Izaiya 41:1-29

  • Nyakukunda wakumabulukiro a dzuwa (1-7)

  • Izraeli asankhulwa toera kukhala ntumiki wa Mulungu (8-20)

    • “Xamwali wanga Abhrahamu” (8)

  • Mulungu apangiza pinthu pinacimwana alungu (21-29)

41  “Imwe ntsuwa, matamani mbamundibvesera;Imwe madzindza, khalani pontho na mphambvu. Ndifendedzereni dhuzi, buluka penepo longani.+ Tendeni tigumanyikane toera titongesane.   Mbani adapasa mphambvu munthu wakumabulukiro a dzuwa,+Mbancemera mu ulungami wace toera akhale dhuzi na miyendo yace*Toera kumpasa madzindza,Pontho toera kuncitisa kutonga amambo?+ Mbani adaphatisira supada yace toera kuacinja kudza pfumbi,Mbaabalalisa na uta wace ninga pinacita mphepo na mapwepwa?   Iye asaathamangisa, mbakhonda kudzudzumiswa na cinthuMbapita na njira yakuti cipo aipita kale.   Mbani adacita pyenepi,Mbacemera madzindza kutomera kale?Ine Yahova Ndine Wakutoma;+ Pontho ndinakhala mʼbodzi ene kuna akumalisa.”+   Ntsuwa zaona pyenepi mbizitoma kugopa. Ale anakhala kunkhomo kwa dziko yapantsi atoma kutetemera. Iwo asagumanyikana pabodzi.   Mʼbodzi na mʼbodzi asaphedza ndzacePontho asapanga mʼbale wace: “Khala wakuwanga.”   Natenepa, ule anacita madzimunthu asapasa mphambvu ule anacita pinthu na utale;+Ule anaphapata utale na martelo*Asapasa mphambvu ule anamenya utale na martelo. Iye asalonga: “Utale wasoldhariwi mwadidi.” Buluka penepo dzimunthu isakhomerwa na maperego toera ikhonde kugwa.   “Mbwenye iwe Izraeli, ndiwe ntumiki wanga,+Iwe Yakobe, ule adasankhula ine,+Mwana* wa xamwali wanga Abhrahamu,+   Iwe ndiwe adakwata ine kubulukira kunkhomo kwa dziko yapantsi,+Pontho iwe ndiwe adacemera ine kutali kakamwe. Ine ndakupanga: ‘Iwe ndiwe ntumiki wanga;+ Ine ndakusankhula, pontho nee ndakukhonda.+ 10  Leka kugopa, thangwi ine ndiri na iwe.+ Leka kupswipa ntima, thangwi ine ndine Mulungu wako.+ Ndinadzakuwangisa, inde, ndinadzakuphedza,+Ine ndinadzakuphata mwakuwanga na djanja yanga yamadyo yaulungami.’ 11  Ona! Onsene anaipirwa na iwe anadzapaswa manyadzo mbapwazwa.+ Ale anamenyana na iwe anadzaphiwa mbazambazika.+ 12  Iwe unadzaasaka anthu anamenyana na iwe, mbwenye nee unadzaagumana;Anadzakhala ninga cinthu cakuti nee ciripo, ninga cinthu cakuti nkhabeko.+ 13  Thangwi ine Yahova Mulungu wako, ndaphata djanja yako yamadyo,Ndine anakupanga kuti: ‘Leka kugopa. Ine ndinadzakuphedza.’+ 14  Leka kugopa, iwe mpfunye* Yakobe,+Imwe amuna a Izraeli, ine ndinadzakuphedzani,” adapilonga ndi Yahova, Muomboli wanu,+ Wakucena wa Izraeli. 15  “Ona! Ine ndiri kukucita toera ukhale cakububudira naco,+Cakububuda naco cipswa cakukhala na madzino. Iwe unadzaponda mbunyedza mapiri,Pontho unadzagwisa nthunda mbazikhala ninga pinthu pyakusowa basa. 16  Iwe unadzaaponya ndzuluMphepo mbiakwata;Condzi ca mphepo cinadzaamwaza. Iwe unadzatsandzaya thangwi ya Yahova,+Pontho unadzagaya thangwi ya Wakucena wa Izraeli.”