Esteri 6:1-14

  • Mordhekai alemedzwa na mambo (1-14)

6  Namasiku anewa mambo nee aphatwa na citulo.* Na thangwi ineyi, iye aphemba toera ibwereswe bukhu idalembwa pinthu pikhacitika mu ndzidzi unoyu,+ mbilerwi kuna mambo.  M’bukhu ineyi iwo agumana mphangwa zakuti Mordhekai adziwisa mambo kuti Bhigitani na Teresi atumiki awiri a panyumba ya mambo, akuti akhali anyakuonera pansuwo, akhacita masasanyiro toera kupha* Mambo Asuwero.+  Mambo abvundza: “Kodi Mordhekai alemedzwa peno kupaswa nkhombo thangwi ya pyenepi?” Penepo atumiki a mambo atawira: “Nkhabe cidapaswa iye.”  Buluka penepo mambo abvundza: “Mbani ali pa kintalo?” Mu ndzidzi unoyu Amani akhali pa kintalo yakunja+ ya nyumba ya mambo, toera alonge na mambo kuti Mordhekai amanikwe pamuti udan’khunganyira iye.+  Atumiki a mambo antawira: “Ndi Amani+ ali pa kintalo.” Penepo mambo alonga: “Mpangeni toera apite.”  Pidapita Amani, mambo ambvundza: “Munthu wakuti mambo asafuna kumpasa mbiri asafunika kucitirwanji?” Amani anyerezera muntima mwace: “Alipo unango anafuna kupaswa mbiri na mambo kusiyapo ine?”+  Natenepa Amani apanga mambo: “Kuna munthu wakuti mambo asafuna kumpasa mbiri,  asafunika kubvazikwa nguwo+ zinabvalwa na mambo, pontho asafunika kukwira kavalo inakwira mambo, yakuti nsolo wace waikhwa cinthu cakubalikisa.  Nguwo zenezi na kavalo pisafunika kuperekwa kuna m’bodzi mwa atumiki a cidzo cikulu a mambo, pontho asafunika kubvazika munthu wakuti mambo asafuna kumpasa mbiri, buluka penepo ankwize pa kavalo mbafamba naye m’mbuto yapakweca ya nzinda. Iwo asafunikambo kukhuwa pamaso pace: ‘Ipi ndipyo pinacitwa kuna munthu wakuti mambo asafuna kumpasa mbiri!’”+ 10  Penepo pene mambo apanga Amani: “Cimbiza, kwata nguwo na kavalo, pontho pinthu pidamala iwe kulonga ndoko ukapicite kuna Mordhekai, Muyuda wakuti asakhala pansuwo ukulu wa panyumba ya mambo. Leka kusiya nee cinthu cibodzi mwa pire pidalonga iwe.” 11  Natenepa Amani akwata nguwo na kavalo, abvazika Mordhekai,+ ankwiza pa kavalo mbaenda naye pa mbuto yapakweca ya nzinda, pontho iye akhuwa tenepa pamaso pace: “Ipi ndipyo pinacitwa kuna munthu wakuti mambo asafuna kumpasa mbiri!” 12  Buluka penepo, Mordhekai abwerera pansuwo ukulu wa panyumba ya mambo, mbwenye Amani aenda mwakucimbiza kunyumba kwace, pontho alira uku aphimbira nsolo wace. 13  Amani pidapanga iye Zeresi+ wakuti ndi nkazace na axamwali ace onsene pinthu pidancitikira, aphungu ace* na Zeresi wakuti ndi nkazace ampanga: “Khala Mordhekai wakuti ali na cidzo cikulu kupiringana imwe ndi wa dzindza ya Yuda, nee munakwanisa kunkunda. Mbwenye mwakukhonda penula imwe munadzakundwa.” 14  Mu ndzidzi ukhapitiriza iwo kulonga na iye, atumiki a mambo afika mbakwata Amani mwakucimbiza toera kuenda naye kuphwando idakhunganya Esteri.+

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “citulo ca mambo cathawa.”
Fala na Fala: “kuikha manja kuna.”
Fala na Fala: “anthu ace audziwisi.”