Esteri 9:1-32

  • Kuwina kwa Ayuda (1-19)

  • Kukhazikiswa kwa phwando ya Purimi (20-32)

9  Ntsiku 13 ya mwezi 12, wakuti ndi mwezi wa Adhari,*+ ikhali ntsiku yakuti ntemo udakhazikisa mambo ukhafunika kubverwa,+ pontho pa ntsiku ineyi anyamalwa a Ayuda akhadikhira kukunda Ayuda, mbwenye pidacitika ndi pyakusiyana, thangwi Ayuda ndiwo adakunda anyamalwa awo.+  Ayuda a m’maprovinsya onsene a Mambo Asuwero+ agumanyikana m’mizinda yawo toera kumenyana na onsene akhafuna kuacita pyakuipa, pontho nkhabepo akhakwanisa kumenyana nawo, thangwi mbumba zonsene zikhaagopa.+  Pontho atsogoleri onsene a m’maprovinsya, aimiriri a mambo,+ atongi na onsene akhacita mabasa a mambo, akhaphedzera Ayuda thangwi iwo akhagopa Mordhekai.  Mordhekai adzakhala munthu wakufunika kakamwe+ panyumba ya mambo, pontho mbiri yace yadzabvekera m’maprovinsya onsene, thangwi mphambvu za Mordhekai zikhapitiriza kuthimizirika.  Ayuda akunda anyamalwa awo onsene, aapha na supada mbaafudza; iwo acita pyonsene pikhafuna iwo kuna ale akhaaida.+  Ku Suza,+ nzinda wa citsidzikizo cakuwanga,* Ayuda apha amuna akukwana 500.  Iwo aphambo Parisandata, Dhalfoni, Aspata,  Porata, Adhaliya, Aridhata,  Parimasita, Arisai, Aridhai na Vaizata, 10  akuti ndi ana khumi a Amani mwana wa Amadhata, nyamalwa wa Ayuda.+ Pidamala iwo kuapha, iwo nee akwata pinthu pyawo.+ 11  Pa ntsiku ineyi mambo adziwiswa numero ya anthu onsene adaphiwa ku Suza, nzinda wa citsidzikizo cakuwanga.* 12  Mambo apanga Nyanyi Esteri: “Ku Suza, nzinda wa citsidzikizo cakuwanga,* Ayuda apha amuna 500 na ana khumi a Amani. Khala iwo acita pyenepi ku Suza, ndiye tani m’maprovinsya anango a mambo?+ Mphapo cincino ndi ipi phembo yako? Unadzapaswa. Uli na phembo inango? Unadzacitirwa pinafuna iwe.” 13  Esteri atawira: “Khala mphyadidi kuna mambo,+ tawirisani kuti mangwana Ayuda a ku Suza acite pontho mwakubverana na ntemo wa lero;+ tawirisanimbo kuti ana khumi a Amani amanikwe pamuti.”+ 14  Natenepa mambo apanga anthu toera acite pyenepi. Ntemo unoyu wadziwiswa ku Suza, pontho ana khumi a Amani amanikwa pamuti. 15  Ayuda a ku Suza agumanyikana pontho pa ntsiku 14 ya mwezi wa Adhari+ mbapha amuna 300 ku Suza, mbwenye iwo nee akwata pinthu pyawo. 16  Ayuda anango onsene a m’maprovinsya a mambo agumanyikanambo pabodzi mbatsidzikiza umaso wawo.+ Iwo athamangisa anyamalwa awo,+ mbapha anthu 75.000 mwa ale akhaaida; mbwenye iwo nee akwata pinthu pyawo. 17  Pyenepi pyacitika pa ntsiku 13 ya mwezi wa Adhari, mbapuma pa ntsiku 14, pontho iwo akhazikisa ntsiku ineyi ninga yakucita phwando na yakutsandzaya. 18  Ayuda a ku Suza agumanyikana pabodzi* pa ntsiku 13+ na 14 ya mwezi wa Adhari,+ pontho iwo apuma pa ntsiku 15 mbakhazikisa ntsiku ineyi ninga yakucita phwando na yakutsandzaya. 19  Mbwenye Ayuda anakhala m’mizinda inango akhazikisa ntsiku 14 ya mwezi wa Adhari ninga ntsiku yakutsandzaya na yakucita phwando, yakukumbuka,+ pontho ntsiku yakupasana pyakudya ninga miyoni.