+ 17  “Anthu akusowa na akutcerenga ali kusaka madzi, mbwenye nee asaagumana. Malirimi awo auma thangwi ya nyota.+ Ine Yahova ndinadzaatawira.+ Ine Mulungu wa Izraeli, nee ndinadzaasiya.+ 18  Ine ndinadzacitisa nthunda kukhala na mikulo ya madzi,+Pontho ndinadzacitisa magowa kukhala na micera ya madzi.+ Ine ndinadzacitisa thando kukhala gowa yakudzala na mitete,Pontho ndinadzacitisa dziko yakusowa madzi kukhala na mphuno za madzi.+ 19  Nʼthando ndinadzatcekamo muti wa sedhro,Muti wa nkexa, murta* na muti wa pinyu.+ Nʼthando ndinadzatcekamo muti wa junipero,Muti wa frexo* pabodzi na muti wa sipre,+ 20  Natenepa anthu onsene anaona mbadziwa,Pontho anabvesera mbabvesesaKuti djanja ya Yahova ndiyo idacita pyenepi,Pontho Wakucena wa Izraeli ndiye adacitisa pyenepi.”+ 21  Yahova alonga: “Longani nseru wanu, Perekani maonero anu,” adapilonga ndi Mambo wa Yakobe. 22  “Tipangizeni pidzindikiro, pontho tipangeni pinthu pinafuna kucitika. Tipangeni pinthu pidacitika kale,*Toera ife tipinyerezere,* mbatidziwa kuti ninji pinafuna kucitika. Peno tipangeni pinthu pinafuna kudzacitika.+ 23  Tipangeni pinthu pinafuna kucitika ntsogolo,Toera ife tidziwe kuti imwe ndimwe alungu.+ Inde, citani cinthu cadidi peno cakuipa,Toera ife tione pyenepi mbatidzumatirwa.+ 24  Onani! Imwe ndimwe pinthu pyakuti nee piripo,Pontho pinacita imwe ndi pyakusowa basa.+ Ule anasankhula kukulambirani ndi wakunyanyasa.+ 25  Ine ndacemera munthu bulukira kunkwiriro, pontho iye anabwera,+Munthu wakumabulukiro a dzuwa+ wakuti anadzacemera dzina yanga. Iye anadzaponda-ponda atongi ninga dongo,+Ninga pinacita nyakuumba pikalango na dongo. 26  Mbani adalonga pinthu pyenepi kutomera kale toera ife tipidziwe,Peno kutomera mʼmidzidzi yakale toera ife tilonge: ‘Pinalonga iye mphyandimomwene’?+ Mwandimomwene, nkhabepo adadziwisa pyenepi! Nee mʼbodzi adalonga pyenepi! Nee mʼbodzi adabva pidalonga imwe!”+ 27  Ine ndikhali wakutoma adapanga Sioni kuti: “Ona pinthu pinafuna kucitika!”+ Pontho ndinadzatuma munthu toera aende kalonge mphangwa zadidi ku Yerusalemu.+ 28  Mbwenye ine ndapitiriza kuyangʼana, pontho nee ndaonapo munthu;Pakati pawo nee pakhali na munthu toera kupereka uphungu. Maseze ndapitiriza kubvundza, nkhabe munthu adanditawira. 29  Onani! Iwo onsene akhala ninga pinthu pyakuti nee piripo. Pinacita iwo mphyapezi. Madzimunthu awo* a utale ndi mphepo na akusowa basa.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Pyenepi pisabveka, toera kutumikira Iye.
Peno: “nyundo.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Pyenepi pisabveka wakusowa citsidzikizo, pontho wakupwazika.
Ndi thendere yakuti iri na masamba akubithimira na maluwa akucena akununkhira mwadidi.
Ndi muti ukulu wakuti usalapha mpaka metru 15. Masamba ace ndi akubithimira pangʼono, pontho nthawi zace ndi zakuumbuka ninga dotha.
Peno: “Toera ife tipiphatisire mʼmitima yathu.”
Fala na Fala: “pakutoma.”
Peno: “Madzimunthu awo akunyunguluswa.”