Esteri 7:1-10

  • Esteri alonga pyakuipa pikhafuna kucita Amani (1-6a)

  • Amani amanikwa pamuti udakhunganya iye (6b-10)

7  Natenepa, mambo na Amani+ aenda kuphwando idakhunganya Nyanyi Esteri.  Pa ntsiku yaciwiri, mu ndzidzi ukhamwa iwo vinyu, mambo abvundza pontho Esteri: “Nyanyi Esteri, ninji cidanentsa? Ndi ipi phembo iri na iwe? Maseze ufune hafu ya umambo wanga, unadzaipaswa!”+  Nyanyi Esteri atawira: “Khala ndine wakutawirika kuna imwe mambo, pontho khala mphyadidi kuna imwe mambo, ndisaphemba kuti mupulumuse umaso wanga, pontho ndisafuna kuti mupulumuse mbumba yanga.+  Thangwi ine na mbumba yanga taguliswa,+ toera timaliswe, tiphiwe na kufudzwa.+ Mbidakhala kuti ife basi ene taguliswa ninga mabitcu amuna na akazi, ine mbandidapitiriza pyanga kumatama. Mbwenye nyatwa ineyi nee isafunika kutawiriswa, thangwi inabweresambo nyatwa kuna mambo.”  Penepo mambo Asuwero abvundza Nyanyi Esteri: “Mbani unoyu, pontho ali kupi mamuna anafuna kucita pinthu pyenepi?”  Esteri atawira: “Nyamalwa na munthu wakuipa anafuna kucita pyenepi ndi Amani.” Amani agopa kakamwe mambo na nyanyi.  Mambo alamuka mbabuluka pa phwando mwakuipirwa mbaenda kumunda wa maluwa wa panyumba ya mambo, mbwenye Amani alamuka toera kudembetera Nyanyi Esteri thangwi ya umaso wace. Iye acita pyenepi thangwi adzindikira kuti mambo ali dzololo toera kuntcunyusa.  Mambo abwerera pa mbuto ikhacitira iwo phwando mbagumana kuti Amani aponyeka pa sofaa pakhali Esteri. Mambo alonga: “Kodi iwe usafunambo kupita m’mabonde na nyanyi panyumba panga pene?” Mambo pidamala iye kulonga mafala anewa, nkhope ya Amani yaphimbirwa.  Arbhona+ m’bodzi mwa atumiki a panyumba ya mambo alonga: “Amani akhunganyambo muti toera kumanika Mordhekai,+ ule adapulumusa umaso wanu.+ Muti unoyu watcimikwa dhuzi na panyumba ya Amani, iwo uli na makhono* 50 aulaphi.” Penepo mambo alonga: “Manikani Amani pamuti unoyu.” 10  Natenepa iwo amanika Amani pamuti udakhunganya iye toera kumanika Mordhekai. Penepo ukali wa mambo wamala.

Pidzindikiro Pyapantsi

Khono ibodzi ndi masentimetru 44 na hafu. Onani Apendise B14.