  Nyakufula utale asaphata utale pa moto na faramentu yace.* Iye asaufula na martelo,Mbausasanya na nkono wace wamphambvu.+ Buluka penepo asaphatwa na njala mbasowa mphambvu;Thangwi yakukhonda kumwa madzi, iye asaneta. 13  Mesiri wakusema miti, asafuthula nkhambala yakupima nayo, mbalemba muti na jiji yakufuira. Iye asaphatisira macado, pontho asaulemba na faramentu inango yakulemba nayo.* Iye asausasanya ninga munthu,+Pontho asaubalikisa ninga munthu,Toera ukhale panyumba.+ 14  Pana unango wakuti asagwanda miti ya sedhro. Iye asasankhula ntundu unango wa muti, muti ukulu,Pontho iye asautsalakana toera ukhale ukulu kakamwe pakati pa miti inango ya mu nsitu.+ Iye atceka muti,* pontho madzi asacitisa muti unoyu kukula. 15  Buluka penepo, munthu asaikha pa moto muti unoyu mbukhala ninga nkhuni. Khundu inango, iye asaigasa toera kuotha;Khundu inango asagasa nayo moto toera kuphika nkate. Kusiyapo pyenepi, iye asacita mulungu na muti unoyu mbaulambira. Iye asacinja muti unoyu mbudza dzimunthu yakusemwa, pontho asagodama pamaso pa dzimunthu ineyi.+ 16  Khundu ibodzi ya muti unoyu asaipisa pa moto;Khundu inango asaotca nayo nyama, asadya mbakhuta. Pontho iye asaiotha mbalonga: “Ahede! Ine ndiri kupisirwa uku mbandikayangʼana moto.” 17  Mbwenye khundu idasala, iye asaicinja kudza mulungu mbikhala dzimunthu yace yakusemwa. Iye asaigodamira, mbailambira. Iye asacita phembero kuna dzimunthu ineyi mbalonga: “Ndipulumuse, thangwi iwe ndiwe mulungu wanga.”+ 18  Iwo nkhabe dziwa cinthu, pontho nkhabe kubvesesa cinthu,+Thangwi maso awo aphimbirwa, mbacimwana kuona,Pontho mitima yawo nkhabe dzindikira pinthu. 19  Nkhabepo ananyerezera,Nkhabepo ali na udziwisi peno kubvesesa pinthu mbalonga: “Phindi ya muti ndaipisa pa moto,Pontho makala ace ndaphika nawo nkate mbandiotca nyama toera kudya. Kodi phindi idasala ya muti unoyu, ndisafunika kuicinja mbidza cinthu cakunyanyasa?+ Kodi ine ndisafunika kulambira phindi ya muti?”* 20  Iye akhala ninga munthu anadya dotha. Ntima wace wanʼnyengeza mbumpeusa. Iye nkhabe kwanisa kupulumusa umaso wace, pontho iye nkhabe kwanisa kulonga kuti: “Ndiri na cinthu cakusowa basa mʼmanja mwanga.” 21  “Kumbuka pinthu pyenepi, iwe Yakobe, pontho kumbuka pyenepi, iwe Izraeli,Thangwi iwe ndiwe ntumiki wanga. Ine ndakucita, pontho iwe ndiwe ntumiki wanga.+ Iwe Izraeli, ine nkhabe kudzakuduwala.+ 22  Ine ndinadzafudza madawo ako mbakhala ninga aphimbirwa na khole,+Pontho madawo ako anadzakhala ninga aphimbirwa na khole yakupswipa kakamwe. Bwerera kuna ine, thangwi ine ndinadzakuombola.+ 23  Khuwani mwakutsandzaya, imwe anakhala kudzulu,Thangwi Yahova acita pinthu! Khuwani mwakutsandzaya, imwe anakhala pantsi kakamwe pa dziko yapantsi! Khuwani mwakutsandzaya, imwe mapiri,+Misitu na miti yonsene iri mwenemo! Thangwi Yahova aombola Yakobe,Pontho apangiza mbiri yace kuna Izraeli.”+ 24  Ipi ndi pidalonga Yahova, Muomboli wako,+Ule adakucita kutomera mʼmimba: “Ine ndine Yahova, ule adacita pinthu pyonsene. Kudzulu ndafuthulako ndekhene,+Pontho ine ndalikhisa dziko yapantsi.+ Mbani akhali na ine? 25  Ine ndisapingiza pidzindikiro pya aprofeta authambi,Pontho ndine anacitisa kuti anyakulotera acite pinthu ninga madzemwa;+Ndine anacitisa anthu andzeru kusowa cakucita,Pontho ndisacitisa ndzeru zawo kukhala zakusowa basa;+ 26  Ine ndine Ule anakwanirisa mafala a ntumiki wace,Pontho ndine ule anakwanirisa masomphenya a anthu adatuma iye;+Ule analonga pya Yerusalemu kuti: ‘Anthu anadzakhala mwenemu,’+ Pontho ule analonga pya mizinda ya Yuda: ‘Iyo inadzamangwa pontho,+Ine ndinadzamanga pontho Yerusalemu wakuti akhadafudzwaʼ;+ 27  Ule anapanga madzi akuzika kuti: ‘Uma,Pontho ndinadzaumisa mikulo yako yonseneʼ;+ 28  Ule analonga pya Siro:+ ‘Iye ndi nkumbizi wanga,Pontho iye anadzacita pyonsene pinafuna ineʼ;+Ule analonga pya nzinda wa Yerusalemu: ‘Iwo unadzamangwa pontho,’ Pontho ule analonga pya templo kuti: ‘Unadzatoma kumangwa.’”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Dzina ineyi isabveka “Wakulungama,” ineyi ndi dzina yacilemedzo ya Izraeli.
Peno: “dziko yakusowa madzi.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Fala Yacihebheri isalonga pya muti wakuti usagumanika kakamwe nʼkhundu mwa mikulo ya ku Oriente Médio. Ncizungu ndi “choupos.”
Iwo unoyu ndi madzimunthu.
Peno: “dzimunthu yakunyunguluswa.”
Peno: “nyundo yace.”
Peno: “kompaso.”
Ncizungu, muti unoyu usacemerwa loureiro.
Peno: “phindi ya muti wakuuma.”