Esteri 8:1-17

  • Mordhekai akhazikiswa ninga muyang’aniri (1, 2)

  • Esteri adembetera mambo (3-6)

  • Mambo akhazikisa ntemo upswa (7-14)

  • Kutsandzaya na kukomerwa kwa Ayuda (15-17)

8  Pa ntsiku ineyi, Mambo Asuwero apereka kuna Nyanyi Esteri nyumba ya Amani+ wakuti akhali nyamalwa wa Ayuda;+ pontho Mordhekai aenda kuna mambo thangwi Esteri akhadalonga kuti ndi m’bale wace.+  Buluka penepo mambo adula m’manja mwa Amani mphete yace yakuikha nayo cidzindikiro,+ mbaipereka kuna Mordhekai. Pontho Esteri akhazikisa Mordhekai ninga muyang’aniri wa nyumba ya Amani.+  Buluka penepo Esteri aenda pontho kalonga na mambo. Esteri agodama dhuzi na miyendo ya mambo, alira, pontho adembetera mambo toera amalise pinthu pyakuipa pikhafuna kucita Amani wa dzindza ya Agagi kuna Ayuda.+  Mambo athonya Esteri+ na ndodo yace ya ouro, penepo Esteri alimira mbakhala dzololo pamaso pa mambo.  Esteri alonga: “Khala mphyakuthema kuna imwe mambo, khala ndine wakutawirika kuna imwe, pontho khala ndi pyadidi pamaso panu, mbulembwe ntemo toera kucitisa kuti akhonde kuphata basa matsamba adalembesa Amani+ mwana wa Amadhata wa dzindza ya Agagi,+ mbaatumiza m’maprovinsya onsene anatongwa na mambo toera kufudza Ayuda.  Ndinakwanisa tani kupirira nyatwa inafuna kugwera mbumba yanga? Pontho ndinakwanisa tani kupirira mu ndzidzi unaona ine abale anga mbakafudzwa?”  Natenepa Mambo Asuwero apanga Nyanyi Esteri na Mordhekai wakuti ndi Muyuda: “Ine ndapereka kuna Esteri+ nyumba ya Amani, mbandim’manika pamuti+ thangwi ya masasanyiro adacita iye toera kufudza* Ayuda.  Cincino lembani mu dzina yanga ntemo unaona imwe kuti unaphedza Ayuda, pontho fungani ntemo unoyu na cidzindikiro ca mphete yanga, thangwi ntemo unalembwa mu dzina ya mambo mbuikhwa cidzindikiro ca mphete ya mambo nkhabe kufudzwa.”+  Natenepa pa ndzidzi unoyu acemereswa alembi a mambo, pa ntsiku 23 ya mwezi wacitatu wakuti ndi mwezi wa Sivani,* pontho iwo alemba mafala onsene adalonga Mordhekai kuna Ayuda, kuphatanizambo adalonga iye kuna aimiriri a mambo,+ atongi na atsogoleri a m’maprovinsya 127,+ kutomera ku Indiya mpaka ku Etiopya. Iwo alembera tsamba provinsya ibodzi na ibodzi mwakubverana na malembero a mu provinsya ineyi na cilongero ca anthu a mu provinsya ineyi, pontho kuna Ayuda aalembera mwakubverana na malembero awo na cilongero cawo. 10  Mordhekai alemba matsamba mu dzina ya Mambo Asuwero, aafunga na cidzindikiro ca mphete ya mambo+ mbaatumiza na anyakupereka mphangwa anafamba na makavalo; iwo akwira makavalo akuthamanga kakamwe akuti asaphatisirwa toera kuphata mabasa a mambo. 11  M’matsamba anewa, mambo atawirisa kuti Ayuda anakhala m’mizinda yakusiyana-siyana agumanyikane pabodzi toera atsidzikize umaso wawo. Pontho iwo akhafunika kumalisa, kupha na kufudza nsoka onsene wa anyankhondo peno provinsya yakuti isafuna kuapha, kuphatanizambo akazi na ana, pontho akhafunika kukwata pinthu pyonsene pya anyamalwa awo.+ 12  Pyenepi pikhafunika kucitwa pa ntsiku ibodzi ene m’maprovinsya onsene a Mambo Asuwero. Ntsiku ineyi ikhali 13 ya mwezi wa 12 wakuti ndi mwezi wa Adhari.*+ 13  Mphangwa za m’matsamba anewa zikhafunika kukhazikiswa ninga ntemo m’maprovinsya onsene. Buluka penepo zikhafunika kudziwiswa mbumba zonsene toera Ayuda akhale akukhunganyika toera amenyane na anyamalwa awo pa ntsiku ineyi.+ 14  Anyakupereka mphangwa akwira makavalo akuthamanga kakamwe akuti asaphatisirwa toera kuphata mabasa a mambo mbaenda mwakucimbiza mwakubverana na ntemo wa mambo. Ntemo unoyu wadziwiswambo ku Suza,+ nzinda wa citsidzikizo cakuwanga.* 15  Mordhekai abuluka pana mambo uku mbadabvala nguwo zinabvalwa na mambo zakucitwa na usalu wa bhurumu* na wakucena, pontho akhadabvala nthimba ikulu ya ouro na kapoti yakucitwa na uweya wakufuirira wa mabira,+ pontho anthu a mu nzinda wa Suza akhuwa kakamwe thangwi yakukomerwa. 16  Ayuda akhali na cidikhiro, akhali akutsandzaya, akukomerwa, pontho akhalemedzwa. 17  Ayuda a m’maprovinsya onsene na m’mizinda yonsene pikhabva iwo ntemo udakhazikisa mambo, akhakomerwa mbatsandzaya, pontho akhacita maphwando. Anthu azinji a madzindza anango akhalongambo kuti ndi Ayuda,+ thangwi iwo akhagopa kakamwe Ayuda.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “thangwi iye aikha manja ace kuna.”
Peno: “nyumba ya mambo.”
Peno: “azuli.”