+ 20  Mordhekai+ alemba pinthu pyenepi, mbatumiza matsamba anewa kuna Ayuda onsene anakhala dhuzi peno kutali, m’maprovinsya onsene a Mambo Asuwero. 21  Iye aapanga kuti pyaka pyonsene asafunika kukumbuka ntsiku 14 na 15 ya mwezi wa Adhari, 22  thangwi mu ntsiku zenezi Ayuda apuma kuna anyamalwa awo, pontho mwezi unoyu kutsukwala kwawo kwadzakhala kutsandzaya, pontho kudungunya kwawo+ kwadzakhala phwando. Iwo akhafunika kukumbuka ntsiku zenezi ninga ntsiku zakucita phwando na kutsandzaya, pontho ninga ndzidzi wakupasana pyakudya ninga miyoni, mbapasambo miyoni anyakutcerenga. 23  Ayuda atawira kupitiriza kukumbuka ntsiku zenezi za phwando zidatomesa iwo, pontho toera kucita pidaalembera Mordhekai. 24  Thangwi Amani+ mwana wa Amadhata wa dzindza ya Agagi,+ nyamalwa wa Ayuda onsene, akhadacita masasanyiro toera kufudza Ayuda,+ pontho iye akhadaponya Puri,+ pyakuti ndi kucita Pyakulotera toera kugopesa Ayuda na kuapha. 25  Mbwenye Esteri pidaenda iye kaonana na mambo, mambo alembesa ntemo uyu:+ “Citani kuna iye pinthu pyakuipa pikhafuna iye kucitira Ayuda.”+ Natenepa Amani pabodzi na anace amanikwa pamuti.+ 26  Ntsiku zenezi zisacemerwa Purimi thangwi ya dzina ya Puri.*+ Mbwenye, thangwi ya pinthu pyonsene pidalembwa mu tsamba ineyi, pontho thangwi ya pinthu pidaona iwo na pinthu pidaacitikira, 27  Ayuda, anawo na onsene akhali pabodzi na iwo,+ akhazikisa ntemo toera kukumbuka ntsiku zenezi ziwiri mwakukhonda phonya, mbacita pinthu pyonsene pidalembwa thangwi ya ntsiku zenezi, pontho akhafunika kucita pyenepi pyaka pyonsene pa ndzidzi udakhazikiswa. 28  Ntsiku zenezi zikhafunika kukumbukirwa na ubalwi onsene, m’mabanja onsene, m’maprovinsya onsene na m’mizinda yonsene; Ayuda nee asafunika kusiya kukumbuka ntsiku zenezi za Purimi, pontho anawo asafunika kupitiriza kukumbuka ntsiku zenezi. 29  Mukupita kwa ndzidzi, Nyanyi Esteri mwana wa Abhiyaili na Mordhekai wakuti ndi Muyuda aphatisira cidzo cawo mbalemba tsamba yaciwiri inalonga pya Purimi. 30  Matsamba anewa atumizwa kuna Ayuda onsene anakhala m’maprovinsya 127,+ anatongwa na Asuwero.+ Matsamba anewa akhali na mafala antendere na akunyindirika, 31  toera kugomezera pya kukumbuka ntsiku za Purimi pa ndzidzi udakhazikiswa, ninga mudaapanga Mordhekai wakuti ndi Muyuda na Nyanyi Esteri, pontho akhafunika kucita pinthu+ mwakubverana na ntemo udakhazikisa iwo pabodzi na anawo,+ kuphatanizambo kucita jejuu+ na kucita maphembero akudembetera.+ 32  Natenepa mafala a Esteri agomezera mphangwa zinalonga pya Purimi,+ mbazilembwa m’bukhu ya pinthu pikhacitika mu ndzidzi unoyu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nyumba ya mambo.”
Peno: “nyumba ya mambo.”
Peno: “nyumba ya mambo.”
Pyenepi pisabveka, toera kutsidzikizika.
Fala yakuti “Puri” isabveka “Pyakulotera.” Fala yakuti “Purimi” yadzakhala dzina ya phwando Yaciyuda inacitwa pa mwezi 12 wa kalendaryo yauphemberi Waciyuda. Onani Apendise B15.