Izaiya 13:1-22

  • Mphangwa zinalonga pya kutongwa kwa Bhabhilonya (1-22)

    • Ntsiku ya Yahova iri dhuzi! (6)

    • Amedhi anadzafudza Bhabhilonya (17)

    • MʼBhabhilonya nee munadzakhalabve anthu (20)

13  Mphangwa zinalonga pya kutongwa kwa Bhabhilonya+ zidaona Izaiya+ mwana wa Amoji mʼmasomphenya:   “Ikhani cidzindikiro*+ paphiri yakusowa miti. Acemereni mwakugaluza mbamuakhupa na manja anu,Toera apite na mʼmisuwo mikulu ya anthu akubvekera.   Ndapereka ntemo kuna anthu adasankhula ine.*+ Toera kupangiza ukali wanga, ndagumanya anyankhondo anga,Akuti asatsandzaya mwakudzikuza.   Bveserani! Mwinji mʼmapiri; Mwinji unoyu usabveka ninga mbumba ya anthu azinji! Bveserani! Uviyaviya wa maumambo, Uviyaviya wa madzindza adagumanyikana pabodzi pene!+ Yahova wa anyankhondo akugumanya nsoka wa anyankhondo toera kumenya nkhondo.+   Yahova pabodzi na pida pya nkhondo pya ukali wace Akubwera kubulukira ku dziko yakutali,+ Kubulukira kunkhomo yakudzulu, Toera kufudza dziko yonsene yapantsi.+   Tsukwalani, thangwi ntsiku ya Yahova iri dhuzi! Ntsiku ineyi inadzabwera ninga kufudza kwa Wamphambvu Zonsene.+   Na thangwi ineyi, manja onsene anadzakhala akusowa mphambvu, Pontho mitima ya anthu onsene inadzanyunguluka thangwi yakugopa.+   Anthu akugopa kakamwe.+ Iwo akudzudzumika, pontho akubva kupha, Ninga kunabva nkazi pakubala. Iwo asayangʼanisana unango na ndzace mwakugopa, Pontho nkhope zawo zisapangiza kutsukwala.   Onani! Ntsiku ya Yahova ikubwera, Na kuipirwa na ukali ukulu, Toera kucitisa dziko ineyi kukhala yakugopswa,+ Pontho toera kupha anyakudawa a mu dziko ineyi. 10  Thangwi nyenyezi zakudzulu na misoka ya nyenyezi zenezi*+ Nee zinadzagaka; Dzuwa inadzathima mu ndzidzi unabuluka iyo, Pontho mwezi nee unadzagaka. 11  Ndinadzatcunyusa anthu anakhala pa dziko yapantsi thangwi ya pyakuipa pinacita iwo,+ Pontho ndinadzatcunyusa anyakucita pyakuipa thangwi ya madodo awo. Ndinadzamalisa kugaya kwa anthu akudzikuza, Pontho ndinadzapasa manyadzo kudzikuza kwa anyakutonga akuipa.+ 12  Ndinadzacitisa kuti anthu asoweke kupiringana ouro yadidi kakamwe,+ Pontho anthu anadzasoweka kakamwe kupiringana ouro ya ku Ofire.+ 13  Na thangwi ineyi, ndinacitisa kudzulu kutetemera, Pontho dziko yapantsi inadzatekenyeka mbibuluka pa mbuto payo+ Thangwi yakuipirwa kwa Yahova wa anyankhondo pa ntsiku ya ukali wace ukulu. 14  Ninga mbawala inathamangiswa, pontho ninga nkumbi wakusowa munthu toera kuugumanya, Mʼbodzi na mʼbodzi anabwerera kuna mbumba yace; Mʼbodzi na mʼbodzi anathawa mbaenda ku dziko yace.+ 15  Ule anafuna kugumanwa anadzalaswa, Pontho ule anafuna kuphatwa anadzaphiwa na supada.+ 16  Anawo anadzagwandwa-gwandwa iwo mbakaona,+ Nyumba zawo zinadzakwatwa, Pontho akazawo anadzapitwa mʼmabonde mwakukakamizwa. 17  Ine ndinadzacitisa kuti Amedhi aasandukire,+ Akuti asaona parata ninga yakusowa basa, Pontho akuti nkhabe komerwa na ouro. 18  Mauta awo anagwanda-gwanda aphale;+ Iwo nee anabvera ntsisi misapo ya mimba zawo, Pontho iwo nee anabvera ntsisi anangʼono. 19  Bhabhilonya wakuti ndi mbiri ya maumambo,+ Nzinda wakubalika unacitisa Akaldheya kudzikuza,+ Unadzakhala ninga Sodhoma na Gomora pidafudzwa iyo na Mulungu.+ 20  MʼBhabhilonya nee munadzakhalabve anthu, Nkhabe munthu anafuna kukhala pontho mu nzinda unoyu, kwenda na kwenda.+ Anthu a ku Arabhya nkhabe kudzamanga nsasa mu nzinda unoyu, Pontho akumbizi nkhabe kudzaendesa mikumbi yawo mwenemo toera ikapume. 21  Pinyama pya nʼthando pinadzagona mwenemo; Mʼmanyumba mwawo munadzala na madzidzi. Mbalame zinacemerwa avestruji zinadzakhala mwenemo,+ Pontho mbuzi za ntsanga* zinadzanumpha-numpha mwenemo. 22  Nʼnyumba zace za ndzulu munadzalira pinyama pyakuti pisalira mwakugaluza kakamwe, Pontho anambwa a ntsanga anadzalira nʼnyumba zakubalika za amambo. Ndzidzi wa Bhabhilonya uli dhuzi, pontho ntsiku zace nkhabe kudzathimizirwa.”+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “muti wa cidzindikiro.”
Fala na Fala: “adacenesa ine.”
Peno: “na misoka ya nyenyezi ya Kezili,” panango akulonga pya nsoka wa Orioni na misoka inango ya nyenyezi yakuti iri dhuzi na unoyu.
Munjira inango: “madimonyo akulandana na mbuzi.”